Fear­less Genius – Dot-Com bub­li­na vo foto­gra­fiách

Ľudo Nastišin / 8. septembra 2015 / Zaujímavosti

Tie­to foto­gra­fie sú z novej kni­hy Dou­ga Menu­e­za „Fear­less Genius: The Digi­tal Revo­lu­ti­on in Sili­con Val­ley 1985 – 2000“. Je o oči­tom sve­dec­tve bri­lant­ných inži­nie­rov, pod­ni­ka­te­ľov a VC, kto­rí vybu­do­va­li svet. 

1986

Ste­ve Jobs vysvet­ľu­je svo­jim ľuďom, ako sa vyví­ja tech­no­ló­gia v 10 roč­ných cyk­loch. Dúfal, že v najb­liž­šej vlne bude aj on a to vďa­ka tomu, že umiest­ni main­fra­me počí­tač veľ­ký ako chlad­nič­ka do malej 30 cen­ti­met­ro­vej koc­ky za cenu dostup­nú pre uni­ver­zi­ty. A tak vzni­kol NeXT Com­pu­ters ako výpra­va za vykú­pe­ním potom, čo ho vyho­di­li z App­le poni­žu­jú­cim spô­so­bom, kto­rý bol vopred pri­pra­ve­ný oso­bou, kto­rú sám do fir­my pri­tia­hol – CEO John Scul­ley.

1986

Ste­ve Jobs bol suve­rén­ny šou­men, kto­rý roz­umel sile nepre­ko­na­teľ­né­ho zážit­ku, pres­ne ako ten­to „lunch pitch“ v pries­to­roch budú­cej NeXT továr­ne s budú­cim NeXT vede­ním. Ross Perot bol une­se­ný a inves­to­val do NeXT – u $20 mili­ó­nov a to hneď po tom­to stret­nu­tí. Neskôr však pri­znal, že to bola jeho naj­väč­šia chy­ba v živo­te.

Chcem aby bol neja­ký mla­dík na Stan­for­de schop­ný nájsť liek na rako­vi­nu v jeho inter­nát­nej izbe.“ 

  • Ste­ve Jobs, The Power of the Next Work­sta­ti­on

1987

Susan Kare počú­va Ste­va, ako hovo­rí o nevy­rie­še­ných úlo­hách, kto­rým kra­ji­na čelí. Jej hra­vé iko­ny a UI dizajn ovplyv­ni­li den­né živo­ty sto­viek mili­ó­nov ľudí po celom sve­te. Bola súčas­ťou pôvod­né­ho Mac tímu a navrh­la pôvod­né Mac iko­ny a väč­ši­nu UI. App­le opus­ti­la so Ste­ve­om a sta­la sa spo­lu­za­kla­da­teľ­kou a kre­a­tív­nou ria­di­teľ­kou v NeXT Com­pu­ter, kde dohlia­da­la na tvor­bu ikôn a loga, pri­čom spo­lu­pra­co­va­la s legen­dár­nym Pau­lom Ran­dom. Neskôr navrh­la ale­bo redi­zaj­no­va­la iko­ny pra väč­ši­nu ostat­ných ope­rač­ných sys­té­mov vrá­ta­ne Win­do­ws a IBM OS/2.

1987

Ste­ve­ov To-Do list vytvo­re­ný na off-site brains­tor­min­gu, na kto­rom sú uve­de­né zostá­va­jú­ce tech­no­lo­gic­ké výzvy pre jeho tím. Počas budo­va­nia NeXT počí­ta­ča chcel Ste­ve uspieť vo výzve lau­re­áta Nobe­lo­vej ceny Pau­la Ber­ga: posta­viť dostup­ný počí­tač pre vzde­lá­va­nie, kto­rý by mal viac ako jeden mega­by­te pamä­te, mega­pi­xe­lo­vý disp­lej a megaf­lop rých­los­ti počí­ta­ča, čo by dovo­ľo­va­lo mili­ón flo­ating-point ope­rá­cií za jed­nu sekun­du.

1987

NeXT CEO Ste­ve Jobs a Susa­ne Bar­nes, NeXT VP a CFO, pri reak­cii na vtip jed­né­ho zo zamest­nan­cov ohľa­dom auto­bu­su idú­ce­ho späť do HQ v Palo Alto po náv­šte­ve nedo­kon­če­nej továr­ne vo Fre­mon­te.

1987

Ste­ve nebol typom člo­ve­ka, kto­rý by vedel rela­xo­vať. Zvy­čaj­ne bol na kaž­dú úlo­hu sústre­de­ný ako laser. Tak­že bolo prek­va­pi­vé vidieť ho kopať do lop­ty počas firem­né­ho pik­ni­ku. Vyze­rá, že sa bavil, no viac to vyze­ra­lo ako nacvi­če­né vystú­pe­nie navr­hnú­té pre povzbu­de­nie vyčer­pa­né­ho tímu.

