Face­book ras­tie no stráca dych

Marek Schwarz / 29. októbra 2014 / Business

Face­book ohlá­sil finančné výsledky za tretí štvrť­rok. Zakla­da­teľ a šéf spo­loč­nosti Mark Zuc­ker­berg si posledné tri mesiace dosť pochva­ľuje. Veď prečo aj nie. Face­book znovu vyrás­tol čo do počtu uží­va­te­ľov i finanč­ných uka­zo­va­te­ľov.

Firma utŕ­žila 3,2 miliardy dolá­rov, čo je o 59% viac ako vlani v rov­na­kom období. Mik­ro­platby a iné poplatky pri­niesli do kasy 246 mili­ó­nov, ten väčší kus (2,96 miliardy dolá­rov) pochá­dza z reklamy. Dve tre­tiny reklam­ných tržieb pochá­dzajú z mobi­lov.

Ešte rých­lej­šie ras­tie čistý zisk. Face­book si medzi­ročne polep­šil o 90% a zaro­bil 806 mili­ó­nov dolá­rov. Hrubá marža vďaka tomu posko­čila o sedem bodov na 44%. Na účtoch a v obcho­do­va­teľ­ných aktí­vach firma drží 14,25 miliardy dolá­rov. Takže ešte niečo na nákup men­šieho What­sappu ostáva. :)

Počet uží­va­te­ľov už tak sil­ným tem­pom neras­tie, ale naj­väč­šia sociálna sieť sveta ešte stále nena­ra­zila na svoj ​strop. Každý mesiac sa k nej aspoň raz pri­hlási 1,35 miliardy uží­va­te­ľov, z mobi­lov a tab­le­tov sa pri­hla­suje 1,12 miliardy ľudí. A koľko ľudí sa pri­hlási každý deň? Vše­obecne 864 mili­ó­nov, na mobi­loch potom 703 mili­ó­nov.

Ešte v lete mal Face­book 1,32 miliardy mesač­ných uží­va­te­ľov vše­obecne, 1,07 miliardy na mobi­loch. Den­ných uží­va­te­ľov bolo 829 mili­ó­nov, resp. 654 mili­ó­nov.

Zhod­no­te­nie na záver:

Face­book je už prí­liš veľká firma aby jej počet MAU rás­tol orga­nicky o desiatky per­cent. Samoz­rejme v oblasti mone­ti­zá­cie, svoj strop Face­book ešte zďa­leka nedo­sia­hol. Tak­tiež dúfame, že Mark časom nespraví z Face­bo­oku Yahoo a nebude sa sna­žiť za každú cenu rast firmy pod­po­riť ira­ci­onál­nym náku­pom pre­dra­že­ných star­tu­pov.

Zdroj: face­book

Pridať komentár (0)