Gen­tle­mani z Maxi­mi­lián Mucska Tai­lors: Vieme uro­biť zo slo­ven­ského muža pra­vého ele­gána

Veronika Horváthová / 13. novembra 2016 / Rozhovory

Ele­gan­cia, tra­dí­cia a kva­lita. Tak by sa dal cha­rak­te­ri­zo­vať módny salón Maxi­mi­lián Mucska Tai­lors. Otec Maxi­mi­lián sa venuje poc­ti­vému kraj­čír­skemu remeslu a šije obleky na mieru už viac ako 40 rokov. Vďaka spo­lu­práci so svo­jimi synmi Eri­kom a Pat­ri­kom a po otvo­rení salónu v Bra­ti­slave sa dostá­vajú ich kúsky ku všet­kým slo­ven­ským ele­gá­nom. Poroz­prá­vali sme sa s nimi o dneš­ných mla­dých mužoch a ich vzťahu k móde, aké úska­lia čakajú na pod­ni­ka­te­ľov v mód­nom prie­mysle alebo aj o tom, aký je dnešný zákaz­ník na Slo­ven­sku.

Gen­tle­mani, vy ste už druhá gene­rá­cia kraj­čí­rov vo vašej rodine. Vedeli ste odjak­živa, že chcete ísť v otco­vých šľa­pa­jách?

☺ Mys­lím, že to všetko prišlo postupne a pri­ro­dzene, až sme zostali prek­va­pení ako nás to všetko zobralo a začalo napĺňať. Pat­rik, ako prvo­ro­dený syn, si našiel ku kraj­čír­skemu remeslu cestu už po základ­nej škole, keď po nej začal štú­dium na odev­nej prie­my­slovke a už je to 15 rokov odkedy pra­cuje s otcom a sna­žil sa naučiť všetko ohľadne ruč­ného vypra­co­va­nia pán­skych ele­gant­ných ode­vov. U mňa to prišlo celé tro­cha neskôr, i keď som pri tom všet­kom vyras­tal, tak ma to celé chy­tilo za srdce až po dvad­siatke.

Často spo­mí­nate pojem bes­poke tai­lo­ring, teda metóda akou sa obleky u vás šijú. Vysvet­lite nám ako sú obleky u vás v ate­li­éri šité :)

Áno, často ho spo­mí­name, pre­tože u nás ľudia tento pojem až tak nepoz­najú a radi im pri­bli­žu­jeme tento spô­sob vypra­co­va­nia cez našu webovú stránku a sociálne média. Sna­žíme sa o to, aby vedeli rozo­znať rôzne spô­soby vypra­co­va­nia a zamýš­ľali sa nad tým, čo si kupujú a čo nosia oble­čené. U nás v ate­li­éri tvo­ríme čisto iba for­mou bes­poke. To zna­mená, že celý spô­sob vypra­co­va­nia jed­ného obleku (sako, noha­vice) zabe­rie okolo 55 až 60 hodín práce a cel­kovo robíme oblek na 4 skú­ša­nia, tri počas prie­behu šitia a posledná finálna. Vytvá­rame si vlastné strihy, vnú­torné vypra­co­va­nie odevu je šité kom­pletne ručne a stroj sa pou­žíva na zoši­tie naj­viac namá­ha­ných švov, žiadne pod­le­po­va­nie pred­ných die­lov alebo stro­jom vyší­vané dierky, všetko ručne až sa nám nie­kedy ľudia čudujú, čo to ešte robíme. Ale má to svoje opod­stat­ne­nie a zákaz­ník to cíti už počas prvých skú­šok.

9

Aké sú výhody oble­če­nia šitého na mieru?

