Face­book si spra­vil zo 700 tisíc ľudí pokusné myši!

Šandi / 30. jún 2014 / Tools a produktivita

Nasle­du­júce ozná­me­nie pri­náša zau­jí­mavé výsledky, súčasne ale nijako nezlepší sta­tus Face­bo­oku v očiach jeho odpor­cov. O tom, že sú emó­cie tro­chu nákaz­livé, sa vie. Tím výskum­ní­kov pra­cu­jú­cich pre modrú sociálna sieť sa chcel dozve­dieť, či rov­naký záver platí aj pre online spô­sob komu­ni­ká­cie.

Teda či napr. pocí­tite smú­tok po tom, čo budete mať pred sebou na stene sta­tusy alebo iný obsah so smut­nou tema­ti­kou. Dis­ku­ta­bilné je, že Face­book kvôli tomu upra­vil spô­sob, kto­rým sa volia prís­pevky, ktoré potom vy vidíte. Ku záme­nám došlo v janu­ári 2012 u skoro 700 000 uží­va­te­ľov, ktorí v​rámci jed­ného týždňa videli menej nega­tív­neho obsahu, v dru­hom naopak viac, než je obvyklé.

Z uží­va­te­ľov sa tak stali pokusné krá­liky. Autori usku­toč­ne­nej štú­die sa obha­jujú tým, že pre­behla úplne v medziach zákona. Nepo­ru­šili pra­vidlá Face­bo­oku pre nakla­da­nie s dátami, s kto­rými sme dob­ro­voľne súhla­sili. (Alebo sme možno nemali na výber?) Pou­žili algo­rit­mus, ktorý na základe slov vyhod­no­til náladu sta­tus správy.

A keby vás zau­jí­malo, ako štú­dia dopadla, tak ľudia naozaj vo vlast­ných sta­tu­soch pou­ží­vali pozi­tív­nej­šie slová, ak boli viac vysta­vení pozi­tív­nej­ším prís­pev­kom ostat­ných ľudí. Online suges­cie však nefun­gujú tak dobre ako v reál­nom fyzic­kom svete. Môže sa v súvis­losti s odha­le­ným expe­ri­men­to­va­ním zažať debata o ochrane uží­va­te­ľov na inter­nete?

Dom­nie­vam sa, že veľa ľudí Face­book pou­žíva, pre­tože ich nútia okol­nosti. Stal sa nepo­strá­da­teľ­ným nástro­jom nás všet­kých. Môžete vôbec nemať Face­book? Môžete si dovo­liť nesú­hla­siť s pod­mien­kami pou­ží­va­nia služby?

Zdroj: PNAS

Pridať komentár (0)