Fire­fox má odte­raz v móde súkrom­ného pre­hlia­da­nia zabu­do­vaný AdB­lock!

Rudolf Nečas / 4. november 2015 / Tools a produktivita

Lezú ti na nervy všade prí­tomné reklamy, ktoré už asi ani AdB­lock po jeho pre­daji nebude skrý­vať? Alebo proste nech­ceš, aby rôzne spo­loč­nosti zbie­rali o tebe kopu dát? Toto by mohlo byť rie­še­ním oboch prob­lé­mov.

Mozilla včera ozná­mila, že nová ver­zia ich pre­hlia­dača Fire­fox príde s výkon­nou fun­kciou na blo­ko­va­nie reklám. V nových nasta­ve­niach mód Súkrom­ného pre­hlia­da­nia zablo­kuje každý skript, ktorý by mohol byť pou­žitý na iden­ti­fi­ko­va­nie pou­ží­va­teľa, vrá­tane reklám, ana­ly­tic­kých trac­ke­rov, a roz­ší­rení ako naprí­klad ako face­bo­okov­ské tla­čítko „Páči sa mi to“, ktoré môžu byť via­zané k sociál­nym sie­ťam. Výsled­kom toho bude viac ano­nymné pre­hlia­da­nie, pri kto­rom sa stránky načí­tajú rých­lej­šie a odre­za­nie od mno­hých pozo­ro­va­cích fun­kcií na webe spolu s reklam­nými sie­ťami, ktoré veľa strá­nok využíva na zís­ka­va­nie peňazí.

Dote­raz Súkromné pre­hlia­da­nie spra­vo­valo iba lokálne ulo­žený obsah, mazalo cookies, ale umož­ňo­valo spúš­ťať skripty tre­tích strán podľa toho, ako to chcela stránka. Inkog­nito mód v Chrome má podobný prí­stup, vymaže his­tó­riu, ale neza­sa­huje do obsahu načí­ta­ného v pre­hlia­dači. To zais­ťuje, že sa vše­tok obsah na danej stránke načíta a ušetrí vývo­já­rom prácu s výbe­rom, ktoré skripty blo­ko­vať, ale sle­do­va­cie skripty tre­tích strán pone­chá rela­tívne nedot­knuté.

V ozná­mení dáva Mozilla väčší dôraz na sle­do­va­cie skripty ako reklamy, ale režim Súkrom­ného pre­hlia­da­nia bude tiež fun­go­vať ako blo­ká­tor reklám, čo umož­ňuje strán­kam rých­lej­šie načí­ta­nie bez odo­sie­la­nia akej­koľ­vek reklamy alebo ana­ly­tic­kých úda­jov späť hos­ti­te­ľovi.

Môžete si všim­núť, že nie­ktoré stránky sa s ochra­nou voči sle­do­va­niu načí­tajú rých­lej­šie,“ hovorí VP Mozilly, Nick Ngu­yen. „Nemys­líme si, že vám to bude vadiť.“

Zo sle­do­va­nia webu sa v posled­ných mesia­coch stala kon­tro­verzná zále­ži­tosť, po tom čo Apple vyko­nalo zmeny v sys­téme iOS 9 povo­ľu­júce podobné fun­kcie na apli­ká­ciách v iPhone. Našťas­tie Mozilla nám sprí­stup­ňuje cestu ku kraj­šiemu webu, pred­sa­len kto by sa chcel poze­rať na stránky, ako je naprí­klad táto :)

Zdroj: theverge.com
Pridať komentár (0)