Face­bo­ok si spra­vil zo 700 tisíc ľudí pokus­né myši!

Šandi / 30. júna 2014 / Lifehacking

Nasle­du­jú­ce ozná­me­nie pri­ná­ša zau­jí­ma­vé výsled­ky, súčas­ne ale nija­ko nezlep­ší sta­tus Face­bo­oku v očia­ch jeho odpor­cov. O tom, že sú emó­cie tro­chu nákaz­li­vé, sa vie. Tím výskum­ní­kov pra­cu­jú­ci­ch pre mod­rú sociál­na sieť sa chcel dozve­dieť, či rov­na­ký záver pla­tí aj pre onli­ne spô­sob komu­ni­ká­cie.

Teda či napr. pocítite smútok po tom, čo budete mať pred sebou na stene statusy alebo iný obsah so smutnou tematikou. Diskutabilné je, že Facebook kvôli tomu upravil spôsob, ktorým sa volia príspevky, ktoré potom vy vidíte. Ku zámenám došlo v januári 2012 u skoro 700 000 užívateľov, ktorí v ​​rámci jedného týždňa videli menej negatívneho obsahu, v druhom naopak viac, než je obvyklé.

Z užívateľov sa tak stali pokusné králiky. Autori uskutočnenej štúdie sa obhajujú tým, že prebehla úplne v medziach zákona. Neporušili pravidlá Facebooku pre nakladanie s dátami, s ktorými sme dobrovoľne súhlasili. (Alebo sme možno nemali na výber?) Použili algoritmus, ktorý na základe slov vyhodnotil náladu status správy.

A keby vás zaujímalo, ako štúdia dopadla, tak ľudia naozaj vo vlastných statusoch používali pozitívnejšie slová, ak boli viac vystavení pozitívnejším príspevkom ostatných ľudí. Online sugescie však nefungujú tak dobre ako v reálnom fyzickom svete. Môže sa v súvislosti s odhaleným experimentovaním zažať debata o ochrane užívateľov na internete?

Domnievam sa, že veľa ľudí Facebook používa, pretože ich nútia okolnosti. Stal sa nepostrádateľným nástrojom nás všetkých. Môžete vôbec nemať Facebook? Môžete si dovoliť nesúhlasiť s podmienkami používania služby?

Zdroj: PNAS

Pridať komentár (0)