Fear­less Genius – Dot-Com bub­lina vo foto­gra­fiách

Ľudo Nastišin / 8. septembra 2015 / Zaujímavosti

Tieto foto­gra­fie sú z novej knihy Douga Menu­eza „Fear­less Genius: The Digi­tal Revo­lu­tion in Sili­con Val­ley 1985 – 2000“. Je o oči­tom sve­dec­tve bri­lant­ných inži­nie­rov, pod­ni­ka­te­ľov a VC, ktorí vybu­do­vali svet. 

1986

Steve Jobs vysvet­ľuje svo­jim ľuďom, ako sa vyvíja tech­no­ló­gia v 10 roč­ných cyk­loch. Dúfal, že v najb­liž­šej vlne bude aj on a to vďaka tomu, že umiestni main­frame počí­tač veľký ako chlad­nička do malej 30 cen­ti­met­ro­vej kocky za cenu dostupnú pre uni­ver­zity. A tak vzni­kol NeXT Com­pu­ters ako výprava za vykú­pe­ním potom, čo ho vyho­dili z Apple poni­žu­jú­cim spô­so­bom, ktorý bol vopred pri­pra­vený oso­bou, ktorú sám do firmy pri­tia­hol – CEO John Scul­ley.

1986

Steve Jobs bol suve­rénny šou­men, ktorý roz­umel sile nepre­ko­na­teľ­ného zážitku, presne ako tento „lunch pitch“ v pries­to­roch budú­cej NeXT továrne s budú­cim NeXT vede­ním. Ross Perot bol une­sený a inves­to­val do NeXT – u $20 mili­ó­nov a to hneď po tomto stret­nutí. Neskôr však pri­znal, že to bola jeho naj­väč­šia chyba v živote.

Chcem aby bol nejaký mla­dík na Stan­forde schopný nájsť liek na rako­vinu v jeho inter­nát­nej izbe.“ 

  • Steve Jobs, The Power of the Next Work­sta­tion

1987

Susan Kare počúva Steva, ako hovorí o nevy­rie­še­ných úlo­hách, kto­rým kra­jina čelí. Jej hravé ikony a UI dizajn ovplyv­nili denné životy sto­viek mili­ó­nov ľudí po celom svete. Bola súčas­ťou pôvod­ného Mac tímu a navrhla pôvodné Mac ikony a väč­šinu UI. Apple opus­tila so Ste­veom a stala sa spo­lu­za­kla­da­teľ­kou a kre­a­tív­nou ria­di­teľ­kou v NeXT Com­pu­ter, kde dohlia­dala na tvorbu ikôn a loga, pri­čom spo­lu­pra­co­vala s legen­dár­nym Pau­lom Ran­dom. Neskôr navrhla alebo redi­zaj­no­vala ikony pra väč­šinu ostat­ných ope­rač­ných sys­té­mov vrá­tane Win­dows a IBM OS/2.

1987

Ste­veov To-Do list vytvo­rený na off-site brains­tor­mingu, na kto­rom sú uve­dené zostá­va­júce tech­no­lo­gické výzvy pre jeho tím. Počas budo­va­nia NeXT počí­tača chcel Steve uspieť vo výzve lau­re­áta Nobe­lo­vej ceny Paula Berga: posta­viť dostupný počí­tač pre vzde­lá­va­nie, ktorý by mal viac ako jeden mega­byte pamäte, mega­pi­xe­lový disp­lej a megaf­lop rých­losti počí­tača, čo by dovo­ľo­valo milión flo­ating-point ope­rá­cií za jednu sekundu.

1987

NeXT CEO Steve Jobs a Susane Bar­nes, NeXT VP a CFO, pri reak­cii na vtip jed­ného zo zamest­nan­cov ohľa­dom auto­busu idú­ceho späť do HQ v Palo Alto po náv­števe nedo­kon­če­nej továrne vo Fre­monte.

1987

Steve nebol typom člo­veka, ktorý by vedel rela­xo­vať. Zvy­čajne bol na každú úlohu sústre­dený ako laser. Takže bolo prek­va­pivé vidieť ho kopať do lopty počas firem­ného pik­niku. Vyzerá, že sa bavil, no viac to vyze­ralo ako nacvi­čené vystú­pe­nie navr­hnúté pre povzbu­de­nie vyčer­pa­ného tímu.

