Face­book pri­chá­dza s ďal­šími novin­kami, spo­loč­nosti ti budú môcť písať na Mes­sen­ger

Michal Šášky / 24. novembra 2016 / Tech a inovácie

Zákla­dom úspeš­ného biz­nisu pri sociál­nych sie­ťach je nájsť kom­pro­mis medzi spo­koj­nos­ťou uži­va­te­ľov a inze­ren­tov. Asi ale nebude ťažké uhád­nuť, ktorú sku­pinu viac poteší tento krok Face­bo­oku.

Pred­stav si, že tŕp­neš, kým sa ti s nie­čím dôle­ži­tým ozve par­tner alebo rodinný prí­sluš­ník, zrazu ti zazvoní nová správa, ty sa pozriete na disp­lej, ale náj­deš si tam iba reklamu. Aj tak môže vyze­rať rea­lita najb­liž­ších dní. Všetko má na sve­domí novinka z pro­stre­dia Face­bo­oku, ktorá umožní inze­ru­jú­cim spo­loč­nos­tiam posie­lať reklamy priamo v sprá­vach cez Mes­sen­ger.

Možno si aj ty pat­ril medzi tých hrom­žia­cich uží­va­te­ľov, keď si si v zozname novi­niek našiel medzi fot­kami a sta­tusmi svo­jich pria­te­ľov prvé reklamy. Naj­nov­šie sa ale inze­renti môžu pri­blí­žiť k svo­jim poten­ciál­nym zákaz­ní­kom ešte bliž­šie. Nasle­du­júca novinka bude fun­go­vať na prin­cípe, že pokiaľ na reklamu v zozname s novin­kami klik­neš, jej inze­rent ťa bude môcť v budúc­nosti kon­tak­to­vať pro­stred­níc­tvom správy.

zdroj: messengerblog.com

Ešte zau­jí­ma­vej­šou, res­pek­tíve pre uží­va­te­ľov prav­de­po­dobne oveľa otrav­nej­šou novin­kou, budú spon­zo­ro­vané správy. Vďaka nim ti bude môcť inze­rent poslať reklamu priamo do schránky v Mes­sen­geri, pri­čom si pred­tým vôbec nemu­sel klik­núť na reklamu. Inze­rent si však musí sám uve­do­miť, do akej miery mu bude táto inzer­cia pros­pešná, keďže nevy­žia­daná správa zaiste nikoho nepo­teší.

Nechajme sa prek­va­piť, ako tento sys­tém bude fun­go­vať v praxi. Podľa posled­ných infor­má­cií by mohol byť zave­dený už čoskoro, preto sa treba psy­chicky pri­pra­viť, že ti časom pípne v Mes­sen­geri prvá reklamná správa. Aj keď to bude zna­me­nať ešte viac inzer­cie ako sme dote­raz pri Face­bo­oku boli zvyk­nutí, dob­rou sprá­vou je, že po zave­dení budeme môcť takúto formu reklamy okam­žite blo­ko­vať.

zdroj: messengerblog.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ven­tu­re­be­ast

Pridať komentár (0)