Fun­ny videá z pro­stre­dia stra­tu­pov. Zasmej­te sa!

Michal Sorkovský / 16. februára 2015 / Startupy

Ak si mys­lí­te, že do sve­ta star­tu­pov zába­va nepat­rí, ste na omy­le! Exis­tu­je hneď via­ce­ro star­tu­pov, kto­ré sa roz­hod­li nato­čiť vtip­né video a aj takým­to spô­so­bom zau­jať. Nie­kto­ré z tých naj­po­da­re­nej­ších náj­de­te v tom­to člán­ku.

Dol­larS­ha­veC­lub

Dol­larS­ha­veC­lub je spo­loč­nosť, kto­rá onli­ne ponú­ka žilet­ky a ďal­šie pro­duk­ty spo­je­né s hole­ním. Nuda, hovo­rí­te si? Urči­te nie! Ten­to pro­jekt doká­zal vyťa­žiť maxi­mum zo svoj­ho poten­ciá­lu a pri­šiel s radou ori­gi­nál­nych nápa­dov. Spo­loč­nosť ponú­ka na svo­jich strán­kach rôz­ne typy člen­stva v ich vlast­nom „žilet­ko­vom“ klu­be, kto­rý pri­ná­ša pre svo­jich čle­nov via­ce­ro výhod. Okrem toho Dol­larS­ha­veC­lub nato­či­lo aj video, kto­ré oble­te­lo celý inter­net. Pozri­te si ho aj vy, urči­te vás poba­ví!

Bebo

Bebo ako sociál­na sieť vznik­la už v roku 2005 a pat­ri­la medzi kon­ku­ren­tov Face­bo­oku . Webo­vá strán­ka sa teši­la obľu­be a v roku 2008 ju odkú­pil AOL za 850 mili­ó­nov dolá­rov. Bebo ale upa­da­lo a pred dvo­ma rok­mi si ho kúpi­li nas­päť jeho tvor­co­via za „iba“ jeden mili­ón. Z toh­to obdo­bia pochá­dza aj nasle­du­jú­ce video, kto­ré vtip­nou for­mou pri­po­mí­na pre­čo bola sociál­na sieť obľú­be­ná a záro­veň sľu­bu­je úpl­ne nové Bebo. To si dnes môže­te stiah­nuť ako apli­ká­ciu do svoj­ho smart­fó­nu. 

Bed­ford Slims

Bed­ford Slims sú štý­lo­vé elek­tro­nic­ké ciga­re­ty z New Yor­ku. Pro­jekt vzni­kol v roku 2010 a počas svo­jej exis­ten­cie sa sna­ží udr­žia­vať si cool brand. Bed­ford Slims okrem ele­gant­né­ho vzhľa­du ciga­riet zau­ja­li aj zau­jí­ma­vým videom, v kto­rom vtip­ne pro­pa­gu­jú svoj pro­dukt a pou­ka­zu­jú na jeho výho­dy. Ten­to pro­jekt je dnes úspeš­ný, keď­že je o ciga­re­ty záu­jem aj mimo USA a znač­ka roz­ši­ru­je svo­ju ponu­ku o nové mode­ly. A aj video sa cel­kom poda­ri­lo, čo povie­te? 

Yev­vo

Teraz nie­čo z tro­chu menej zná­me­ho súd­ka. Yev­vo je app­ka, vďa­ka kto­rej môže­te sle­do­vať videá svo­jich pria­te­ľov live, ale­bo sa rov­na­kým spô­so­bom môže­te pode­liť o živý pre­nos s vaši­mi zážit­ka­mi. To pred­vá­dza aj toto vtip­né video, kto­rým sa tvor­co­via roz­hod­li pre­zen­to­vať svo­ju apli­ká­ciu. Nevin­ný ces­to­va­teľ­ský záži­tok sa neča­ka­ne zme­ní na útek pred istou smr­ťou a samoz­rej­me všet­ko sa to stih­lo nato­čiť!

Snaz­zy­Ro­om

Ďal­šie vtip­né je z diel­ne Snaz­zy­Ro­om. Pro­jekt, kto­ré­ho cie­ľom je spra­viť z onli­ne naku­po­va­nia reál­ny záži­tok so všet­kým čo k nemu pat­rí pri­šiel s videom, pro­stred­níc­tvom kto­ré­ho hľa­dá nové posi­ly do tímu Snaz­zy­Ro­om. Nové­mu čle­no­vi tímu ponú­ka­jú množ­stvo výhod vrá­ta­ne naprí­klad firem­nej heli­kop­té­ry!

Zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)