Fon­tus — revo­luč­ná fľa­ša, kto­rá sa sama napl­ní!

Michal Sorkovský / 31. januára 2016 / Tech a inovácie

Prav­de­po­dob­ne aj ty poznáš ten zúfa­lý pocit smä­du, keď po pol­dňo­vej jaz­de zosad­neš z bicyk­la a zis­tíš, že už nemáš pri sebe ani kvap­ku pit­nej vody. Keď sa k tomu pri­dá fakt, že najb­liž­ší obchod, kde sa dá neja­ká voda kúpiť, je dob­rú hodi­nu ces­ty od mies­ta, kde sa nachá­dzaš, môže prí­sť aj na pani­ku. Pres­ne v takých­to momen­toch by dal člo­vek všet­ko za to, aby exis­to­va­la fľa­ša, kto­rá bude vždy plná, pre­to­že sa doká­že sama napĺňať vodou, zatiaľ čo sa z nej nepi­je.

Fon­tus je revo­luč­ná fľa­ša, kto­rá doká­že vytiah­nuť vlh­kosť zo vzdu­chu a spra­viť z nej čis­tú a pit­nú vodu, len tak, sama od seba. Ide o skve­lý nápad, kto­rý samoz­rej­me pri­ná­ša rie­še­nie pre špor­tov­cov, kto­rí sa bez tak­mer neus­tá­le­ho prí­su­nu vody jed­no­du­cho neza­obí­du, ale, čo je ešte dôle­ži­tej­šie, aj pre ľudí v krí­zo­vých situ­áciách, pre kto­rých fľa­ša vody môže zna­me­nať roz­diel medzi živo­tom a smr­ťou. Za nápa­dom na fľa­šu, kto­rá sa doká­že sama napl­niť sto­jí rakús­ky dizaj­nér Kris­tof Rete­zár, kto­rý pocho­pil, ako šikov­ne by sa dala vlh­kosť vzdu­chu využiť pri hase­ní smä­du.

fontus

Fon­tus je schop­ná využiť vlh­kosť obsia­hnu­tú vo vzdu­chu a kon­den­zu­je ju na vodu, kto­rá sa dá bez­peč­ne piť. Fľa­ša má jed­no­du­chý dizajn, s tým, že tvor­co­via dba­li o to, aby bola ľah­ká a pris­pô­so­be­ná na pre­ná­ša­nie (Fon­tus je mož­né pri­po­jiť aj na bicy­kel). Potreb­nú ener­giu fľa­ša zís­ka­va, vďa­ka integ­ro­va­ným solár­nym pane­lom a doká­že vypro­du­ko­vať 470ml vody počas jed­nej hodi­ny. Túto hodi­nu pri­tom zabe­rá ope­rá­cia, pri kto­rej sa zo vzdu­chu saje vlh­kosť a násled­ne sa mení na fil­tro­va­nú vodu. Vod­ný fil­ter, kto­rý dnes Fon­tus využí­va doká­že zachy­tiť väč­šie objek­ty, ako muchy či iný hmyz, kto­ré by moh­la fľa­ša vtiah­nuť. Budú­ce ver­zie pro­duk­tu by však mali obsa­ho­vať ešte kva­lit­nej­šie fil­tre, kto­ré by mali byť schop­né zachy­tiť aj naj­men­šie objek­ty, ako naprí­klad pole­tu­jú­ci prach.

Ide o jed­no­du­chú kon­den­zá­ciu vlh­kos­ti, kto­rú obsa­hu­je vzduch,“ hovo­rí o prin­cí­pe svoj­ho pro­jek­tu Kris­tof Rete­zár. „Vždy sa vo vzdu­chu nachá­dza urči­té per­cen­to vlh­kos­ti, bez ohľa­du na to, kde sa nachá­dza­te — dokon­ca aj na púš­ti. To teda zna­me­ná, že vždy exis­tu­je aj mož­nosť túto vlh­kosť zís­kať.“ Fľa­ša Fon­tus pri­tom ide­ál­ne fun­gu­je pri tep­lo­te pri­bliž­ne 30°C a keď je vo vzdu­chu 80% nad­by­tok vlh­kos­ti.

Ino­va­tív­ny pro­jekt, kto­rý čosko­ro spus­tí vlast­nú cro­wd­fun­din­go­vú kam­paň, však tvor­co­via nevy­mys­le­li s pri­már­nym cie­ľom uľah­čiť život špor­tov­com. Jeho hlav­né využi­tie vidia v ušľach­ti­lej­šej čin­nos­ti, a to v pomo­ci ľuďom z roz­vo­jo­vých čas­tí sve­ta, kto­rí trpia nedos­tat­kom pit­nej vody. To ale samoz­rej­me neb­rá­ni tomu, aby si si takú­to fľaš­ku zaob­sta­ral aj ty.

hnSsGXb

zdroj: road.cc

Pridať komentár (0)