Fas­ci­nu­júca his­tó­ria Lam­borg­hini: Čo sa skrýva za náz­vami jed­not­li­vých mode­lov?

Lenka Heringová / 21. augusta 2016 / Zaujímavosti

Autá, ktoré pobláz­nili hlavu nejed­nému milov­ní­kovi rých­lych táto­šov. Ich názvy sú honosné a už len to samotné meno v tebe vyvolá záu­jem a zimom­riavky. Čo sa za nimi skrýva a aká je his­tó­ria ich vzniku?

Legen­dárny Feruc­cio Lam­borg­hini zalo­žil auto­mo­bilku v roku 1963 a dote­raz sa môžeme tešiť výtvo­rom z jeho dielne, ktorá sídli v talian­skom mes­tečku Sant´Agata Bolog­nese, spolu s top dizaj­nérmi, ako sú Mario Marazzi, Franco Scag­li­one, Mar­cello Gan­dini a mnoho ďal­ších.

lamborghini-istorie-102_0

Foto: thewrap.com

Feruc­cio Lam­borg­hini najprv štu­do­val na Tech­nic­kom inšti­túte v meste Bologne. Počas vojny bol vyslaný opra­vo­vať vozidlá pre armádu a po skon­čení II. sve­to­vej vojny zalo­žil firmu s náz­vom Lam­borg­hini Trat­tori. Ako z názvu vyplýva, veno­val sa výrobe trak­to­rov, ktorá v tom období neuve­ri­teľne expan­do­vala. One­dlho ovlá­dol trh a stal sa jed­ným z naj­bo­hat­ších ľudí v Talian­sku. Jeho sku­točnú vášeň však pred­sta­vo­vali rýchle autá. Vo svo­jej garáži ich vlast­nil toľko, že vraj každý týž­deň v roku mohol jaz­diť na inom. Výrobe zná­mych skvos­tov pred­chá­dzala hádka s Enzom Fer­rari, po kto­rej zabu­chol dvere a vyhlá­sil: “Však ja ti uká­žem, čo je to superš­por­tiak!”. Dôvo­dom hádky bolo Feruc­ci­ove tvr­de­nie, že autá Fer­rari sú príiš hlučné a prob­le­ma­tické.

lamborghini-1104868_1920

Foto: pixabay.com

Zamys­lel si sa nie­kedy, prečo je v sym­bole Lamorg­hini býk? Maes­tro Feruc­cio sa naro­dil v zna­mení býka, ktorý evo­kuje majes­tát­nosť a silu rov­nako ako samotné superš­por­tiaky. Avšak jeho naro­de­nie v tomto zna­mení nebolo až tak úplne dôvo­dom pre začia­tok podob­ného feno­ménu. V roku 1962 sa stre­tol so svo­jim pria­te­ľom na ranči, neďa­leko mes­tečka Sevilla. Tento 600-hek­tá­rový ranč bol majet­kom Dona Edu­arda Miuru, ktorý mal obrov­skú záľubu v chove býkov. Býky z tohoto ranča boli určené výlučne na býčie zápasy a ich ohro­mu­júci útočný postoj zau­jal samot­ného Feruc­cia. Rozo­dol sa, že takýto znak pone­sie práve roz­bie­ha­júca sa auto­mo­bilka Lam­borg­hini. Neos­talo to len pri znaku a názvy jed­not­li­vých mode­lov skrý­vajú mená naj­výz­nam­nej­ších býkov.

Islero

Mata­dor Manuel Rod­ri­guez, jeden z naj­väč­ších obľú­ben­cov špa­niel­skeho pub­lika, bol zabitý býkom Isle­rom. Hneď po osud­nom zápase bol vyhlá­sený troj­dňový štátny smú­tok. V tom čase bolo zvy­kom býka nechať ďalej žiť, ale po zdo­laní takého zná­meho mata­dora bol nako­niec sko­lený mečom.

lamborghini-islero-12

Foto: sevenroadsclub.com

Jarama

V roku 1970 bolo potrebné pre­ro­biť Islero, kvôli ame­ric­kým pod­mien­kam emi­sií a bez­peč­nosti. Vznikla Jarama, pome­no­vaná po jed­nom z his­to­ric­kých regi­ńov Špa­niel­ska. Sám Feruc­cio na ňom jaz­dil a momen­tálne je vysta­vené v múzeu.

jarama

Foto: autodata1.com

Miura

Názov vyšľach­te­ného ple­mena býkov, cho­va­ných u spo­mí­na­ného Dona Edu­arda Miuru a meno jed­ného z naj­sláv­nej­ších mode­lov áut. Frank Sinatra naň nedal dopus­tiť!

miura

Foto: openiso.org

Mur­ci­é­lago

Tak­tiež nesie meno po býkovi, ktorý vraj v roku 1879 pre­žil 24 rán spô­so­be­ných mečom. Vďaka sta­toč­nosti a vytrva­losti bol ušet­rený a mata­dor El Lagar­tijo mu ude­lil milosť. V pre­klade zo špa­niel­činy Mur­ci­é­lago zna­mená neto­pier. Nebolo by toto auto lep­šie pre Bat­mana?

Lamborghini_Murcielago_04

Foto: had.independent.sk

Reven­tón

Najd­rah­šie auto z dielne Lam­borg­hini, (pokým neprišlo Sesto Ele­mento), so svo­jou top speed 355.7 km/h. Pre verej­nosť bolo vyro­be­ných len 20 kusov, plus jeden bol odo­vzdaný múzeu. Každé má medzi sedad­lom vodiča a spo­lu­jazdca ozna­če­nie 00 – 20. Aby tomu nebolo inak, tak­tiež je pome­no­vaný po býkovi, ktorý v roku 1943 zabil ďal­šieho obľú­benca spo­me­dzi mata­do­rov, Félixa Guz­mána.

Lamborghini-Reventon-7

Foto: weneedfun.com

Aven­ta­dor

Jeden z naj­zná­mej­ších mode­lov je Aven­ta­dor. Nesie meno býka, ktorý v špa­niel­skej Zra­goze zís­kal oce­ne­nie Tro­feo de la Peña La Mad­ro­ñera za svoju odvahu. Na trhu je od 28. feb­ru­ára 2011, po výstave na auto­sa­lóne v Ženeve. Auto­mo­bilka pre­hlá­sila, že tento model oce­ňuje na 250 tisíc Eur, pri­čom sa bežne pre­dáva o 100 a viac tisíc drah­šie.

aventador

Foto: autoblog.com

Gal­lardo

Po najd­rah­šom modeli pri­chá­dza Gal­lardo, ktorý je najp­re­dá­va­nej­ším mode­lom z radu Lam­borg­hini. Vyro­be­ných bolo 14 022 kusov a posledný z dielne vyšiel v roku 2013. Ako ostatné, nesie názov po býčom bojo­vom ple­mene.

lamborghini-gallardo-06

Foto: jfs24.com

Tak čo? Ktoré z nich by si bral ty?

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: autodata1.com

Pridať komentár (0)