FB umožní poze­rať video aj popri sle­do­vaní ostat­ných novi­niek

Michal Sorkovský / 9. júla 2015 / Tech a inovácie

Naj­väč­šia sociálna sieť tes­tuje novú fun­kciu, ktorá umožní pou­ží­va­te­ľom „vytia­hnúť“ si video uve­rej­nené na sociál­nej sieti na bok a popri jeho poze­raní potom sle­do­vať aj ostatné prís­pevky.

Nie­kto­rým pou­ží­va­te­ľom sa na Face­bo­oku v rámci tes­to­va­nia pri­dala nová fun­kcia, ktorá umož­ňuje sle­do­vať video záro­veň s ostat­nými prís­pev­kami. Táto fun­kcia umožní umiest­niť video, ktoré chce pou­ží­va­teľ sle­do­vať do ľavého spod­ného rohu obra­zovky. Odtiaľ si ho následne pou­ží­va­teľ môže pre­su­núť kam bude chcieť a sle­do­vať ho záro­veň s ostat­nými novin­kami. Nezá­leží na tom, kde bude mať potom člo­vek video odlo­žené, všade bude môcť dať like a zdie­ľať ho, takže sa nebude musieť vra­cať na miesto, kde video našiel.


Nane­šťas­tie ale
video nezos­tane na vybra­nom mieste, keď člo­vek prejde na inú stránku. Napriek tomu môže byť táto fun­kcia uži­točná pre kaž­dého, kto bude chcieť záro­veň s videom sle­do­vať aj ostatné prís­pevky. Okrem iného sa takto tiež určite zvýši u ľudí chuť dopo­ze­rať aj dlh­šie videá, ktoré by si inak člo­vek po chvíli sto­pol.

Face­book sa aj vďaka tejto novej fun­kcii čoraz viac dostáva do oblasti videa, v kto­rom kra­ľuje You­tube. Modrá sociálna sieť sa stáva pre You­tube čoraz sile­nej­šou kon­ku­ren­ciou, keďže už nie­kto­rým tvor­com videí ponúka podiel z reklamy, ktorá sa objaví pred alebo počas ich videa. Okrem toho Face­book pre­sa­dzuje do novi­niek pou­ží­va­te­ľov stále viac a viac videí.


zdroj: jewishbusinessnews.com, hea­der — mkhmarketing.wordpress.com

Pridať komentár (0)