FlixBus pridáva nové spoje do viacerých slovenských miest

Linda Cebrová / 13. marca 2019 / Zaujímavosti

  • Po­nuka ze­le­ných au­to­bu­sov Fli­xBus sa roz­rastá o 6 no­vých spo­jov
  • Me­dzi­ná­rodný po­sky­to­va­te­lia mo­bi­lity Fli­xBus a sku­pina Trans­dev tak­tiež vstu­pujú do ex­klu­zív­nych ro­ko­vaní o ak­vi­zí­cii diaľ­ko­vej au­to­bu­so­vej do­pravy pod znač­kou Euro­li­nes
zdroj: pixabay.com
  • Po­nuka ze­le­ných au­to­bu­sov Fli­xBus sa roz­rastá o 6 no­vých spo­jov
  • Me­dzi­ná­rodný po­sky­to­va­te­lia mo­bi­lity Fli­xBus a sku­pina Trans­dev tak­tiež vstu­pujú do ex­klu­zív­nych ro­ko­vaní o ak­vi­zí­cii diaľ­ko­vej au­to­bu­so­vej do­pravy pod znač­kou Euro­li­nes

Do­pravná spo­loč­nosť Fli­xBus sa na Slo­ven­sku roz­rastá o nové spo­je­nia. Mô­žeš tak po no­vom ces­to­vať ze­le­nými au­to­busmi aj na týchto tra­sách:

Ban­ská Bys­trica ⇄ Praha

Ban­ská Bys­trica ⇄ Bra­ti­slava

Nitra ⇄ Bra­ti­slava

Ban­ská Bys­trica ⇄ Zvo­len

Nitra ⇄ Praha

Zvo­len ⇄ Bra­ti­slava

Ok­rem no­vých spo­jov, budú au­to­busy Fli­xBus od 11. ap­ríla za­sta­vo­vať aj na hlav­nej vla­ko­vej sta­nici vo Viedni, a to na pria­mych spo­joch z Bra­ti­slavy. Ze­lený do­pravca zís­kal po­trebné po­vo­le­nia a novú za­stávku už uvie­dol do pre­daja. Zmena sa týka viac ako 80-tich spo­jov za týž­deň.

V prie­behu po­sled­ných šies­tich ro­kov spo­loč­nosť Fli­xBus zme­nila spô­sob ces­to­va­nia v Európe. Re­zer­vá­cia ces­tov­ných lís­tkov on­line, mož­nosť sle­do­va­nia au­to­bu­so­vého spoja cez GPS či Wi-Fi pri­po­je­nie v kva­lite LTE. Aj vďaka tomu sa stáva diaľ­ková au­to­bu­sová do­prava v Európe oveľa zau­jí­ma­vej­šou al­ter­na­tí­vou k jazde au­tom, vla­kom alebo lie­tad­lom než v mi­nu­losti.

Zo star­tupu jed­not­kou na svete i vo Fran­cúz­sku

Spo­loč­nosť Fli­xBus v roku 2018 do­pra­vila 45 mi­li­ó­nov ces­tu­jú­cich v Európe i USA. Vďaka kom­bi­ná­cii tech­no­lo­gic­kého star­tupu, on­line plat­formy a tra­dič­nej do­prav­nej spo­loč­nosti sa jej po­da­rilo vy­bu­do­vať silnú sieť po­krý­va­júcu 29 kra­jín. Tento rok má Fli­xBus v pláne spus­tiť svoje služby v Rusku a roz­ší­riť sieť v rámci Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých.


Me­dzi­ná­rodný po­sky­to­va­te­lia mo­bi­lity Fli­xBus a sku­pina Trans­dev tak­tiež vstu­pujú do ex­klu­zív­nych ro­ko­vaní o ak­vi­zí­cii diaľ­ko­vej au­to­bu­so­vej do­pravy pod znač­kou Euro­li­nes. Obe strany budú rie­šiť okol­nosti pre­vza­tia aj s jed­not­li­vými za­mest­na­nec­kými od­bormi.

„Exis­tujú síce veľké plány na expan­ziu na nové trhy, na­ďa­lej však chceme roz­ví­jať našu sieť na sú­čas­ných tr­hoch. Ak­vi­zí­ciou spo­loč­nosti Euro­li­nes by sme po­sil­nili svoju európ­sku sieť a pod­po­rili or­ga­nický rast na kľú­čo­vých európ­skych tr­hoch,“ do­dáva v tla­čo­vej správe Jo­chen En­gert, za­kla­da­teľ a CEO Fli­xBusu.

 

Pridať komentár (0)