Face­book si postaví vlastné mesto

Michal Sorkovský / 9. februára 2015 / Business

Sociálna sieť si plá­nuje posta­viť vlastné firemné mes­tečko, ktoré by malo stáť neďa­leko ústre­dia v Sili­con Val­ley. Face­book už pre tieto účely minul 400 mili­ó­nov dolá­rov za poze­mok s roz­lo­hou viac ako 226 000 met­rov štvor­co­vých.

V dneš­nej dobe by sme mohli pove­dať, že množ­stvo ľudí žije Face­bo­okom, avšak v budúc­nosti by mohla táto veta nado­bud­núť cel­kom iné roz­mery. Modrá sociálna sieť si totiž plá­nuje posta­viť úplne vlastné mesto, v kto­rom by sa okrem kan­ce­lá­rií mali nachá­dzať aj obytné domy, obchody či dokonca hotel.

Ak vám posta­ve­nie vlast­ného mesta príde ako hlú­posť a zby­toč­nosť spo­meňte si naprí­klad na dediny Bourn­ville či Port Sun­light, ktoré boli vybu­do­vané už v 19 sto­ročí brit­skými prie­my­sel­níkmi. Na Slo­ven­sku mal sta­vi­teľ­ské chúťky naprí­klad Baťa, kto­rému nero­bilo prob­lém budo­vať nové miesta pre život svo­jich zamest­nan­cov. Pro­jekt, ktorý pri­pra­vuje Face­book by mal byť ale odlišný.

Face­book je podľa vlast­ných vyjad­rení pri­pra­vený pri­niesť namiesto ďal­šieho office kom­plexu skôr viac pria­teľ­ský prí­stup do napä­tého pro­stre­dia Sili­con Val­ley. Plá­nom by malo byť vybu­do­va­nie miesta, kde by sa spá­jala komu­nita. Sociálna sieť s vyso­kými zis­kami už skôr vlast­nila poze­mok s roz­lo­hou viac ako 230 000 met­rov štvor­co­vých v Menlo Parku a sku­puje ďal­šie. Face­book je už po dlhé roky pre toto mesto naj­väč­ším zamest­ná­va­te­ľom a dnes vlastní obrov­ské pozemky v meste a jeho okolí.

zdroj: telegraph.co.uk 

Pridať komentár (0)