Fol­cík a Pia­dže­no: Retro pojazd­né kaviar­ne, kto­rým zále­ží na život­nom pro­stre­dí

Ema Stanovská / 16. mája 2017 / Rozhovory

zdroj: Piadženo a Folcík (FB)

Na bra­ti­slav­ských uli­ciach môže­te už neja­ký čas stre­tá­vať bod­ko­va­ný čer­ve­no-bie­ly Volk­swa­gen, spre­vá­dza­ný troj­ko­le­so­vou talian­skou motor­kou. Ide o pojazd­né kaviar­ne, kto­ré pred pár rok­mi zalo­žil Juraj s Pet­rou. Ich pôvod­ný plán bol odísť do Por­tu­gal­ska a pre­dá­vať kávu na par­ko­vis­kách pri plá­ži, no napo­kon priš­li na to, že dob­rý biz­nis sa dá uro­biť aj doma. Na ich Face­bo­oko­vej strán­ke majú dnes päť­hviez­dič­ko­vé hod­no­te­nie a pra­vi­del­ne ich môže­me stre­tá­vať na rôz­nych akciách, ako je Stre­et Food Park či petr­žal­ské dosti­hy.

Pojazd­né kaviar­ne Fol­cík a Pia­dže­no vedie­te spo­lu s pria­te­ľom. Kedy ste sa zača­li zau­jí­mať o kávu na pro­fe­si­onál­nej úrov­ni?

Oba­ja sme začí­na­li pop­ri ško­le v gas­tro­nó­mii za barom a potom sa začal kla­sic­ký prí­beh. Odiš­li sme do Anglic­ka, kde sme nako­niec spo­loč­ne vied­li pub s reštau­rá­ci­ou. Ja som si pre­šla cez via­ce­ro cof­fee sho­pov, Juraj sa už potom viac zau­jí­mal o kuchy­ňu. Vždy sme boli pre­sved­če­ní, akí sme my kávič­ká­ri a ako sa my vyzná­me, ale až pop­ri roz­bie­ha­ní Pia­dže­na, sme si uve­do­mi­li, že sa máme ešte veľa čo učiť.

Ako a kedy vzni­kol nápad zalo­žiť si vlast­né pojazd­né kaviar­ne? Popíš­te nám vývoj Pia­dže­na a Fol­cí­ka.

Roky strá­ve­né v Anglic­ku, sme sa pop­ri zís­ka­va­ní skú­se­nos­tí sna­ži­li aj nie­čo ušet­riť. Sen bol pre­sťa­ho­vať sa do Por­tu­gal­ska k oce­ánu a pre­dá­vať kávu na par­ko­vis­kách pri plá­ži a sur­fo­vať. Až pop­ri hľa­da­ní pozem­kov na náš kara­van sme si uve­do­mi­li, že obe veci finanč­ne nez­vlád­ne­me. Vte­dy sme sa roz­hod­li vrá­tiť späť na Slo­ven­sko a začať pod­ni­kať doma. Fol­cík pri­šiel o rok neskôr, štý­lom — keď bude­me veľ­kí, kúpi­me si sta­rý Volk­swa­gen a uro­bí­me z neho kavia­reň. Pop­ri tom sme si uve­do­mi­li, že veľ­kí už asi sme a nemá­me čas čakať. :)

Foto: Pia­dže­no a Fol­cík (FB)

Čím sú vaše pojazd­né kaviar­ne iné od ostat­ných, ako naprí­klad Pán Krá­li­ček či Cof­fee Brot­hers, kto­ré bež­ne stre­tá­va­me na bra­ti­slav­ských uli­ciach?

Keď nebu­dem roz­prá­vať o káve, sor­ti­men­te, bicyk­loch či autách, kva­li­te atď. mys­lím si, že naj­viac v atmo­sfé­re, kto­rá s nami cho­dí. Sna­ží­me sa pre­dov­šet­kým mys­lieť aj na prí­ro­du a nápo­je ser­ví­ru­je­me v bio­roz­lo­ži­teľ­ných pohá­roch, kto­ré sú plne kom­pos­to­va­teľ­né. To bola vec, na kto­rej nám od začiat­ku veľ­mi zále­ža­lo, keď­že sme vede­li, že sa púš­ťa­me do pod­ni­ka­nia, kto­ré súvi­sí s tvor­bou veľ­ké­ho množ­stva odpa­du a tak­to sa to sna­ží­me kom­pen­zo­vať. Je to pre nás dôle­ži­té.

