Face­bo­ok bude ozna­čo­vať neprav­di­vé prí­be­hy

Maroš Kovalik / 24. augusta 2014 / Tech a inovácie

Face­bo­ok rea­li­zu­je ďal­ší nápad. Ten­to krát na pod­net svo­jich pou­ží­va­te­ľov, kto­rým sa nepá­čia zavá­dza­jú­ce, prí­pad­ne neprav­di­vé člán­ky na inter­ne­te.

Návrh od pou­ží­va­te­ľov spo­čí­val v odde­le­ní prav­di­vých od neprav­di­vých člán­kov.

Sociál­na sieť na zákla­de toh­to ozna­ču­je neprav­di­vé člán­ky slo­vom “[Sati­re]“. „Roz­beh­li sme malý test, kto­rý zobra­zu­je text “[Sati­re]“ na začiat­ku prís­pev­ku na (News Feed) domov­skej strán­ke. To pre­to, lebo sme dosta­li odoz­vy od ľudí kto­rý chcú rozo­znať sati­ric­ké člán­ky od ostat­ných.“

Prob­lé­mom je, že tak­to ozna­če­né člán­ky môžu byť vní­ma­né ako nie­čo, čo má v úmys­le okla­mať ľudí. Mer­riam-Web­ster defi­no­val sati­ru ako spô­sob pou­ži­tia humo­ru na zobra­ze­nie nie­ko­ho ale­bo nie­čo­ho čo je hlú­pe, sla­bé, zlé atď. Ten­to nápad je zatiaľ pre­važ­ne zame­ra­ný na strán­ky, kto­ré uve­rej­ňu­jú sati­ric­ké prís­pev­ky ako je naprí­klad Empi­re News, Click­ho­le či Oni­on.

Súhla­si­te s tým­to expe­ri­men­tom na Face­bo­oku? Napíš­te svoj názor do komen­tá­ru.

Zdroj: mashable.com, blogs.wsj.com

Pridať komentár (0)