Face­book bude ozna­čo­vať neprav­divé prí­behy

Maroš Kovalik / 24. augusta 2014 / Tech a inovácie

Face­book rea­li­zuje ďalší nápad. Tento krát na pod­net svo­jich pou­ží­va­te­ľov, kto­rým sa nepá­čia zavá­dza­júce, prí­padne neprav­divé články na inter­nete.

Návrh od pou­ží­va­te­ľov spo­čí­val v odde­lení prav­di­vých od neprav­di­vých člán­kov.

Sociálna sieť na základe tohto ozna­čuje neprav­divé články slo­vom “[Satire]“. „Roz­behli sme malý test, ktorý zobra­zuje text “[Satire]“ na začiatku prís­pevku na (News Feed) domov­skej stránke. To preto, lebo sme dostali odozvy od ľudí ktorý chcú rozo­znať sati­rické články od ostat­ných.“

Prob­lé­mom je, že takto ozna­čené články môžu byť vní­mané ako niečo, čo má v úmysle okla­mať ľudí. Mer­riam-Web­ster defi­no­val satiru ako spô­sob pou­ži­tia humoru na zobra­ze­nie nie­koho alebo nie­čoho čo je hlúpe, slabé, zlé atď. Tento nápad je zatiaľ pre­važne zame­raný na stránky, ktoré uve­rej­ňujú sati­rické prís­pevky ako je naprí­klad Empire News, Click­hole či Onion.

Súhla­site s týmto expe­ri­men­tom na Face­bo­oku? Napíšte svoj názor do komen­táru.

Zdroj: mashable.com, blogs.wsj.com

Pridať komentár (0)