Fusakle: Biznis postavili na dizajnových ponožkách, teraz ich miluje celé Slovensko i Česko

Alexandra Valkova / 10. marca 2019 / Rozhovory

  • O tom, ako sa tejto do­má­cej značke darí, sme sa po­roz­prá­vali s jed­ným zo za­kla­da­te­ľov, Já­nom An­gu­šom
  • Lo­kálna značka Fu­sakle si za­kladá na pod­po­ro­vaní do­má­cej vý­roby
  • Značka zná­mych po­no­žiek expan­duje do Čes­kej re­pub­liky
  • Spätná väzba zá­kaz­ní­kov je pre nich veľmi dô­le­žitá
  • Vy­tvá­rajú di­zajny, ktoré sú me­dzi ľuďmi známe a ktoré ich iden­ti­fi­kujú
zdroj: Startitup
  • O tom, ako sa tejto do­má­cej značke darí, sme sa po­roz­prá­vali s jed­ným zo za­kla­da­te­ľov, Já­nom An­gu­šom
  • Lo­kálna značka Fu­sakle si za­kladá na pod­po­ro­vaní do­má­cej vý­roby
  • Značka zná­mych po­no­žiek expan­duje do Čes­kej re­pub­liky
  • Spätná väzba zá­kaz­ní­kov je pre nich veľmi dô­le­žitá
  • Vy­tvá­rajú di­zajny, ktoré sú me­dzi ľuďmi známe a ktoré ich iden­ti­fi­kujú

Ako si pri­šiel s ná­pa­dom lo­kál­neho biz­nisu, prečo práve po­nožky?

Pr­vot­ným ná­pa­dom ne­bolo pre­dá­vať po­nožky, chcel som vy­tvo­riť ne­jaký ná­stroj, pro­stred­níc­tvom kto­rého by som trošku ší­ril os­vetu. Keď som za­čal roz­mýš­ľať nad no­vým pro­jek­tom, bola na Slo­ven­sku zlá spo­lo­čen­ská ná­lada. Ja sám som roz­mýš­ľal, či od­tiaľto od­ídem, ale nech­cel som od­tiaľto len tak utiecť, pre­tože by som bol taký istý, ako os­tatní.

zdroj: Star­ti­tup

Hľa­dal som teda no­sič in­for­má­cie, pro­stred­níc­tvom kto­rej by som mo­hol ľudí trošku uvoľ­niť, trošku im ot­vo­riť my­seľ a trošku ich roz­ve­se­liť. Práve pri ces­to­vaní som si z ciest väč­ši­nou no­sil prak­tické su­ve­níry, kto­rými boli vo veľ­kej časti práve po­nožky. Tak som si po­ve­dal, prečo nie. Je to malé, prak­tické a nosí to každý.

Pod­ni­kal si pred tým v nie­čom inom? 

To bola tiež cel­kom sranda. Ni­kdy pred tým som v gas­tro biz­nise ne­ro­bil a ani som to ne­štu­do­val. Va­re­nie bolo vždy mo­jím ko­níč­kom. Po­ve­dal som si, že by som chcel vy­skú­šať niečo sám, pre­tože som mal vždy iné pred­stavy o fun­go­vaní a ne­ja­kých pro­ce­soch. Hľa­dal som teda niečo, čo ma baví a v čom si plus-mí­nus ve­rím. Hneď prvá voľba vy­šla na va­re­nie.

Hľa­dal som niečo, čo tu vtedy ne­bolo a práve pri ces­to­vaní som zis­til, že na Slo­ven­sku ne­máme žiadne sushi bis­trá. Najprv som to skú­šal na sebe a na ka­ma­rá­toch a keďže som mal už veľa sushi od­je­de­ného, ve­del som, ako to má chu­tiť. S jen­dým par­tne­rom sme sa do toho pus­tili a za­čali sme hľa­dať pries­tor a rie­šiť všetko okolo. Išiel som do toho úplne na­plno a dal som vý­po­veď v práci, pre­tože to pre mňa bolo buď-alebo.

zdroj: Fa­ce­book Fu­sakle.sk

Dá sa ply­nulo prejsť z gas­tro biz­nisu do mód­neho biz­nisu?