Bolo vytvo­re­ných viac pra­cov­ných miest a bohat­stva ako kedy­koľ­vek pred­tým v his­tó­rii ľud­stva.“

  • L. John Doerr, Par­tner v Kle­i­ner Per­kins Cau­field a Byers

1987

Ste­ve Jobs zúfa nad tex­tú­rou povr­chu ano­di­zo­va­nej lia­tej mag­né­zi­ovej koc­ky pre NeXT Com­pu­ter. Ste­ve bol so svo­jim tímom nemi­lo­srd­ný, pre­to­že si uve­do­mo­val, čo bolo v stáv­ke a že kaž­dé jeho roz­hod­nu­tie malo obrov­ský dopad na úspech, či zly­ha­nie spo­loč­nos­ti.

Ak nie­ko­mu dáte kla­di­vo, môže s ním posta­viť dom, no rov­na­ko ho aj zbú­rať. Pho­tos­hop je len lep­šie kla­di­vo.“

  • Rus­sell Bro­wn, Ado­be Sys­tems Cre­a­ti­ve Direc­tor

1988

Zamest­na­nec Ado­be Sys­tems vykri­ku­je s rados­ťou počas prí­ho­vo­ru k veľ­mi úspeš­né­mu roku spo­loč­nos­ti. Táto kon­co­roč­ná pár­ty sa kona­la na masív­nom móle v San Fran­cis­cu a údaj­ne stá­la mili­ón dolá­rov.

1993

Prog­ra­má­tor­ka v App­le Sar­rah Clark nesie odkaz do Newton War Room. Do prá­ce cho­di­la so svo­jím die­ťa­ťom a tak­mer nikdy neopúš­ťa­la budo­vu po dobu dvoch rokov, pre­to­že tím sa ponáh­ľal s dokon­če­ním soft­vé­ru. Zatiah­la záve­sy vo svo­jej kan­ce­lá­rii a tak kole­go­via vede­li, že je čas na spá­nok ale­bo koje­nie.

1991

Ste­ve Woz­niak a John Scul­ley sa poze­ra­jú na nové Nin­ten­do Game Boy.

Máj 1992

Keith Yamas­hi­ta osla­vu­je s tímom Newton po úspeš­nom pred­sta­ve­ní Newton tech­no­ló­gie.

May­be the revo­lu­ti­on is the point, not the pro­fit.“

  • Bill Joy, Cofoun­der v SUN Mic­ro­sys­tems

1997

Na špe­ciál­nom even­te pre pod­ni­ka­te­ľov rea­gu­je Joe Scho­en­dorf, Accel Par­tners, na nápad jed­né­ho pod­ni­ka­te­ľa a jeho star­tup.

1998

Pra­cov­ní­ci naj­väč­šej fab­ri­ky Inte­lu počas roz­cvič­ky ako súčasť bež­né­ho pra­cov­né­ho dňa. Pro­du­ku­jú 5 čipov za sek­nu­du, 24 hodín den­ne.

1992

CEO Mic­ro­sof­tu Bill Gates počas roz­prá­va­nia s repor­tér­mi o meš­ka­jú­com upg­ra­de na Win­do­ws – Agenda’92 kon­fe­ren­cia.

1989

Star­ší vicep­re­zi­dent Mic­ro­sof­tu Ste­ve Ball­mer v kon­ver­zá­cii so sku­pi­nou prog­ra­má­to­rov v HQ spo­loč­nos­ti v Red­mon­de, Was­hing­ton. Je zná­my pre svo­ju explo­zív­nu a prch­kú pova­hu a ten­den­ciu kri­čať. Ale­bo je s ním neuve­ri­teľ­ná zába­va, ale­bo z neho ide neuve­ri­teľ­ný strach. V roku 2000 sa stal CEO.

2000

Dot-com bub­li­na prask­la v spo­ma­le­nom móde, no len zo začiat­ku. Po roku 2000 jej násled­ky zača­li nabe­rať na obrát­kach a roz­ší­ri­li sa od miest­nych VC na Wall Stre­et, veľ­ké dôchod­ko­vé fon­dy a rodin­né inves­tí­cie. Do roku 2001 zmiz­lo asi bili­ón dolá­rov v akciách do nezná­ma. No one­dl­ho sa obja­vil Web 2.0, Goog­le rás­tol rých­lo a pri­po­jil sa k nemu Face­bo­ok, Twit­ter a mno­ho ďal­ších, čo do Val­ley donies­lo nový vie­tor do pla­chiet.

Túto jedi­neč­nú kni­hu si môže­te zohnať tu. 

Zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)