Geniál­ne topán­ky pre ženy

Simona Babicová / 20. marca 2015 / Tech a inovácie

Ženy pozor! Vývo­já­ri z Lit­vy pred­sta­vi­li pred pár dňa­mi svoj pro­jekt na Indie­go­go, kto­rý pote­ší nejed­nu z vás. Pred­stav­te si, že kúpou jed­né­ho páru topá­nok si záro­veň zaob­sta­rá­te väč­šie množ­stvo variant a to hneď v jed­nom type obu­vi.

Názov pro­jek­tu je Vol­vo­ri Time­less, kto­rý pred­sta­vu­je inte­li­gent­né topán­ky na pod­pät­koch. Výni­moč­nosť tej­to obu­vi spo­čí­va vo fle­xi­bil­nom elek­tro­nic­kom papie­ri po oboch stra­nách topá­nok, kto­rý za pomo­ci mobil­nej apli­ká­cie umož­ňu­je zme­niť far­bu či vzor. V ponu­ke sú 2 dru­hy farieb a to bie­la a čier­na.

Na nabi­tie a pre­po­je­nie topá­nok s mobi­lom, je vo vnút­ri zabu­do­va­ný bez­drô­to­vý nabí­ja­cí adap­tér či Blu­e­to­oth čip. Vzhľa­dom k vyso­kej ener­ge­tic­kej efek­ti­vi­te elek­tric­ké­ho papie­ra, by mala bater­ka na jed­no nabi­tie vydr­žať od dvoch do šies­tich mesia­cov. Apli­ká­cia, za pomo­ci kto­rej bude komu­ni­ko­vať mobil s obu­vou bude dostup­ná pre ope­rač­né sys­té­my Andro­id a iOS.

Cie­ľom fir­my je vyzbie­rať na pro­jek­te 50 000 dolá­rov. Ak záu­jem­ca pris­pe­je aspoň 149 dolár­mi, okam­ži­te zís­ka jeden pár topá­nok. Tak­to dostup­ných je iba 10 párov pre prvých naj­rých­lej­ších. Ďal­ších 10 párov topá­nok bude dostup­ných len za ďal­ší prí­pla­tok 50 dolá­rov. Po ich vypre­da­ní bude k dis­po­zí­cií už len kla­sic­ká ver­zia v sume 250 dolá­rov za pár.

V prí­pa­de, že pôj­de všet­ko pod­ľa plá­nu, prvé topán­ky by sa na trh moh­li dostať už počas decem­bra toh­to roku a ich štar­to­va­cia cena, by začí­na­la na sume 499 dolá­rov.

Zdroj: indiegogo.com

Pridať komentár (0)