Po pia­tich ro­koch ma to veľmi una­vilo a vy­čer­palo, pre­tože to bolo kaž­do­denné za­obe­ra­nie sa tým a chceli sme byť iní. Každý týž­deň sme pri­ná­šali stále niečo nové a bolo to tak in­ten­zívne, že som z toho vy­ho­rel. To bolo ob­do­bie, kedy som za­čal roz­mýš­ľať nad no­vým pro­jek­tom a vtedy vznikli Fu­sakle. Dva roky sme sa pa­ra­relne sta­rali aj o Moshi Moshi, aj o Fu­sakle. Keď sme však do­speli do štá­dia, že sme boli schopní prejsť z gas­tra do Fu­saklí, tak aby nás to ve­delo aj uži­viť, tak sme gas­tro pre­dali.

Čo je ty­pické pre Fu­sakle? Čím sa lí­šite od iných, po­dob­ných zna­čiek?

Za­kla­dám si na tom, aby sme boli lo­kálny a česko-slo­ven­ský. Chceme vy­chá­dzať z na­šich česko-slo­ven­ských re­álii a to si mys­lím, že je hlavný vi­zu­álny roz­diel. Pri­ná­šame veci, ktoré sú nám známe, napr. tento rok sme vy­šli s ko­lek­ciou česko-slo­ven­ských ve­čer­níč­kov, ktorá hneď od za­čiatku za­zna­me­nala veľký úspech.

Tiež sme sa tento rok v rámci Slo­ven­ska sna­žili upo­zor­niť na sté sto­ro­čie vzniku Čes­ko­slo­ven­ska, pri­čom sme vy­ro­bili špe­ciálnu ko­lek­ciu. Po­pu­lár­nou ko­lek­ciou je tak­tiež Ta­transká ko­lek­cia. Sna­žíme sa pri­ná­šať tie témy, ktoré sú na­šin­com známe, aby im to niečo ho­vo­rilo a aby k tomu mali ne­jaký vzťah. Tiež sa sna­žíme od­li­šo­vať hlavne ser­vi­som. Ak má ná­ho­dou nie­kto s nie­čim prob­lém, tak sa za­obe­ráme kaž­dým jed­nym pod­ne­tom. Ak sa teda nie­komu niečo ne­páči, je po­trebné aby sa vždy oz­val a spo­ločne to ne­jako vy­rie­šime.

zdroj: Star­ti­tup

Ako ste sa po­su­nuli, roz­ší­rili ste alebo sa chys­táte roz­ší­riť port­fó­lio pro­duk­tov?

Je tam veľký po­sun. My sme za­čí­nali najprv s dvat­sia­timi di­zaj­nami a z kaž­dého di­zajnu sme mali iba sto ku­sov. Te­raz máme uni­sex, det­skú, ob­le­kovú, lo­kálnu, špor­tovú, vl­nenú a funkčnú ko­lek­ciu. Tiež sme za­čali s do­pl­n­ko­vým to­va­rom, či už s trič­kami alebo taš­kami.

Po no­vom roku chceme pred­sta­viť našu no­vinku, kto­rou bude spodné prádlo. Mu­sím po­ve­dať, že v na­šom tíme na­ozaj ma­káme, za­pá­jame do toho čo naj­viac ľudí. Našu vý­robu sme tak­tiež z nuly roz­ší­rili na štyry vý­roby a te­raz za­čí­name vy­rá­bať aj v Čes­kej re­pub­like. Celé je to o tom, že to stále ro­bíme tu na Slo­ven­sku a chceme dá­vať ľu­ďom šancu mať prácu.

Ktorý vzor po­no­žiek sa pre­dáva naj­viac? Čo je váš best­sel­ler? 

Naj­rad­šej majú, keď sú to veci, ktoré po­znajú a ktoré im niečo ho­vo­ria. Vtedy to fun­guje a ne­zá­leží už až ani na tom, či je to ne­jaký mo­tív so zvie­rat­kom, vzo­rom alebo s po­sta­vič­kou. Majú radi, keď sa s tým ve­dia iden­ti­fi­ko­vať.

zdroj: Star­ti­tup

Od čoho sa od­víja cena za po­nožky? Ako je možné, že Slo­váci za­pla­tia za po­nožky aj 9 eur?

