Face­book start — pod­pora pre každý mobilný star­tup

Alexandra Dulaková / 28. septembra 2015 / Business

FbStart je prog­ram z dielne Face­bo­oku, ktorý sa zame­riava na mobilné star­tupy v ran­ných štá­diach. Cie­ľom je ich rast a úspech. Face­book ich pri­chýli pod svoje krídla a ponúkne inves­tí­cie, men­tor­stvo, člen­stvo v exklu­zív­nej star­tu­po­vej komu­nite, či účasť na zau­jí­ma­vých star­tu­po­vých podu­ja­tiach. Naj­lep­šie na tom je, že pri­hlá­siť sa môže každý — vrá­tane teba. 

Jedi­nečný prog­ram pre ľudí so sľub­nými nápadmi, no bez potreb­ných pros­tried­kov, vyvi­nul Face­book už minulý rok. Za prvý rok svo­jej exis­ten­cie sti­hol roz­dať pri­bližne sto mili­ó­nov dolá­rov viac než 3,800 star­tu­pom, čím im pomo­hol expan­do­vať na nové miesta a rásť do krásy. FbStart ponúka pre záu­jem­cov hneď nie­koľko prog­ra­mov, z kto­rých si podľa štá­dia vývinu môžu vybrať. Medzi inými výho­dami dostanú star­tupy aj kre­dit na inzer­ciu na Face­bo­oku, ktorá sa zvy­čajne pohy­buje okolo 500$!

Prvým je Pre-Launch Track, prog­ram pre tých, ktorí ešte len začí­najú s kon­cep­tu­ál­nou pred­sta­vou svojho pro­jektu. Od FbStart sa im dostane pros­tried­kov, ktoré na prvý a naj­dô­le­ži­tejší roz­beh potre­bujú. Či už uspejú, závisí od toho, ako ich prijme svet. Boots­trap Track sa sústredí už o krok ďalej — kon­krétne na tých, ktorí svoju apli­ká­ciu už pred­sta­vili svetu, no chcú sa posu­núť ďalej. Vraj sa môžu tešiť na rých­losť a efek­ti­vitu. No a do tre­tice ponú­kajú Acce­le­rate Track, mie­nený pre úspešný pro­jekt, ktorý sa vo svete apli­ká­cií ujal a kto­rému sa už istú dobu darí. Ani v takom bode však všetka práca nekončí a FbStart si to uve­do­muje. Preto chce v takýchto prí­pa­doch podať pomocnú ruku a uro­biť z apli­ká­cie ešte väčší biz­nis. Vďaka nim sa už teraz vo veľ­kom darí apli­ká­ciam ako Hun­ger Crunch, Mixc­loud, Eyeg­ro­ove, a mno­hým ďal­ším.

Našiel si sa nie­kde medzi riad­kami? Môžeš vyskú­šať sťas­tie a o jeden zo spo­me­nu­tých prog­ra­mov pre­ja­viť záu­jem priamo na ich ofi­ciál­nej stránke. Dokonca ak pra­cu­ješ na hre, pop­rí­pade ak tvoja apli­ká­cia slúži verej­nému dobru, exis­tujú ďal­šie výhodné balíčky, ktoré sa ti môžu v spo­lu­práci s veľ­kými menami ujsť. Face­book je s mno­hými hrami pre­po­jený, čo sme už určite každý vďaka pozva­niam na rôzne far­már­če­nia a Candy Crush zis­tili. Pod­statné je, že Face­book vie v oblasti návy­ko­vých hier efek­tívne pora­diť. A čo sa týka verej­ného blaha — to je kate­gó­ria sama o sebe, v kto­rej by sa mala chcieť anga­žo­vať každá významná spo­loč­nosť, ak na to má pros­triedky. To pre Face­book roz­hodne platí, a preto v tejto veci vytvo­ril spo­lu­prácu s tímom Internet.org. Ich cie­ľom je jediné — zme­niť svet k lep­šiemu.

Prí­le­ži­tosť sa naskytá aj tým, ktorí priamo na žiad­nom star­tupe nepra­cujú. Do tímu FbStart sa môžeš pri­dať aj ako orga­ni­zá­tor ich podu­jatí, osobný tech­nický poradca, pop­rí­pade ako správca online komu­nity. Sil­ných par­tne­rov a spon­zo­rov má FbStart dosť a kon­taktmi sa to len tak hemží. Začať pre nich pra­co­vať ale nemusí byť vzhľa­dom na geo­gra­fické pre­kážky naj­jed­no­duch­šie, to je nám jasné. Síce to platí aj pre rôzne eventy, ktoré orga­ni­zujú, no možno ti účasť na nich predsa len vyjde. Najb­liž­šie k nám sa budú v novem­bri nachá­dzať v Hel­sin­kách. Okrem nich ich ale Európa veľmi neťahá, takže väč­šina podu­jatí sa odo­hráva skôr za mlá­kou, alebo v Ázií. 

Tak čo, pri­dáš sa do tímu? 

Pridať komentár (0)