Geniál­ny vyná­lez! Dve­re, kto­ré sa auto­ma­tic­ky zamknú vždy, keď zapneš inkog­ni­to mód

Jakub Jablonický / 17. júla 2016 / Tech a inovácie

Pre­hlia­da­nie v inkog­ni­to móde už pre­d­iš­lo nejed­nej tráp­nej situ­ácii. No stá­le je tu rizi­ko, že nie­kto voj­de do miest­nos­ti prá­ve v tej naj­nev­hod­nej­šej chví­li.

A pres­ne tomu sa sna­ží zabrá­niť CEO Use­less Duck Com­pa­ny Mike so svo­jim bri­lant­ným vyná­le­zom – Incog­ni­to Lock.

Ten­to uni­kát­ny mecha­niz­mus bol pod­ľa Mikea vytvo­re­ný pre man­že­lov, kto­rí chcú svo­je ženy prek­va­piť per­fekt­ný­mi dar­ček­mi. Vždy, keď otvo­ria inkog­ni­to mód, Incog­ni­to Lock auto­ma­tic­ky zamkne dve­re miest­nos­ti, a oni sa tak nemu­sia báť, že ich žena pri… výbe­re dar­če­ka… nachy­tá.

ezgif-1558583136

Ak ťa napa­da­jú aj iné využi­tia toh­to vyná­le­zu, tak ich kľud­ne skús. No Mike by ti ich prav­de­po­dob­ne nes­chvá­lil.

Ten­to nada­ný vyná­lez­ca v minu­los­ti pri­šiel aj s iný­mi podob­ne revo­luč­ný­mi vyná­lez­mi ako naprí­klad ten­to auto­ma­tic­ký dáv­ko­vač toalet­né­ho papie­ra.

ezgif-1312695942

Naj­nov­šie výtvo­ry Use­less Duck Com­pa­ny môžeš sle­do­vať TU.

Zdroj: thenextweb.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: download.net.pl / thenextweb.com, Zdroj foto­gra­fií: thenextweb.com

Pridať komentár (0)