V po­nuke máme rôzne ka­te­gó­rie. Cena za po­nožky sa po­hy­buje v roz­pätí 6-9 eur, pri­čom sa cena od­víja od kva­lity ma­te­riálu. Na­prí­klad 9 eurové po­nožky sú ob­le­kové a na ich vý­robu po­u­ží­vame bam­bu­sové vlákno, ktoré je drah­šie ako ba­vlna. Cena na­šich pro­duk­tov je teda vždy ne­jako od­vô­vod­nená a je tak na­sta­vená hlavne preto, že to je ro­bené doma. Na­šim ľu­ďom sa sna­žíme pla­tiť takú mzdu, aby boli stále ochotní pra­co­vať. Ni­komu, kto si naše po­nožky ku­puje, by sa ne­pá­čilo, keby do­stá­val mi­ni­málnu mzdu. Cena za­hŕňa vý­robné ná­klady, ma­te­riá­lové ná­klady a ná­klady na dis­tri­bučnú sieť.

Ob­lasti, v kto­rej pod­ni­káte sa ve­nujú aj iné značky. Ako vní­mate kon­ku­ren­ciu? Máte v sú­čas­nosti prob­lém s ko­pí­ro­va­ním pro­duk­tov/značky?

Je to na tých ľu­ďoch. My chceme ľu­ďom vy­svet­liť a na­mo­ti­vo­vať ich na to, že naše po­nožky sú vy­rá­bané doma. V ko­neč­nom dô­sledku pod­po­rujú niečo, čo je naše, do­máce a lo­kálne. Čo sa týka ko­pí­ro­va­nia, tak áno, stretli sme sa už aj s tým. Či už to bolo ko­pí­ro­va­nie v rámci názvu alebo v rámci ce­lého kon­ceptu ako ta­kého. Mys­lím si, že ľu­dia by mohli byť kre­a­tív­nejší a mali by sa sna­žiť do toho svojho biz­nisu pri­niesť niečo iné a niečo nové.

zdroj: Star­ti­tup

Čo sa vám s va­šim biz­ni­som po­da­rilo do­ká­zať za hra­ni­cami? Expan­do­vali ste do ČR, viete pre­dať vaše lo­kálne pro­dukty v za­hra­ničí alebo sa pris­pô­so­bu­jete trhu v da­nej kra­jine ?

Už od za­čiatku sme vi­deli, že ten trh je tam iný a ľu­dia re­a­gujú na úplne iné veci. Moja pod­mienka pri vstu­po­vaní na iný trh bola a vždy aj bude, že chcem, aby sa časť pro­duk­cie ro­bila v tej da­nej kra­jine, čo sa v tomto prí­pade aj na­pl­nilo. Za­čali sme vy­tvá­rať miestné vzory, sa­moz­rejme, že sme za­čali s Pra­hou, ktorá je naj­zná­mej­šia.

Po­maly teda vy­tvá­rame vzory aj pre tento trh a na­sta­vu­jeme si kam­paň, do kto­rej sa ta­kisto za­poja miestni ľu­dia, ktorí na­vrhnú niečo svoje, niečo lo­kálne. Tak­tiež chceme spo­lu­pra­co­vať s miest­nymi umel­cami a di­zaj­nérmi. Chceme, aby to bolo česko-slo­ven­ské a chceme vy­chá­dzať z česko-slo­ven­ských tra­dí­cií.

Chcete so svo­jimi pro­duk­tami expan­do­vať aj ďa­lej, ako do ČR?

Te­raz je pre nás pri­ori­tou práve česko-slo­ven­ský trh. Na čes­kom trhu ešte iba za­čí­name a čaká nás veľmi veľa vý­ziev. Na Slo­ven­sku je tiež veľmi veľa pries­toru, takže v tomto prí­pade sa ideme sú­stre­diť iba na Čes­ko­slo­ven­sko.

zdroj: Star­ti­tup

Aké je sprá­va­nie zá­kaz­ní­kov? Majú zá­u­jem o pro­dukty so slo­ven­skými mo­tívmi?

