Firma zamestnáva ľudí s pochybnou minulosťou, delikventi majú vraj veľký potenciál

Lenka Sidorová / 5. decembra 2018 / Biznis

  • Firma In­ter­na­ti­onal As­sets Ad­vi­sory dáva druhú šancu ľu­ďom, ktorí sa do­pus­tili zlo­či­nov či prie­stup­kov
  • Zá­znamy majú to­tiž aj ľu­dia, ktorí ro­bili hlú­posti v pu­ber­tál­nom veku
  • Firma In­ter­na­ti­onal As­sets Ad­vi­sory dáva druhú šancu ľu­ďom, ktorí sa do­pus­tili zlo­či­nov či prie­stup­kov
  • Zá­znamy majú to­tiž aj ľu­dia, ktorí ro­bili hlú­posti v pu­ber­tál­nom veku

Firma In­ter­na­ti­onal As­sets Ad­vi­sory so síd­lom na Flo­ride, ktorá po­sky­tuje ma­jet­kový ma­naž­ment a do­hliada na 2,5 mi­liárd do­lá­rov svoj­cih kli­en­tov, za­mest­náva de­lik­ven­tov. Ide o ľudí, ktorí majú prob­lém sa za­mest­nať kvôli zá­zna­mom v trest­nom re­gis­tri. V mno­hých prí­pa­doch sa hrie­chu do­pus­tili ešte ako tí­ne­džeri, keď na­prí­klad kradli v ob­chode alebo spá­chali iné, men­šie či väč­šie zlo­činy aj v pro­fe­si­onál­nom ži­vote.

Stra­té­giou stredne veľ­kej firmy je týmto spô­so­bom nájsť mozgy a ta­lenty v sku­pine ľudí, kde iné firmy ne­hľa­dajú. A cel­kom sa to vy­pláca. Z nie­kto­rých sa stali úspešní mak­léri.

„Ve­rím, že každý si za­slúži druhú šancu. Na každý prí­beh sa dá po­zrieť z dvoch po­hľa­dov. Dá­vať druhú šancu je sú­čas­ťou toho byť Ame­ri­čan a kres­ťan,“ po­ve­dal  pre Bu­si­ness In­si­der Ed Cof­ran­cesco, pre­zi­dent spo­loč­nosti IAA, ktorá už pri­jala troch ľudí s ne­li­cho­ti­vou mi­nu­los­ťou. Cof­ran­cesco tiež tvrdí, že sku­pina de­lik­ven­tov je ši­roká a po­va­žuje ju za „ba­zén ta­len­tov.“

Ed Cof­ran­cesco

Danny Sarch, za­kla­da­teľ Le­it­ner Sarch Con­sul­tants, ná­bo­ro­vej firmy vo White Plains v New Yorku  uvie­dol, že nie­ktoré firmy vďaka pre­ko­na­niu obáv a pred­sud­kov „vy­hrali“ kva­lit­ných za­mest­nan­cov. „Je to veľmi ne­zvy­čajné a je s tým spo­jené aj isté ri­ziko,“ pri­znal Sarch. Mnohé firmy, najmä tie s veľ­kým me­nom, sa ľudí s po­chyb­nou mi­nu­los­ťou stále strá­nia, pre­tože sa boja po­ško­de­nia re­pu­tá­cie, čo je po­cho­pi­teľné.

Vý­skum  Uni­ver­sity of Chi­cago a Uni­ver­sity of Min­ne­sota z roku 2016 zis­til, že asi 7 per­cent ame­ric­kých po­rad­cov malo zá­znam za zlé sprá­va­nie, pri­čom mali svo­jim kli­en­tom úmy­selne zle ra­diť. Vo veľ­kých fir­mách ako Gold­man Sachs či Mor­gan Stan­ley sa po­dieľ de­lik­ven­tov uká­zal nižší ako 1 per­cento.

IAA sa na po­ho­vo­roch vždy snaží zis­tiť okol­nosti skut­kov spá­cha­ných v mi­nu­losti. V prí­pade, že de­lik­vent ro­bil ne­jaké pod­vody v bý­va­lej firme, je šanca, že to bude opa­ko­vať aj v no­vej.

Cof­ran­cesco vy­svet­lil, že ľu­dia, kto­rým dala firma druhú šancu, tre­tiu už ne­dos­tanú. Ak spá­chajú niečo zlé alebo po­ško­dia firmu, platí pre nich nu­lová to­le­ran­cia a majú okam­žite vý­po­veď. Na­priek ri­ziku ale za­stáva ná­zor, že každý by mal do­stať prí­le­ži­tosť za­čať od­znova.

Pridať komentár (0)