Geniálne topánky pre ženy

Simona Babicová / 20. marca 2015 / Tech a inovácie

Ženy pozor! Vývo­jári z Litvy pred­sta­vili pred pár dňami svoj pro­jekt na Indie­gogo, ktorý poteší nejednu z vás. Pred­stavte si, že kúpou jed­ného páru topá­nok si záro­veň zaob­sta­ráte väč­šie množ­stvo variant a to hneď v jed­nom type obuvi. 

Názov pro­jektu je Vol­vori Time­less, ktorý pred­sta­vuje inte­li­gentné topánky na pod­pät­koch. Výni­moč­nosť tejto obuvi spo­číva vo fle­xi­bil­nom elek­tro­nic­kom papieri po oboch stra­nách topá­nok, ktorý za pomoci mobil­nej apli­ká­cie umož­ňuje zme­niť farbu či vzor. V ponuke sú 2 druhy farieb a to biela a čierna.

Na nabi­tie a pre­po­je­nie topá­nok s mobi­lom, je vo vnútri zabu­do­vaný bez­drô­tový nabí­jací adap­tér či Blu­e­to­oth čip. Vzhľa­dom k vyso­kej ener­ge­tic­kej efek­ti­vite elek­tric­kého papiera, by mala baterka na jedno nabi­tie vydr­žať od dvoch do šies­tich mesia­cov. Apli­ká­cia, za pomoci kto­rej bude komu­ni­ko­vať mobil s obu­vou bude dostupná pre ope­račné sys­témy Android a iOS.

Cie­ľom firmy je vyzbie­rať na pro­jekte 50 000 dolá­rov. Ak záu­jemca pris­peje aspoň 149 dolármi, okam­žite získa jeden pár topá­nok. Takto dostup­ných je iba 10 párov pre prvých naj­rých­lej­ších. Ďal­ších 10 párov topá­nok bude dostup­ných len za ďalší prí­pla­tok 50 dolá­rov. Po ich vypre­daní bude k dis­po­zí­cií už len kla­sická ver­zia v sume 250 dolá­rov za pár.

V prí­pade, že pôjde všetko podľa plánu, prvé topánky by sa na trh mohli dostať už počas decem­bra tohto roku a ich štar­to­va­cia cena, by začí­nala na sume 499 dolá­rov.

Zdroj: indiegogo.com

Pridať komentár (0)