Fifty Sha­des of… Tech­no­logy

Harry Gavendová / 15. december 2014 / Tools a produktivita

Veru, nie len 50 odtie­ňov sivej, ale aj vedy, tech­niky a kul­túry má niečo do seba. O pria­zeň čita­te­ľov i divá­kov zabo­jo­val The Verge, ktorý si pre nás pri­pra­vil video zostrih 50 najvp­lyv­nej­ších ľudí uply­nu­lého roka zo spo­mí­na­ných oblastí. Ukon­če­nie roka totiž nie je len vecou nud­ných papie­ro­vých šta­tis­tík – ale množ­stvo gigan­tov, naprí­klad v podaní Face­bo­oku či You­Tube, si z toho spra­vilo slušný zbe­rač pozor­nosti v podobe „výroč­ných videí“. Teraz je na rade The Verge. 

Redak­tori online maga­zínu The Verge si pove­dali, že sami vytvo­ria vlastný zoznam 50 zau­jí­ma­vých ľudí, ktorí sa sta­rajú o pokrok a budúc­nosť. Iste, popri stov­kách člán­kov počas roka nie je jed­no­du­ché vybrať TOP 50 ino­vá­to­rov, no poda­rilo sa a výsle­dok už musíte oce­niť sami.

Rok 2014 bol záro­veň obdo­bím poriad­nej tech­no­lo­gic­kej revo­lú­cie. Tá sa totiž dostala snáď do všet­kých oblastí spo­lo­čen­ského život a spô­so­bila poriadne zmeny, naprí­klad v takej poli­tike či móde.

A kto všetko sa dostal do výberu? Sú to osob­nosti z tech­no­lo­gic­kého sveta, ako známy šéf Mic­ro­softu Satya Nadella, ale aj hlava Apple Tim Cook. K tech­no­lo­gic­kému pokroku jed­no­značne pat­ria aj spo­loč­nosti Spa­ceX a Tesla, ktoré spája osob­nosť menom Elon Musk, ktorý sa svoje ambi­ci­ózne plány snaží usku­toč­ňo­vať na via­ce­rých fron­toch. Z ved­cov zažia­ril naprí­klad Miguel Nico­le­lis, povo­la­ním neuro­chi­rurg.

Ten patrí k tímu, ktorí stojí za výro­bou exos­ke­le­tónu pre vozíč­kara, ktorý vďaka tomu vyko­pol loptu na sym­bo­lický začia­tok FIFA 2014. Z Pakis­tanu pochá­dza Malala You­saf­zai, akti­vis­tka a najm­lad­šia (17r.) drži­teľka Nobe­lo­vej ceny. Porotu naj­viac zau­jala spo­me­dzi všet­kých lau­re­átov v kate­gó­rii Mier. Pri ženách ešte osta­neme – dobrú prácu odviedla aj slávna Her­mi­ona alias Emma Wat­son, ktorá sa zapo­jila do boja za práva žien.

Svoj prí­nos však má aj spe­váčka Bey­oncé a tak­tiež spe­váčka a obran­kyňa hudob­ného prie­myslu Tay­lor Swift. Možno malou zau­jí­ma­vos­ťou je i zara­de­nie herca Matt­hewa McCo­naug­he­yho, ktorí si podľa The Verge zaslú­žil svo­jich pár sekúnd slávy vo výroč­nom videu vďaka Inters­tel­laru a True Detec­tive. 

Na záver snáď inšpi­ra­tívna myš­lienka, ktorá vo videu zaznie: „You have to not only live your life in spite of people who don´t unders­tand you, you have to have more fun than they do.”(Nestačí len žiť si svoj život i napriek tomu, že vám ľudia nero­zu­mejú – musíte mať skrátka viac zábavy ako oni.)

Zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)