Face­book vytvo­ril apli­ká­ciu iba pre celeb­rity

Martin Kráľ / 19. júl 2014 / Business

Iba minulý týž­deň vyšiel Face­book s novou app­kou iba pre celeb­rity a známe osob­nosti. Appka má za úlohu pomôcť jed­no­duch­šej inte­rak­cií medzi týmito oso­bami a ich fanú­šikmi.

Face­book Men­ti­ons, tak sa volá nový výtvor z dielne Face­bo­oku, určený pre celeb­rity, aby mohli byť ešte bliž­šie k svo­jim fanú­ši­kom a pod­po­ro­va­te­ľom. Appka umožní uží­va­te­ľovi vidieť všetky fee­dové správy, kde bolo spo­me­nuté jeho meno, kto vedie o ňom práve debatu (vstú­piť do nej), pop­rí­pade zod­po­ve­dať otázky, ktoré by ľudia na danú osobu mohli mať. 

Takto naprí­klad rea­go­vala Who­opi Gold­berg práve cez FM na jeden post, kde bolo spo­me­nuté jej meno. 

Face­book sa bude sna­žiť udr­žať túto appku iba pre známe osob­nosti, ktoré majú aj ove­renú fan page na Face­bo­oku, nikto iný nebude mať mož­nosť využiť túto appku. Značky a média majú ZATIAĽ embargo, čiže žiadne mar­ke­tin­gové oblby a spa­ming by nás v najb­liž­šej dobe nemal čakať. Face­book sa snaží uro­biť niečo úplne iné a zau­jí­mavé, čo cel­kom aj oce­ňu­jem.

Appka je síce veľmi krátko k stia­hnu­tiu, ale už ju údajne využíva nie­koľko celeb­rít ako Mariah Carey, Who­opi Gold­berg, Josh Duha­mel, Ed She­e­ran, Aus­tin Mahone, Tyrese Gib­son, Rachel Zoe, Arianna Huffington…FM má neskôr expan­do­vať aj do ďal­ších kra­jín, môžeme sa teda tešiť aj na naše “celeb­rity” :).

Zdroj: facebook.com/mentions, mashable.com

Pridať komentár (0)