Od za­čiatku sme mali najmä dobré ohlasy a ľu­dia našu značku pri­jali. Pá­čil sa im ná­zov, fi­lo­zo­fia, di­zajny a kom­bi­ná­cie. Od za­čiatku to bol teda taký dobrý mix všet­kého a te­raz je to hlavne o tom, že sa sna­žíme ľu­ďom vy­svet­lo­vať, aká je tá naša fi­lo­zo­fia, že cheme byť lo­kálni a chceme pô­so­biť iba na tomto na­šom trhu. Tiež sa im sna­žíme vy­svet­liť, že čer­páme z vlast­ných zdro­jov a nie je to ro­bota od nie­koho iného.

Ži­jeme na Slo­ven­sku a chceme, aby sa naša spo­loč­nosť mala lep­šie a aby sa roz­ví­jala. Na to, aby sme pris­peli k tomu roz­voju, ro­bíme veľa po­moc­ných ak­cií. Za­čali sme spo­lu­pra­co­vať s veľa ne­zis­ko­vými or­ga­ni­zá­ciami a tak­tiež so ško­lami. Vy­na­kla­dáme veľa pros­tried­kov na to, aby sme dali na­šej spo­loč­nosti niečo na­s­päť. Tieto naše ak­ti­vity však málo ko­mu­ni­ku­jeme a do bu­dú­ceho roka chceme túto ko­mu­ni­ká­ciu zlep­šiť pro­stred­níc­tvom všet­kých mar­ke­tin­go­vých ka­ná­lov.

zdroj: Fa­ce­book Fu­sakle.sk

Do­káže ťa spolu s ďal­ším za­kla­da­te­ľom uži­viť ta­kýto druh mód­neho biz­nisu?

Nie len že to živí nás dvoch, mi­nulý rok to ži­vilo aj ďal­ších 54 ľudí, ktorí boli do pro­cesu vý­roby za­po­jení a dnes je to ur­čite omnoho viac. V roku 2017 sme mali úč­tovny zisk 294 159 eur. Veľa ľudí si však myslí, že nám táto suma leží na účte a se­díme si na tom a je nám strašne dobre. Vďaka pánu Bohu, že sme si od nášho pr­vého roku pre­šli ta­kým po­su­nom. Lenže my fun­gu­jeme tak, že všetky pe­niaze vrá­žame na­s­päť do roz­voja značky a iba vďaka tomu sme schopní roz­ši­ro­vať vý­robu a fun­go­vať.

Vaše pro­dukty mô­žeme nájsť v pop-up pre­daj­niach vo via­ce­rých ob­chod­ných cen­trách a do­konca ste ne­dávno ot­vo­rili váš ob­chod v Au­parku. S akými znač­kami spo­lu­pra­cu­jete a aký úspech máte v rámci tohto „off­line“ sveta?

Pre nás to má veľký vý­znam, pre­tože to je náš hlavný kon­takt s ľuďmi. Tieto špe­ciálne pop up pre­dajne ne­máme ot­vo­rené iba pred Via­no­cami, ale po­čas leta nav­šte­vu­jeme tak­mer všetky fes­ti­valy a rôzne hu­dobné a folk­lórne ak­cie. Na týchto ak­ciách máme priamy kon­takt so zá­kaz­ní­kom a do­zvieme sa, čo sa ľu­ďom páči a čo sa im na­opak ne­páči. Je to pre nás veľmi dô­le­žité, pre­tože chceme stále do­stá­vať spätnú väzbu. Ur­čite bu­deme chcieť účasť na ta­kýchto ak­ciách ešte viac zin­ten­zív­niť.

zdroj: Star­ti­tup

Koľko di­zaj­nov po­no­žiek ste do­te­raz vy­tvo­rili?

Fu­sakle vy­šli za tri roky svo­jej exis­ten­cie s 356 rôz­nymi di­zajnmi.

Vieš si pred­sta­viť, že by si dnes pod­ni­kal v nie­čom inom?

Mo­men­tálne ro­bím to čo ma baví a som úplne spo­kojný. Ne­roz­mýš­ľam teda o ni­čom inom.

Pridať komentár (0)