FB umož­ní poze­rať video aj pop­ri sle­do­va­ní ostat­ných novi­niek

Michal Sorkovský / 9. júla 2015 / Tech a inovácie

Naj­väč­šia sociál­na sieť tes­tu­je novú fun­kciu, kto­rá umož­ní pou­ží­va­te­ľom „vytia­hnúť“ si video uve­rej­ne­né na sociál­nej sie­ti na bok a pop­ri jeho poze­ra­ní potom sle­do­vať aj ostat­né prís­pev­ky.

Nie­kto­rým pou­ží­va­te­ľom sa na Face­bo­oku v rám­ci tes­to­va­nia pri­da­la nová fun­kcia, kto­rá umož­ňu­je sle­do­vať video záro­veň s ostat­ný­mi prís­pev­ka­mi. Táto fun­kcia umož­ní umiest­niť video, kto­ré chce pou­ží­va­teľ sle­do­vať do ľavé­ho spod­né­ho rohu obra­zov­ky. Odtiaľ si ho násled­ne pou­ží­va­teľ môže pre­su­núť kam bude chcieť a sle­do­vať ho záro­veň s ostat­ný­mi novin­ka­mi. Nezá­le­ží na tom, kde bude mať potom člo­vek video odlo­že­né, vša­de bude môcť dať like a zdie­ľať ho, tak­že sa nebu­de musieť vra­cať na mies­to, kde video našiel.


Nane­šťas­tie ale
video nezos­ta­ne na vybra­nom mies­te, keď člo­vek prej­de na inú strán­ku. Napriek tomu môže byť táto fun­kcia uži­toč­ná pre kaž­dé­ho, kto bude chcieť záro­veň s videom sle­do­vať aj ostat­né prís­pev­ky. Okrem iné­ho sa tak­to tiež urči­te zvý­ši u ľudí chuť dopo­ze­rať aj dlh­šie videá, kto­ré by si inak člo­vek po chví­li sto­pol.

Face­bo­ok sa aj vďa­ka tej­to novej fun­kcii čoraz viac dostá­va do oblas­ti videa, v kto­rom kra­ľu­je You­tu­be. Mod­rá sociál­na sieť sa stá­va pre You­tu­be čoraz sile­nej­šou kon­ku­ren­ci­ou, keď­že už nie­kto­rým tvor­com videí ponú­ka podiel z rekla­my, kto­rá sa obja­ví pred ale­bo počas ich videa. Okrem toho Face­bo­ok pre­sa­dzu­je do novi­niek pou­ží­va­te­ľov stá­le viac a viac videí.


zdroj: jewishbusinessnews.com, hea­der — mkhmarketing.wordpress.com

Pridať komentár (0)