Funny videá z pro­stre­dia stra­tu­pov. Zasmejte sa!

Michal Sorkovský / 16. februára 2015 / Startupy

Ak si mys­líte, že do sveta star­tu­pov zábava nepatrí, ste na omyle! Exis­tuje hneď via­cero star­tu­pov, ktoré sa roz­hodli nato­čiť vtipné video a aj takýmto spô­so­bom zau­jať. Nie­ktoré z tých naj­po­da­re­nej­ších náj­dete v tomto článku. 

Dol­larS­ha­veC­lub

Dol­larS­ha­veC­lub je spo­loč­nosť, ktorá online ponúka žiletky a ďal­šie pro­dukty spo­jené s hole­ním. Nuda, hovo­ríte si? Určite nie! Tento pro­jekt doká­zal vyťa­žiť maxi­mum zo svojho poten­ciálu a pri­šiel s radou ori­gi­nál­nych nápa­dov. Spo­loč­nosť ponúka na svo­jich strán­kach rôzne typy člen­stva v ich vlast­nom „žilet­ko­vom“ klube, ktorý pri­náša pre svo­jich čle­nov via­cero výhod. Okrem toho Dol­larS­ha­veC­lub nato­čilo aj video, ktoré oble­telo celý inter­net. Pozrite si ho aj vy, určite vás pobaví!

Bebo

Bebo ako sociálna sieť vznikla už v roku 2005 a pat­rila medzi kon­ku­ren­tov Face­bo­oku . Webová stránka sa tešila obľube a v roku 2008 ju odkú­pil AOL za 850 mili­ó­nov dolá­rov. Bebo ale upa­dalo a pred dvoma rokmi si ho kúpili nas­päť jeho tvor­co­via za „iba“ jeden milión. Z tohto obdo­bia pochá­dza aj nasle­du­júce video, ktoré vtip­nou for­mou pri­po­mína prečo bola sociálna sieť obľú­bená a záro­veň sľu­buje úplne nové Bebo. To si dnes môžete stiah­nuť ako apli­ká­ciu do svojho smart­fónu. 

Bed­ford Slims

Bed­ford Slims sú štý­lové elek­tro­nické ciga­rety z New Yorku. Pro­jekt vzni­kol v roku 2010 a počas svo­jej exis­ten­cie sa snaží udr­žia­vať si cool brand. Bed­ford Slims okrem ele­gant­ného vzhľadu ciga­riet zau­jali aj zau­jí­ma­vým videom, v kto­rom vtipne pro­pa­gujú svoj pro­dukt a pou­ka­zujú na jeho výhody. Tento pro­jekt je dnes úspešný, keďže je o ciga­rety záu­jem aj mimo USA a značka roz­ši­ruje svoju ponuku o nové modely. A aj video sa cel­kom poda­rilo, čo poviete? 

Yevvo

Teraz niečo z tro­chu menej zná­meho súdka. Yevvo je appka, vďaka kto­rej môžete sle­do­vať videá svo­jich pria­te­ľov live, alebo sa rov­na­kým spô­so­bom môžete pode­liť o živý pre­nos s vašimi zážit­kami. To pred­vá­dza aj toto vtipné video, kto­rým sa tvor­co­via roz­hodli pre­zen­to­vať svoju apli­ká­ciu. Nevinný ces­to­va­teľ­ský záži­tok sa neča­kane zmení na útek pred istou smr­ťou a samoz­rejme všetko sa to stihlo nato­čiť!

Snaz­zy­Room

Ďal­šie vtipné je z dielne Snaz­zy­Room. Pro­jekt, kto­rého cie­ľom je spra­viť z online naku­po­va­nia reálny záži­tok so všet­kým čo k nemu patrí pri­šiel s videom, pro­stred­níc­tvom kto­rého hľadá nové posily do tímu Snaz­zy­Room. Novému čle­novi tímu ponú­kajú množ­stvo výhod vrá­tane naprí­klad firem­nej heli­kop­téry!

Zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)