Fon­tus — revo­lučná fľaša, ktorá sa sama naplní!

Michal Sorkovský / 31. januára 2016 / Tech a inovácie

Prav­de­po­dobne aj ty poznáš ten zúfalý pocit smädu, keď po pol­dňo­vej jazde zosad­neš z bicykla a zis­tíš, že už nemáš pri sebe ani kvapku pit­nej vody. Keď sa k tomu pridá fakt, že najb­ližší obchod, kde sa dá nejaká voda kúpiť, je dobrú hodinu cesty od miesta, kde sa nachá­dzaš, môže prísť aj na paniku. Presne v takýchto momen­toch by dal člo­vek všetko za to, aby exis­to­vala fľaša, ktorá bude vždy plná, pre­tože sa dokáže sama napĺňať vodou, zatiaľ čo sa z nej nepije. 

Fon­tus je revo­lučná fľaša, ktorá dokáže vytiah­nuť vlh­kosť zo vzdu­chu a spra­viť z nej čistú a pitnú vodu, len tak, sama od seba. Ide o skvelý nápad, ktorý samoz­rejme pri­náša rie­še­nie pre špor­tov­cov, ktorí sa bez tak­mer neus­tá­leho prí­sunu vody jed­no­du­cho neza­obídu, ale, čo je ešte dôle­ži­tej­šie, aj pre ľudí v krí­zo­vých situ­áciách, pre kto­rých fľaša vody môže zna­me­nať roz­diel medzi živo­tom a smr­ťou. Za nápa­dom na fľašu, ktorá sa dokáže sama napl­niť stojí rakúsky dizaj­nér Kris­tof Rete­zár, ktorý pocho­pil, ako šikovne by sa dala vlh­kosť vzdu­chu využiť pri hasení smädu.

fontus

Fon­tus je schopná využiť vlh­kosť obsia­hnutú vo vzdu­chu a kon­den­zuje ju na vodu, ktorá sa dá bez­pečne piť. Fľaša má jed­no­du­chý dizajn, s tým, že tvor­co­via dbali o to, aby bola ľahká a pris­pô­so­bená na pre­ná­ša­nie (Fon­tus je možné pri­po­jiť aj na bicy­kel). Potrebnú ener­giu fľaša zís­kava, vďaka integ­ro­va­ným solár­nym pane­lom a dokáže vypro­du­ko­vať 470ml vody počas jed­nej hodiny. Túto hodinu pri­tom zaberá ope­rá­cia, pri kto­rej sa zo vzdu­chu saje vlh­kosť a následne sa mení na fil­tro­vanú vodu. Vodný fil­ter, ktorý dnes Fon­tus využíva dokáže zachy­tiť väč­šie objekty, ako muchy či iný hmyz, ktoré by mohla fľaša vtiah­nuť. Budúce ver­zie pro­duktu by však mali obsa­ho­vať ešte kva­lit­nej­šie fil­tre, ktoré by mali byť schopné zachy­tiť aj naj­men­šie objekty, ako naprí­klad pole­tu­júci prach.

Ide o jed­no­du­chú kon­den­zá­ciu vlh­kosti, ktorú obsa­huje vzduch,“ hovorí o prin­cípe svojho pro­jektu Kris­tof Rete­zár. „Vždy sa vo vzdu­chu nachá­dza určité per­cento vlh­kosti, bez ohľadu na to, kde sa nachá­dzate — dokonca aj na púšti. To teda zna­mená, že vždy exis­tuje aj mož­nosť túto vlh­kosť zís­kať.“ Fľaša Fon­tus pri­tom ide­álne fun­guje pri tep­lote pri­bližne 30°C a keď je vo vzdu­chu 80% nad­by­tok vlh­kosti.

Ino­va­tívny pro­jekt, ktorý čoskoro spustí vlastnú cro­wd­fun­din­govú kam­paň, však tvor­co­via nevy­mys­leli s pri­már­nym cie­ľom uľah­čiť život špor­tov­com. Jeho hlavné využi­tie vidia v ušľach­ti­lej­šej čin­nosti, a to v pomoci ľuďom z roz­vo­jo­vých častí sveta, ktorí trpia nedos­tat­kom pit­nej vody. To ale samoz­rejme neb­ráni tomu, aby si si takúto fľašku zaob­sta­ral aj ty.

hnSsGXb

zdroj: road.cc

Pridať komentár (0)