eyerim osla­vu­je prvé naro­de­ni­ny novým dizaj­nom. Pozri­te sa, ako vzni­kal!

Ráchel Matušková / 25. mája 2016 / Business

eyrim osla­vu­je 1. naro­de­ni­ny. Pozri­te sa ako pre­bie­hal ich rede­sign.

Pres­ne pred rokom, 25.05.2015, sym­bo­lic­ky o 05:05 poobe­de, spus­til pre­daj slo­ven­ský eshop so znač­ko­vou očnou opti­kou eyerim. Star­tI­tUp bol prvým por­tá­lom, kto­rý o jeho spus­te­ní, ako aj seed inves­tí­cii od Neulo­gy Ven­tu­res, infor­mo­val. Po roku sme sa s eyerim opäť stret­li a poroz­prá­va­li so spo­lu­za­kla­da­te­ľom Mar­ti­nom.

Dnes osla­vu­je­te prvé naro­de­ni­ny. Ako by ste zhr­nu­li svoj prvý rok?

Mys­lím, že budem hovo­riť za kaž­dé­ho v tíme, ak poviem, že posled­ný rok bol naj­ná­roč­nej­ší, no záro­veň najp­rí­nos­nej­ší v našich živo­toch. Ako to pri mla­dých pro­jek­toch býva, eyerim sa nám nepo­da­ri­lo spus­tiť pod­ľa plá­nu a štar­to­va­li sme až po skon­če­ní let­nej sezó­ny. Prvých šesť mesia­cov sme teda pre­dá­va­li slneč­né oku­lia­re cez zimu. Napriek tomu eyerim počas svoj­ho prvé­ho roku rás­tol v prie­me­re o viac ako 30% mesač­ne. Poda­ri­lo sa nám etab­lo­vať sa v devia­tich európ­skych kra­ji­nách, pri­čom naj­viac sa nám darí v Škan­di­ná­vii, odkiaľ pri­chá­dza viac ako polo­vi­ca obra­tu.

Naj­viac sa však teší­me všet­kým skve­lým ľudom, kto­rých sme spoz­na­li a par­tne­rom, s kto­rý­mi sme nad­via­za­li spo­lu­prá­cu. Zatiaľ čo dru­hý rok plá­nu­je­me inves­to­vať pre­dov­šet­kým do mar­ke­tin­gu a zís­ka­va­nia nových zákaz­ní­kov, ten prvý sa nie­sol v zna­me­ní budo­va­nia kva­lit­né­ho pro­duk­tu, na kto­rom môže­me sta­vať. Za aktu­ál­ne naj­väč­šiu novin­ku pova­žu­je­me kom­plet­ne novú iden­ti­tu znač­ky.

eyerim02

Čo vás vied­lo ku takej­to radi­kál­nej zme­ne a cel­ko­vé­mu redi­zaj­nu?

eyerim mal vždy cieľ byť fir­mou so sil­ným prí­be­hom a uni­kát­nou vizu­ál­nou iden­ti­tou.

Ako malá fir­ma sme v začiat­koch nema­li pros­tried­ky na to, aby sme sa púš­ťa­li do ambi­ci­óz­ne­ho a kva­lit­né­ho dizaj­nu. To málo, čo sme mali vo vrec­kách, išlo pre­dov­šet­kým do IT a prvé logo ako aj web sme si nadi­zaj­no­va­li sami, bez asis­ten­cie pro­fe­si­oná­la. Odvte­dy sme čaka­li na moment, kedy popu­la­ri­ta pro­jek­tu naras­tie do tej mie­ry, aby veľ­ké inves­tí­cie do imi­džu nebo­li rizi­kom.

eyerim04

S kým ste na novom dizaj­ne spo­lu­pra­co­va­li?

