eyerim osla­vuje prvé naro­de­niny novým dizaj­nom. Pozrite sa, ako vzni­kal!

Ráchel Matušková / 25. mája 2016 / Business

eyrim osla­vuje 1. naro­de­niny. Pozrite sa ako pre­bie­hal ich rede­sign.

Presne pred rokom, 25.05.2015, sym­bo­licky o 05:05 poobede, spus­til pre­daj slo­ven­ský eshop so znač­ko­vou očnou opti­kou eyerim. Star­tI­tUp bol prvým por­tá­lom, ktorý o jeho spus­tení, ako aj seed inves­tí­cii od Neulogy Ven­tu­res, infor­mo­val. Po roku sme sa s eyerim opäť stretli a poroz­prá­vali so spo­lu­za­kla­da­te­ľom Mar­ti­nom.

Dnes osla­vu­jete prvé naro­de­niny. Ako by ste zhr­nuli svoj prvý rok?

Mys­lím, že budem hovo­riť za kaž­dého v tíme, ak poviem, že posledný rok bol naj­ná­roč­nejší, no záro­veň najp­rí­nos­nejší v našich živo­toch. Ako to pri mla­dých pro­jek­toch býva, eyerim sa nám nepo­da­rilo spus­tiť podľa plánu a štar­to­vali sme až po skon­čení let­nej sezóny. Prvých šesť mesia­cov sme teda pre­dá­vali slnečné oku­liare cez zimu. Napriek tomu eyerim počas svojho prvého roku rás­tol v prie­mere o viac ako 30% mesačne. Poda­rilo sa nám etab­lo­vať sa v devia­tich európ­skych kra­ji­nách, pri­čom naj­viac sa nám darí v Škan­di­ná­vii, odkiaľ pri­chá­dza viac ako polo­vica obratu.

Naj­viac sa však tešíme všet­kým skve­lým ľudom, kto­rých sme spoz­nali a par­tne­rom, s kto­rými sme nad­via­zali spo­lu­prácu. Zatiaľ čo druhý rok plá­nu­jeme inves­to­vať pre­dov­šet­kým do mar­ke­tingu a zís­ka­va­nia nových zákaz­ní­kov, ten prvý sa nie­sol v zna­mení budo­va­nia kva­lit­ného pro­duktu, na kto­rom môžeme sta­vať. Za aktu­álne naj­väč­šiu novinku pova­žu­jeme kom­pletne novú iden­titu značky.

eyerim02

Čo vás viedlo ku takejto radi­kál­nej zmene a cel­ko­vému redi­zajnu?

eyerim mal vždy cieľ byť fir­mou so sil­ným prí­be­hom a uni­kát­nou vizu­ál­nou iden­ti­tou.

Ako malá firma sme v začiat­koch nemali pros­triedky na to, aby sme sa púš­ťali do ambi­ci­óz­neho a kva­lit­ného dizajnu. To málo, čo sme mali vo vrec­kách, išlo pre­dov­šet­kým do IT a prvé logo ako aj web sme si nadi­zaj­no­vali sami, bez asis­ten­cie pro­fe­si­onála. Odvtedy sme čakali na moment, kedy popu­la­rita pro­jektu naras­tie do tej miery, aby veľké inves­tí­cie do imi­džu neboli rizi­kom.

eyerim04

S kým ste na novom dizajne spo­lu­pra­co­vali?

Začať sme chceli jed­no­du­cho — novým logom. Štú­dio, ktoré nás svo­jím port­fó­liom naj­viac zau­jalo, bolo bra­ti­slav­ské GOAT, za kto­rým stojí art direc­tor Miro Kozel. Hneď prvé stret­nu­tie bolo okam­ži­tým kli­kom. Štý­lovo na oboch stra­nách vyzná­vame mini­ma­lis­tický, čistý dizajn zalo­žený na detai­loch.

Už pri tvorbe kon­ceptu loga sme ale nara­zili na to, že jeho dizajn sa nevy­hnutne bude ovplyv­ňo­vať a pre­lí­nať s cel­ko­vou iden­ti­tou pro­jektu. Tvorba loga sa tak v prie­behu pár týž­dňov pre­hĺbila na kom­pletný redi­zajn webu, kor­po­rát­nej iden­tity, defi­no­va­nie fareb­ných paliet a písma, tvorbu ikon, ban­ne­rov, atď. Základy sme úspešne polo­žili a momen­tálne makáme na komu­ni­kač­nej stra­té­gii, slo­gane a sociál­nych médiách.

eyerim05

Ako pre­bie­hal tvo­rivý pro­ces?

S Mirom sme sa stre­tá­vali každú stredu o šies­tej u nás. Po pár mesia­coch to už bola zabe­hnutá rutina. Na začia­tok sme si vždy pre­šli prácu uro­benú za posledný týž­deň, ak bolo potrebné pre­d­is­ku­to­vali zmeny, následne si sta­no­vili ciele na ten ďalší.

eyerim06

Čo sym­bo­li­zuje nové logo?

Samotný názov eyerim je akro­nym, kom­bi­ná­cia dvoch slov. Eye je oko, orgán, ktorý nám umož­ňuje vidieť svet a oce­niť jeho krásu. Rim repre­zen­tuje okraj, ima­gi­nárny lem, ktorý ho chráni.

Obe kom­po­nenty loga, sym­bol a typo­gra­fia, sú ste­les­ne­ním slova eyerim. Oko je pre­ne­sené do ini­ciály e, ktorá je hlav­ným motí­vom vytvá­ra­jú­cim uni­kátny a výrazný sym­bol­mark.

eyerim07

eyerim08

eyerim09

Aké ciele ste mali pri tvorbe web­di­zajnu a ostat­ných gra­fic­kých prv­kov?

Úlo­hou, ktorú sme si sta­no­vili, bolo vytvo­riť mini­ma­lis­tický dizajn, ktorý je pre­dov­šet­kým funkčný. Sna­žili sme sa eli­mi­no­vať prvky, ktoré na bež­ných esho­poch zákaz­ní­kov zby­točne rozp­ty­ľujú, vynik­núť sme nechali samotné pro­dukty. Náv­štev­ní­kom tak pri­ná­šame intu­itívny, ply­nulý pôži­tok z naku­po­va­nia. Všetky ikony na webe Miro vyro­bil na mieru a stránka je plne rez­pon­zívna. O foto­gra­fie sa posta­ral náš dvorný foto­graf Lukáš Bežila. 

eyerim10

eyerim11

A posledná otázka na záver — plá­nu­jete naro­de­niny oslá­viť nie­čím špe­ciál­nym i pre vašich zákaz­ní­kov?

Samoz­rejme, od dnes až do konca mesiaca sme sa roz­hodli našich zákaz­ní­kov pote­šiť zľa­vou 10% na všetko. Ak vám teda ešte chý­bajú oku­liare na leto, teraz je správny čas si nejaké zey­eri­mo­vať.. ;)

Pridať komentár (0)