Experti tvrdia, že v budúcnosti sa budú zdať ostatné autá pri Tesle zastarané

Kristína Vavrová / 8. apríla 2017 / Tech a inovácie

Au­to­pi­lotný sys­tém od Tesly prav­de­po­dobne ovplyvní celý au­to­mo­bi­lový prie­my­sel, od tech­no­ló­gií, cez eko­no­miku vo­zi­diel až po bez­peč­nosť jazdy.

zdroj: pinterest.com/pixabay.com

Au­to­pi­lotný sys­tém od Tesly prav­de­po­dobne ovplyvní celý au­to­mo­bi­lový prie­my­sel, od tech­no­ló­gií, cez eko­no­miku vo­zi­diel až po bez­peč­nosť jazdy.

Au­to­nómny vo­dičský sys­tém Au­to­pi­lot sa ne­us­tále zlep­šuje a pri­náša fun­kcie, ktoré ro­bia ces­to­va­nie nie­len bez­peč­nej­ším, ale aj ra­dost­nej­ším. Sys­tém bol pr­vý­krát po­u­žitý v roku 2014 a od­vtedy sa hard­vér i soft­vér stále pri­bli­žujú k au­to­nó­mii, ktorá vy­ža­duje nu­lovú ľud­skú in­te­rak­ciu. Au­to­ma­tický tem­po­mat ko­na­júci na zá­klade pre­mávky, au­to­ma­tické me­ne­nie jazd­ných pru­hov, či pri­vo­la­nie auta pro­stred­níc­tvom te­le­fón­nej ap­li­ká­cie. To sú všetko fun­kcie, ktoré sa soft­vér učí od sprá­va­nia sa­mot­ných šo­fé­rov.

zdroj: tesla.com

Tech­nický ana­ly­tik Adam Jo­nas v ne­dáv­nom roz­ho­vore pre CNBC ob­jas­nil, čo Au­to­pi­lot môže zna­me­nať pre zvy­šok au­to­mo­bi­lo­vého od­vet­via. Podľa neho je jasné, že au­to­nómne Tesla autá budú viesť k zrých­le­nému tech­nic­kému za­sta­rá­va­niu všet­kých os­tat­ných áut, ktoré dnes exis­tujú. Len v US sa to týka okolo 250 mi­li­ó­nov áut s hod­no­tou 2 tri­li­ó­nov do­lá­rov. Na roz­diel od nich, Tesla autá ob­sa­hujú tech­no­ló­gie, vďaka kto­rým sú autá  schopné učiť sa nové fun­kcie, takže ich hod­nota ne­klesá tak rýchlo.

zdroj: tesla.com

Tesla tak­tiež mení eko­no­miku elek­tric­kých áut – uznáva, že tieto autá sú na sú­kromné účely len pre bo­hat­ších spo­lu­ob­ča­nov, a tak pri­náša mo­dely pris­pô­so­bené na to, aby sa stali sú­čas­ťou veľ­kých vo­zo­vých par­kov a zvlá­dali prejsť vzdia­le­nosti 50,000 až 100,000 míl ročne. V rámci týchto mo­de­lov by mala byť ná­vrat­nosť in­ves­tí­cie pod 3 roky.

zdroj: pi­xa­bay.com

Dô­vod, prečo Tesla tak rýchlo na­pre­duje so sys­té­mom Au­to­pi­lot, je aj ten, že množ­stvo do­prav­ných ne­hôd ne­us­tále stúpa. Ako Jo­nas tvrdí, toto je za­prí­či­nené ľud­skou hlú­pos­ťou, ktorá za­tiaľ na­pre­duje rých­lej­šie než schop­nosť stro­jov učiť sa nové fun­kcie. Sa­mo­ria­diace Tesla autá by mohli byť skve­lým rie­še­ním pre túto si­tu­áciu a za­brá­nili by zby­toč­ným úmr­tiam na ces­tách.

zdroj: fu­tu­rism.com

Pridať komentár (0)