Face­book sprí­stup­nil video hovory v appke Mes­sen­ger

Tomáš Kahn / 27. apríl 2015 / Business

Zdá sa Face­book to so svo­jimi plánmi na ovlád­nu­tie akej­koľ­vek komu­ni­ká­cie myslí naozaj vážne. Naj­nov­šie tak pri­dal mož­nosť pou­ži­tia video hovoru do svo­jej appky Mes­sen­ger.

Face­book, ktorý 1.44 miliardy pou­ží­va­te­ľov na celom svete sa roz­ho­dol, že ovládne svet mobil­nej komu­ni­ká­cie. Mož­nosť video hovoru nie je však úplne nová. Dote­raz ste mohli túto služby využí­vať iba pri desk­to­poch, po novom však náj­dete fun­kciu video hovoru už aj mobil­nej appke Mes­sen­ger, ktorú pou­žíva až 600 mili­ó­nov ľudí po celom svete. Face­book sa dal za cieľ spá­jať ľudí nie len písa­nými sprá­vami a hla­som, ale po novom aj videom. Mark Zuc­ker­berg sa vyjad­ril, že po spus­tení tejto novinky by chceli ovlád­nuť až 10% VoIP hovo­rov na celom svete.

Podarí sa Face­bo­oku v budúc­nosti ovlád­nuť akú­koľ­vek komu­ni­ká­ciu medzi ľuďmi? 

Mož­nosť zavo­lať nie­komu pomo­cou video hovoru nebude obme­dzená iba na pri­po­je­nie k WiFi sieti, takže túto vola­nie si budeme môcť užiť z aké­ho­koľ­vek miesta. Video hovory sú od dnes dostupné v 18-tich vybra­ných kra­ji­nách sveta na iOS, ale aj Andro­ide. Zavo­lať pomo­cou video hovoru si tak už môžete v kra­ji­nách ako Bel­gicko, Kanada, Chor­vát­sko, Dán­sko, Fran­cúz­sko, Grécko, Írsko, Laos, Litva, Mexiko, Nigé­ria, Nór­sko, Poľ­sko, Omán, Por­tu­gal­sko, Veľká Bri­tá­nia, USA a Uru­guaj. Podľa dostup­ných infor­má­cii by sme sa čoskoro mali doč­kať už aj u nás na Slo­ven­sku.

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)