Face­book ozná­mil svoje 10-ročné plány a oku­liare, ktoré nahra­dia Ocu­lus Rift

Veronika Horváthová / 13. apríla 2016 / Business

Face­book včera pred­sta­vil svoj plán na nasle­du­jú­cich 10 rokov. Ako sa pred­po­kla­dalo tím Marka Zuc­ker­berga sa chce sústre­diť na roz­voj exis­tu­jú­cich apli­ká­cií ale tiež roz­voj vir­tu­ál­nej rea­lity a celo­sve­to­vej pre­po­je­nosti. 

Plán je roz­de­lený na tri hlavné oblasti. V nasle­du­jú­cich troch rokoch sa chcú veno­vať posil­ňo­va­niu Face­bo­oku na trhu a zlep­šo­va­niu jeho fun­kcií. V ich päť­roč­nom pláne sa sústre­ďujú na posil­ne­nie exis­tu­jú­cich apli­ká­cií ako What­sapp, Mes­sen­ger, Ins­ta­gram. Na roz­voj vir­tu­ál­nej rea­lity, Al alebo celo­sve­to­vej pre­po­je­nosti dávajú dôraz vo svo­jom desať­roč­nom pláne.

Ako už bolo skor­šie spo­me­nuté, spo­loč­nost kla­die veľký dôraz na pomoc pri zlep­šo­vaní pre­po­je­nia, komu­ni­ká­cie a mana­že­mentu pre pod­niky, preto vytvo­rila plat­formu Mes­sen­ger Plat­form API, kto­rej úloha je vytvo­re­nie vir­tu­ál­neho osob­ného asis­tenta.

foto: thenextweb.ocm

Face­book tiež spus­til wit.ai plat­formu, ktorá dovolí vývo­já­rom vytvo­riť dopredu pred­po­kla­dané kon­ver­zá­cie, na ktoré bude apli­ká­cia rea­go­vať. Ak si chce člo­vek objed­nať pizzu napíše “som hladný” do apli­ká­cie svo­jej obľú­be­nej reštau­rá­cie a tá odpíše pove­dzme “to čo vždy?” a dodá objed­návku až domov. Kon­ver­zá­cie je potrebné dopredu pred­prog­ra­mo­vať vývo­jármi, ale pre leniv­ších pou­ží­va­te­ľov je to pozi­tívna správa.

Čo je zau­jí­mavé, spo­loč­nosť sa chce veno­vať roz­voju roz­ší­re­nej rea­lity a to v podobe tvorby kla­sic­kých oku­lia­rov, s kto­rými bude možné vní­mať vir­tu­álnu aj roz­ší­renú rea­litu záro­veň, čo je roz­diel porov­ná­va­júc s dote­raz exis­tu­jú­cimi Ocu­lus pro­duk­tami.

Zuc­ker­berg chce tiež pokra­čo­vať vo svo­jej ini­cia­tíve internet.org a poskyt­núť pomo­cou dro­nov pri­po­je­nie k inter­netu v kra­ji­nách, kde túto vymo­že­nosť nemajú.

Vče­raj­šia pre­zen­tá­cia preto nepri­niesla žiadne pre­lo­mové prek­va­pe­nia iba dodala jas­nejší obraz k už exis­tu­jú­cim plá­nom. Dalo sa to však čakať. Niet pochýb, že vo vývo­jo­vých labo­ra­tó­riách skrýva Face­book ešte obrov­ské množ­stvo nápa­dov, tech­no­ló­gií a plá­nov, ktoré však odhalí, keď na to príde tá správna chvíľa. Dovtedy nám ostáva čakať a sle­do­vať, ako táto sociálna sieť pohl­cuje inter­net.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: obamapacman.com

Pridať komentár (0)