Face­book pomaly, ale isto požiera zvy­šok inter­netu

Michal Ondro / 15. apríla 2016 / Business

Už nejaký čas ponúka táto sociálna sieť mož­nosť živého vysie­la­nia for­mou live videa a Mark Zuc­ker­berg chce, aby sme si uve­do­mili, že ide naozaj o veľkú vec. Na Face­bo­oku sa nachá­dza aj mapa, pomo­cou kto­rej si môžeme nájsť a následne pozrieť live videá z celého sveta. Toto však nie je ani zďa­leka všetko. Face­book chce úplne obsa­diť pev­nosť menom Inter­net.

Aj napriek tomu, že Marka Zuc­ker­berga pár vecí sku­točne trápi (mohol si sa dočí­tať v tomto článku), môžeme stále tvr­diť, že Face­bo­oku sa nesmierne darí. Prí­kla­dom je live video. Ide o jednu z naj­väč­ších vecí, s kto­rými Face­book v posled­nej dobe pri­šiel. Väč­šina novi­niek však nie je novin­kami v tom pra­vom slova zmysle. Živým videom sa v minu­losti mohli pochvá­liť apli­ká­cie Peris­cope, Meer­kat a iné. V roz­ho­vore pre Buzz­Feed News Mark Zuc­ker­berg rea­go­val na otázku, v čom je jeho live video iné od toho v Peris­cope – spo­loč­nosti vlast­ne­nej Twit­te­rom.

Odpo­veď bola stručná a jed­no­du­chá: „Face­book má divá­kov, kon­ku­renti nie.“

Ak sa predsa chcete o svoj záži­tok pode­liť so svo­jimi pria­teľmi, naprí­klad for­mou live videa, je dobré mať ich tam.“ – dodal Zuc­ker­berg.

Facebook-breaks-up-with-another-Microsoft-program

foto: thenextweb.com

Pred necelý týžd­ňom sa ľudia z Buzz­Feed pokú­šali prask­núť melón len za pou­ži­tia gumi­čiek. Celú túto snahu poze­rali naživo na Face­bo­oku 2 mili­óny ľudí.

Face­book teda ponúka presne to, čo ponúka Peris­cope, len s malým bonu­som. Ponúka to presne tam, kde sú všetci. Nie je v tom žiadny chy­ták, nie je treba sťa­ho­vať si ďal­šiu apli­ká­ciu. Je to na Face­bo­oku. Ten predsa máš. Tak prečo by si išiel nie­kam inam?

facbook_ipad_wallpaper1

foto: fankitamahajan.files.wordpress.com

Pred pár týžd­ňami sa na Mes­sen­geri obja­vila nová hra – bas­ket­bal, ktorý sa dá spus­tiť ťuk­nu­tím na emoji bas­ket­ba­lo­vej lopty. Veno­vali sme jej celý člá­nok. Ide prak­ticky o Peach Ball, ktorý ponúka Peach – malá sociálna sieť fun­gu­júca od janu­ára. Áno, tam si ju môžeš zahrať, no na Face­bo­oku môžeš vyzvať aj svo­jich kama­rá­tov. Aj tých pár ľudí, ktorí mali Peach kvôli tejto hre, pre­stalo appku pou­ží­vať, lebo už nemali dôvod. Mali však ďalší dôvod prečo pou­ží­vať Face­book. Ďalší bod pre Zuc­ker­berga.

V roku 2014 sa Mes­sen­ger odtr­hol od Face­bo­oku a stal sa samos­tat­nou apli­ká­ciou. Od tej doby sa snaží byť líd­rom na danom trhu. Mes­sen­ger priamo súperí s app­kami Kik a WeChat, ponúka video hovory, rôzne nálepky a čoskoro aj umelú inte­li­gen­ciu, s kto­rou si budeme môcť dopi­so­vať – tzv. chat-botov. To znie tro­chu samo­tár­sky.

mark-zuckerberg

foto: static.independent.co.uk

Nie všetky snahy o nasto­le­nie nových tren­dov sa Face­bo­oku vyda­rili. Odpo­ve­ďou na roz­mach Snap­chatu bola apli­ká­cia Slings­hot, ktorú Face­book vehe­men­tne pro­pa­go­val so slo­ga­nom „share life as it hap­pens“. Ponú­kala rôzne fil­tre, kres­le­nie a písa­nie na fotky, krátke videá – presne ako Snap­chat.

Slings­hot sa neuchy­til a razom bol stia­hnutý z obchodu s apli­ká­ciami. Išlo teda o výstrel do prázdna. Súboj so Snap­cha­tom však pokra­čuje. Minulý mesiac Face­book kúpil appku MSQRD. Viac o ich súboji sa dočí­taš v tomto článku. MSQRD má oveľa väč­šie šance byť pria­mym kon­ku­ren­tom Snap­chatu, a to Zuc­ker­berg vie.

Tu však jeho snaha nekončí. Minulý týž­deň pri­šiel Mes­sen­ger s ďal­šou novin­kou – ske­no­va­teľ­nými kódmi a uží­va­teľ­skými menami, ktoré môžu ľudia jed­no­du­cho zdie­ľať alebo sa k nim pri­po­jiť. Áno, znie to presne ako QR kódy na Snap­chate.

snapchat

foto: tech.co

Jediná sociálna sieť, ktorú sa Face­book nikdy nepo­kú­sil napo­dob­niť, je Ins­ta­gram. Face­book ho prosto kúpil.

Face­book pri­šiel s via­ce­rými úžas­nými a ori­gi­nál­nymi nápadmi. Roz­ší­ril iko­nický „like“ zave­de­ním ďal­ších pia­tich reak­cií. Zavie­dol aj takz­vané „okam­žité články“, ktoré umož­ňujú pou­ží­va­te­ľom čítať ich obľú­bené články bez toho, aby sa najprv museli načí­tať. Všetky spo­mí­nané ino­vá­cie – či už ori­gi­nálne alebo pre­brané, všetky majú jeden spo­ločný cieľ. Chcú, aby sme mali stále ďal­šie a nové dôvody prečo Face­book nikdy a za žiadnu cenu neopus­tiť. Vystáva však zopár otá­zok. Dokedy bude môcť Face­book „re-ino­vo­vať“ to, čo sa už na trhu nachá­dza? A čo je dôle­ži­tej­šie, kedy sa ino­vá­cie stanú len dup­li­ká­ciami?

000_77641

Nech­cem nikoho pre­svied­čať, aby si zru­šil svoj Face­book účet (sám ho mám) alebo sa zamýš­ľal nad morál­nos­ťou kona­nia pána Zuc­ker­berga, to nie. Buďme však k sebe úprimní a pri­znajme si, čo sa tu v sku­toč­nosti deje.

Face­book sa chce stať Inter­ne­tom.

A je na dob­rej ceste. 

Zdroj: Teddy Ame­na­bar, was­hing­ton­post, medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: c1.staticflickr.com

Pridať komentár (0)