Začať sme chce­li jed­no­du­cho — novým logom. Štú­dio, kto­ré nás svo­jím port­fó­li­om naj­viac zau­ja­lo, bolo bra­ti­slav­ské GOAT, za kto­rým sto­jí art direc­tor Miro Kozel. Hneď prvé stret­nu­tie bolo okam­ži­tým kli­kom. Štý­lo­vo na oboch stra­nách vyzná­va­me mini­ma­lis­tic­ký, čis­tý dizajn zalo­že­ný na detai­loch.

Už pri tvor­be kon­cep­tu loga sme ale nara­zi­li na to, že jeho dizajn sa nevy­hnut­ne bude ovplyv­ňo­vať a pre­lí­nať s cel­ko­vou iden­ti­tou pro­jek­tu. Tvor­ba loga sa tak v prie­be­hu pár týž­dňov pre­hĺbi­la na kom­plet­ný redi­zajn webu, kor­po­rát­nej iden­ti­ty, defi­no­va­nie fareb­ných paliet a pís­ma, tvor­bu ikon, ban­ne­rov, atď. Zákla­dy sme úspeš­ne polo­ži­li a momen­tál­ne maká­me na komu­ni­kač­nej stra­té­gii, slo­ga­ne a sociál­nych médiách.

eyerim05

Ako pre­bie­hal tvo­ri­vý pro­ces?

S Mirom sme sa stre­tá­va­li kaž­dú stre­du o šies­tej u nás. Po pár mesia­coch to už bola zabe­hnu­tá ruti­na. Na začia­tok sme si vždy pre­šli prá­cu uro­be­nú za posled­ný týž­deň, ak bolo potreb­né pre­d­is­ku­to­va­li zme­ny, násled­ne si sta­no­vi­li cie­le na ten ďal­ší.

eyerim06

Čo sym­bo­li­zu­je nové logo?

Samot­ný názov eyerim je akro­nym, kom­bi­ná­cia dvoch slov. Eye je oko, orgán, kto­rý nám umož­ňu­je vidieť svet a oce­niť jeho krá­su. Rim repre­zen­tu­je okraj, ima­gi­nár­ny lem, kto­rý ho chrá­ni.

Obe kom­po­nen­ty loga, sym­bol a typo­gra­fia, sú ste­les­ne­ním slo­va eyerim. Oko je pre­ne­se­né do ini­ciá­ly e, kto­rá je hlav­ným motí­vom vytvá­ra­jú­cim uni­kát­ny a výraz­ný sym­bol­mark.

eyerim07

eyerim08

eyerim09

Aké cie­le ste mali pri tvor­be web­di­zaj­nu a ostat­ných gra­fic­kých prv­kov?

Úlo­hou, kto­rú sme si sta­no­vi­li, bolo vytvo­riť mini­ma­lis­tic­ký dizajn, kto­rý je pre­dov­šet­kým funkč­ný. Sna­ži­li sme sa eli­mi­no­vať prv­ky, kto­ré na bež­ných esho­poch zákaz­ní­kov zby­toč­ne rozp­ty­ľu­jú, vynik­núť sme necha­li samot­né pro­duk­ty. Náv­štev­ní­kom tak pri­ná­ša­me intu­itív­ny, ply­nu­lý pôži­tok z naku­po­va­nia. Všet­ky iko­ny na webe Miro vyro­bil na mie­ru a strán­ka je plne rez­pon­zív­na. O foto­gra­fie sa posta­ral náš dvor­ný foto­graf Lukáš Beži­la. 

eyerim10

eyerim11

A posled­ná otáz­ka na záver — plá­nu­je­te naro­de­ni­ny oslá­viť nie­čím špe­ciál­nym i pre vašich zákaz­ní­kov?

Samoz­rej­me, od dnes až do kon­ca mesia­ca sme sa roz­hod­li našich zákaz­ní­kov pote­šiť zľa­vou 10% na všet­ko. Ak vám teda ešte chý­ba­jú oku­lia­re na leto, teraz je správ­ny čas si neja­ké zey­eri­mo­vať.. ;)

Pridať komentár (0)