Foto: Pia­dže­no a Fol­cík (FB)

Vašu kávu pre­dá­va­te v bod­ko­va­nom Volk­swa­ge­ne T2 roč­ník 1972. Pre­čo ste sa roz­hod­li prá­ve pre ten­to štýl?

Kul­to­vé hip­pie auto je nám blíz­ke, sto­tož­ňu­je­me sa s nábo­žen­stvom „pea­ce, love, no wars“. Hľa­da­li sme auto, kto­ré oslo­ví veľa ľudí, pre­to bol výber na ďal­šiu pojazd­nú kavia­reň jas­ný. A bod­ko­va­ný, to bola taká prvot­ná sran­da ešte pri zro­de Pia­dže­na, pri kto­rej sme nako­niec zosta­li.

Odkiaľ je vaša káva a kde sa pra­ží?

Kávu nám pra­žia kama­rá­ti z tren­čian­skej pra­žiar­ne Cof­fee She­ep, je s nimi super spo­lu­prá­ca a veľ­mi sa tomu teší­me.

Foto: Pia­dže­no a Fol­cík (FB)

Okrem kávy ponú­ka­te aj čaje či horú­ce čoko­lá­dy. O aké dru­hy ide? Uva­žu­je­te aj o roz­ší­re­ní sor­ti­men­tu či zave­de­ní sezón­nych špe­cia­lít?

Pri čajoch sme sa spo­ľah­li na fir­mu Bont­hé a ich know how, sú to celo­lis­té čaje bale­né v bio­deg­ra­da­bil­ných pyra­mí­do­vých sáč­koch, pre lep­šie lúho­va­nie. Čoko­lá­da z nit­rian­skej Lyry, mys­lím že už vše­obec­ne zná­ma fir­ma, na kto­rej kva­li­tu sa dá spo­ľa­hnúť. Ešte spo­me­niem Her­bert siru­py, mys­lím, že ich netre­ba veľ­mi pred­sta­vo­vať, z kto­rých pri­pra­vu­je­me naše mali­nov­ky. Sem tam u nás náj­de­te aj neja­ký ten kolá­čik a v naj­ho­rú­cej­šej sezó­ne pri­pra­vu­je­me čerstvé ľado­vé čaje a ľado­vú kávu.

Aké sú pod­ľa vás hlav­né stra­té­gie, kto­ré naj­lep­šie pre­sved­čia zákaz­ní­ka kúpiť si prá­ve tú vašu kávu, a nie kávu „súpe­ra“ z ved­ľaj­šej uli­ce?

Kva­li­ta a správ­ny prí­stup k zákaz­ní­ko­vi.

Foto: Pia­dže­no a Fol­cík (FB)

Kto­ré dru­hý káv a nápo­jov si ľudia naj­čas­tej­šie kupu­jú a naopak, kto­ré si mys­lí­te, že sto­ja za väč­šiu pozor­nosť?

U nás sú výher­co­via espres­so a cap­puc­ci­no a s tým sme spo­koj­ní.

Mož­no vás nájsť na via­ce­rých mies­tach v Bra­ti­sla­ve. Kde kon­krét­ne vás naj­čas­tej­šie zastih­ne­me?

Fol­cík býva na rôz­nych hap­pe­nin­goch, na svad­bách, fes­ti­va­loch či jar­mo­koch, momen­tál­ne čas­to aj na Par­ti­zán­skej lúke. Pia­dže­no má svo­ju štá­ciu na Vajan­ské­ho náb­re­ží pri Duna­ji a pra­vi­del­ne sa dá stret­núť aj na petr­žal­ských dosti­hoch.

Foto: Pia­dže­no a Fol­cík (FB)

Čas­to sa obja­vu­je­te na rôz­nych uda­los­tiach spo­je­ných s jed­lom, ako je naprí­klad Stre­et Food Park. Na kto­rých vás môže­me v najb­liž­šej budúc­nos­ti stret­núť?

Teraz v máji sa chys­tá­me naprí­klad na Bike­Fest do Kál­ni­ce, na Malac­kú šošo­vi­cu či spo­mí­na­ný Stre­et Food Park.

Mno­hí maji­te­lia kaviar­ní „na kolies­kach“ si napo­kon zalo­ži­li aj vlast­nú kamen­nú pre­vádz­ku. Neuva­žu­je­te aj vy nad tou­to mož­nos­ťou? 

Myseľ pra­cu­je neus­tá­le.

Káva doká­že zbli­žo­vať ľudí aj zlep­šiť deň. Čo vy osob­ne máte na nej naj­rad­šej?

Ten moment.

Foto: Pia­dže­no a Fol­cík (FB)

Pridať komentár (0)