Bolo vytvo­re­ných viac pra­cov­ných miest a bohat­stva ako kedy­koľ­vek pred­tým v his­tó­rii ľud­stva.“

  • L. John Doerr, Par­tner v Kle­i­ner Per­kins Cau­field a Byers

1987

Steve Jobs zúfa nad tex­tú­rou povr­chu ano­di­zo­va­nej lia­tej mag­né­zi­ovej kocky pre NeXT Com­pu­ter. Steve bol so svo­jim tímom nemi­lo­srdný, pre­tože si uve­do­mo­val, čo bolo v stávke a že každé jeho roz­hod­nu­tie malo obrov­ský dopad na úspech, či zly­ha­nie spo­loč­nosti.

Ak nie­komu dáte kla­divo, môže s ním posta­viť dom, no rov­nako ho aj zbú­rať. Pho­tos­hop je len lep­šie kla­divo.“

  • Rus­sell Brown, Adobe Sys­tems Cre­a­tive Direc­tor

1988

Zamest­na­nec Adobe Sys­tems vykri­kuje s rados­ťou počas prí­ho­voru k veľmi úspeš­nému roku spo­loč­nosti. Táto kon­co­ročná párty sa konala na masív­nom móle v San Fran­ciscu a údajne stála milión dolá­rov.

1993

Prog­ra­má­torka v Apple Sar­rah Clark nesie odkaz do Newton War Room. Do práce cho­dila so svo­jím die­ťa­ťom a tak­mer nikdy neopúš­ťala budovu po dobu dvoch rokov, pre­tože tím sa ponáh­ľal s dokon­če­ním soft­véru. Zatiahla závesy vo svo­jej kan­ce­lá­rii a tak kole­go­via vedeli, že je čas na spá­nok alebo koje­nie.

1991

Steve Woz­niak a John Scul­ley sa poze­rajú na nové Nin­tendo Game Boy.

Máj 1992

Keith Yamas­hita osla­vuje s tímom Newton po úspeš­nom pred­sta­vení Newton tech­no­ló­gie.

Maybe the revo­lu­tion is the point, not the pro­fit.“

  • Bill Joy, Cofoun­der v SUN Mic­ro­sys­tems

1997

Na špe­ciál­nom evente pre pod­ni­ka­te­ľov rea­guje Joe Scho­en­dorf, Accel Par­tners, na nápad jed­ného pod­ni­ka­teľa a jeho star­tup.

1998

Pra­cov­níci naj­väč­šej fab­riky Intelu počas roz­cvičky ako súčasť bež­ného pra­cov­ného dňa. Pro­du­kujú 5 čipov za sek­nudu, 24 hodín denne.

1992

CEO Mic­ro­softu Bill Gates počas roz­prá­va­nia s repor­térmi o meš­ka­jú­com upg­rade na Win­dows – Agenda’92 kon­fe­ren­cia.

1989

Starší vicep­re­zi­dent Mic­ro­softu Steve Ball­mer v kon­ver­zá­cii so sku­pi­nou prog­ra­má­to­rov v HQ spo­loč­nosti v Red­monde, Was­hing­ton. Je známy pre svoju explo­zívnu a prchkú povahu a ten­den­ciu kri­čať. Alebo je s ním neuve­ri­teľná zábava, alebo z neho ide neuve­ri­teľný strach. V roku 2000 sa stal CEO.

2000

Dot-com bub­lina praskla v spo­ma­le­nom móde, no len zo začiatku. Po roku 2000 jej následky začali nabe­rať na obrát­kach a roz­ší­rili sa od miest­nych VC na Wall Street, veľké dôchod­kové fondy a rodinné inves­tí­cie. Do roku 2001 zmizlo asi bilión dolá­rov v akciách do neznáma. No one­dlho sa obja­vil Web 2.0, Google rás­tol rýchlo a pri­po­jil sa k nemu Face­book, Twit­ter a mnoho ďal­ších, čo do Val­ley donieslo nový vie­tor do pla­chiet.

Túto jedi­nečnú knihu si môžete zohnať tu. 

Zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)