Face­book spus­til Mes­sen­ger už aj na webe

Tomáš Kahn / 8. apríl 2015 / Business

Číta­nie správ na vašom News Feede nemu­selo byť vždy pohodlné, najmä pri dlh­ších sprá­vach. Face­book teraz tento prob­lém vyrie­šil a spúšťa webovú apli­ká­ciu Mes­sen­ger.

Od dneš­ného dňa spus­til Face­bo­oku už aj webovú apli­ká­ciu Mes­sen­ger, ktorá je dostupná pre kaž­dého na doméne www.messenger.com. Momen­tálne je apli­ká­cia loka­li­zo­vaná iba do anglič­tiny, avšak v ostat­ných jazy­koch by sa mala obja­viť v blíz­kej dobe. Takže v tejto chvíli je web Mes­sen­ger dostupný iba pre pou­ží­va­te­ľov, ktorí pou­ží­vajú Face­book v anglič­tine. Aj napriek spus­te­niu webo­vého Mes­sen­gera môžete naďa­lej posie­lať správy kla­sicky ako dote­raz cez Face­book. Face­book odô­vod­nil tento krok tvr­de­ním, že veľký počet jeho pou­ží­va­te­ľov sa sťa­žo­valo na prí­liš veľký chaos a nepo­ria­dok na ich News Feede, čo ich v koneč­nom dôsledku rozp­ty­lo­valo pri písaní správ.

Webový Mes­sen­ger je akýmsi dvoj­ní­kom jeho mobil­nej ver­zie, dá sa pove­dať, že na tab­lete vyzerá skoro rov­nako. Takže na ľavej strane náj­dete panel s kon­ver­zá­ciami a kon­taktmi a na zvyš­nej pra­vej časti vidíte už samotnú kon­ver­zá­ciu s vašim pria­te­ľom. Na webo­vej ver­zií môžete takisto pou­ží­vať väč­šinu zo zná­mych fun­kcií Mes­sen­gera, ako sú naprí­klad hovory či video hovory, posie­la­nie samo­le­piek, fotiek a iného obsahu. Otáz­kou však stále zostáva či sa Face­book roz­hodne časom uvoľ­niť a desk­to­povú plat­formu jeho popu­lár­neho Mes­sen­gera, čím by sme už kvôli cha­to­va­niu nemu­seli otvá­rať webový pre­hlia­dač, ale k sprá­vam by sme mohli pri­stu­po­vať priamo z plo­chy.

Mys­lím, že týmto kro­kom Face­book jed­no­značne naz­na­čil svoju budúc­nosť, ktorá spo­číva v postup­nom pre­sú­vaní akej­koľ­vek komu­ni­ká­cie do ich appky Mes­sen­ger, od samot­ného cha­to­va­nia až po hla­sové či video hovory.

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)