Face­book pri­pra­vuje nové fun­kcie. Stane sa kon­ku­ren­ciou pre Uber

Michal Sorkovský / 14. februára 2016 / Business

Všetko nasved­čuje tomu, že Face­book má naj­lep­šiu stra­té­giu, ako kon­ku­ro­vať Uberu. Spo­loč­nosť Marka Zuc­ker­berga si mala pri­hlá­siť nový patent, ktorý pod­po­ruje teóriu, že zva­žuje pri­da­nie mož­nosti zdie­ľa­nej jazdy na stránky uda­lostí.

Táto mož­nosť by mala byť na výber priamo na stránke face­book-ového eventu, pod náz­vom “Idem a jaz­dím“, na mieste, kde si uží­va­teľ nor­málne vyberá, či sa uda­losti zúčastní, alebo nie. Po ozna­čení tejto mož­nosti by sa ťa mal Face­book okam­žite spý­tať, koľko ľudí si ochotný odviezť a požiada ťa, aby si pozval ostat­ných, aby sa k tebe pri­po­jili. Nasle­duje nasta­ve­nie miesta odchodu, ako aj nasta­ve­nie toho, kto vlastne môže tvoje pozva­nie vidieť.

fb rideshare

foto: thenextweb.com

V prí­pade, že by si sa chcel takto s nie­kým zviezť, Face­book ti dá vedieť, ktorí z tvo­jich pria­te­ľov pôjdu na uda­losť autom. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že ti Face­book ponúkne aj mož­nosť „Ces­tu­jem hro­mad­nou dopra­vou“ a po jej ozna­čení sa ťa pokúsi spá­ro­vať s inými ľuďmi, ktorý si túto mož­nosť vybrali tiež. Cesta bude potom vyze­rať, ako pri iných apli­ká­ciách tohto typu: budeš mať mož­nosť vidieť trasu, po kto­rej ideš, ako aj ľudí, ktorí majú po ceste k tebe pri­stú­piť.

Aj napriek tomu, že nejde o ofi­ciálne potvr­dené infor­má­cie, celý pro­jekt pôsobí veľmi prak­ticky a zdá sa, že by pre pou­ží­va­te­ľov nebolo ťažké zvyk­núť si na mož­nosti, ktoré ponúka. Navyše by zave­de­nie mož­nosti zdie­ľa­nej jazdy pri­nieslo hneď nie­koľko výhod. Pou­ží­va­te­lia by mohli takýmto spô­so­bom ušet­riť peniaze, čas a to neho­vo­riac o tom, že pri obrov­skom množ­stve ľudí, ktorí pou­ží­vajú Face­book, by zave­de­nie tejto fun­kcie zní­žilo mieru zne­čis­te­nia ovzdu­šia, pre­tože by sa jed­no­du­cho zní­žil počet áut na ces­tách. No a ak by sa Face­bo­oku táto fun­kcia pri uda­los­tiach osved­čila, je cel­kom možné, že by z nej mohol spra­viť fun­kciu pre kaž­do­denné ces­to­va­nie.

Facebook-ridesharing-1200x880

foto: thenextweb.com

Samoz­rejme, exis­tuje veľké množ­stvo apli­ká­cií, vďaka kto­rým môže člo­vek takýmto spô­so­bom ces­to­vať, len málo­ktorá by však doká­zala pre­žiť, keby sa jej kon­ku­ren­tom stal Face­book. Navyše, ked vez­meme do úvahy, že väč­šina ľudí by takto ces­to­vala len s pria­teľmi či pria­teľmi pria­te­ľov, zdá si byť táto forma pre­pravy aj menej ris­kantná, než cez iné appky, ktoré ťa, aj keď s rôz­nymi bez­peč­nost­nými opat­re­niami, spoja s úplne nezná­mou oso­bou.

Facebook - konkurencia Uberu

foto: gizmodo.com

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)