Geniálny vyná­lez! Dvere, ktoré sa auto­ma­ticky zamknú vždy, keď zapneš inkog­nito mód

Jakub Jablonický / 17. júla 2016 / Tech a inovácie

Pre­hlia­da­nie v inkog­nito móde už pre­d­išlo nejed­nej tráp­nej situ­ácii. No stále je tu riziko, že nie­kto vojde do miest­nosti práve v tej naj­nev­hod­nej­šej chvíli.

A presne tomu sa snaží zabrá­niť CEO Use­less Duck Com­pany Mike so svo­jim bri­lant­ným vyná­le­zom – Incog­nito Lock.

Tento uni­kátny mecha­niz­mus bol podľa Mikea vytvo­rený pre man­že­lov, ktorí chcú svoje ženy prek­va­piť per­fekt­nými dar­čekmi. Vždy, keď otvo­ria inkog­nito mód, Incog­nito Lock auto­ma­ticky zamkne dvere miest­nosti, a oni sa tak nemu­sia báť, že ich žena pri… výbere dar­čeka… nachytá.

ezgif-1558583136

Ak ťa napa­dajú aj iné využi­tia tohto vyná­lezu, tak ich kľudne skús. No Mike by ti ich prav­de­po­dobne nes­chvá­lil.

Tento nadaný vyná­lezca v minu­losti pri­šiel aj s inými podobne revo­luč­nými vyná­lezmi ako naprí­klad tento auto­ma­tický dáv­ko­vač toalet­ného papiera.

ezgif-1312695942

Naj­nov­šie výtvory Use­less Duck Com­pany môžeš sle­do­vať TU.

Zdroj: thenextweb.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: download.net.pl / thenextweb.com, Zdroj foto­gra­fií: thenextweb.com

Pridať komentár (0)