Face­book to ma namie­rené už aj do vašej práce

Kika Besedičová / 19. januára 2015 / Business

Face­book je zrejme naj­viac blo­ko­va­nou strán­kou na firem­ných počí­ta­čoch. Cha­to­va­nie s pria­teľmi, zdie­ľa­nie videí s mačič­kami, laj­ko­va­nie a komen­to­va­nie ľudí odvá­dza tak tro­chu od práce, preto ho firemní ajťáci dávajú často na black­list. Zuck­ber­gova firma sa však chce vyma­niť zo ška­tuľky, a doká­zať, že neslúži len na zábavné účely.

Vybrané spo­loč­nosti začali tes­to­vať sieť pome­no­vanú ako Face­book at Work. Fun­guje ako bežný Face­book, je tam feed, správy, sku­piny a uda­losti, ale táto časť je odde­lená od osob­ných pro­fi­lov, slúži len pre vnút­ro­fi­remné zále­ži­tosti. K obsahu z firem­nej stránky sa nedos­tanú ľudia zvonku, naopak pri povo­lení firem­ných strá­nok by mali zostať mimo pre­vádzku osobné pro­fily.

Vývoj služby Face­book at Work vedie Lars Ras­mus­sen, ktorý pred­tým v Google pra­co­val na službe Wave, na kto­rej zákla­doch dnes stojí Google+. A túto službu Google ponúka pre vnút­ro­fi­remnú komu­ni­ká­ciu v rámci Apps. Do firiem sa tlačí aj Mic­ro­soft so svo­jou služ­bou Lync (teraz už Skype for Busi­ness) a sociál­nou sie­ťou Yam­mer.

Face­book zatiaľ zostá­val mimo. Skú­se­nosti z aktu­ál­neho beta­testu ukážu, ako sa služba môže ďalej vyví­jať. Face­book at Work je momen­tálne určený pre firmy so 100+ zamest­nan­cami. Sieť fun­guje na webe a tiež apli­ká­ciách pre iOS a Android. Par­tne­rov pre beta­test si Face­book žiaľ vyberá sám.

Pridať komentár (0)