Je to hlavne vnú­torný pocit pohod­lia a život­nosť, ktorá je nie­koľ­ko­ná­sobne vyš­šia ako pri kla­sic­kej kon­fek­cii alebo made to mea­sure, ak je oblek udr­žia­vaný, tak kľudne aj celý život. Ďal­šou odliš­nos­ťou je aj dizajn celého odevu, pre­tože ručné vypra­co­va­nie dodáva obleku ľah­kosť, fle­xi­bil­nosť a napriek tomu, že na pohľad vyzerá oblek ako keby kopí­ro­val gen­tle­ma­novu postavu, vnú­torný pocit v ňom je veľmi kom­fortný. To sa vie docie­liť iba vytvo­re­ním strihu priamo na kon­krétnu postavu, s mini­mom troch skú­šok. Ďal­šou výho­dou je to, že sa daný pán stáva spo­lu­t­vor­com jeho vlast­ného obleku, naprí­klad pri výbere látok, vnú­tor­nej pod­šívky a lade­nia detai­lov.

Sú ľudia na Slo­ven­sku ochotní inves­to­vať do takýchto kús­kov?

Ja si mys­lím, že áno a nezá­leží na tom, či je to oblek z nášho salónu alebo iný druh služby v seg­mente pán­skej kla­sic­kej módy, ako sú ručne šité topánky, aktovky a iné dopl­nky. Jed­no­du­cho, ak ľudia vidia hod­notu vašej práce už od samot­ného začiatku, tak sú ochotní si za to zapla­tiť, pre­tože vedia, že sku­točný odbor­ník, tvorca alebo reme­sel­ník nepo­zerá na to, ako niečo uro­biť lacno a rýchlo, ale ako niečo uro­biť lep­šie, kraj­šie a kva­lit­nej­šie. Odo­vzdáva tomu kúsok seba, a to je tá pri­daná hod­nota. Samoz­rejme, závisí to aj od finanč­ných mož­ností kaž­dého jed­ného kli­enta.

Zvyklo sa tvr­diť, že móda je záľuba žien a muži majú iné zábavky. Platí to ešte vôbec?

Po našej posled­nej náv­števe na mód­nom podu­jatí v Talian­sku si mys­lím, že móda sa, čo sa týka oblie­ka­nia, stáva postupne veľ­kou záľu­bou aj u mužov. Páni sú čoraz viac odváž­nejší pri kom­bi­no­vaní rôz­nych vzo­rov, farieb a mate­riá­lov a mys­lím si, že aj vkus pánov je čím ďalej tým lepší a postupne sa nesna­žia ohu­ro­vať kaž­dým jed­ným prv­kom odevu, či už výraz­ným logom značky, mie­ša­ním via­ce­rých vzo­rov a farieb, ale sna­žia sa na to poze­rať ako na celok a zau­jať sofis­ti­ko­va­nej­ším spô­so­bom.

DSC07939

Akí sú slo­ven­skí muži, čo sa týka módy? Zme­nilo sa ich vní­ma­nie imi­džu za posledné roky?

Čo sa týka pán­skeho ele­gant­ného oble­če­nia, tak my sa hlavne sústre­díme na nad­ča­sovú módu s pri­hlia­da­ním na kaž­dého jed­ného zákaz­níka samos­tatne, toho, čo sa mu hodí a v čom sa cíti dobre a mys­lím, že takto nejak vní­mame aj mužov v uli­ciach Bra­ti­slavy, ktorí sú ele­gan­tne oble­čení. Takže náš názor je, že sa postupne páni začali viac sta­rať o svoj zovňaj­šok a cel­kovo o eti­ketu, čo je pote­šu­júce, ale na dru­hej strane je ešte stále veľa pánov, ktorí si robia všetko podľa seba a mys­lia si, že je to správne, i keď vždy to tak cel­kom nie je. Cel­kový dojem, ale máme pozi­tívny, pre­tože páni si dávajú viac zále­žať na stri­hoch a kva­lite mate­riá­lov a postupne sa to lepší aj v kom­bi­ná­cií rôz­nych vzo­rov jed­not­li­vých prv­koch celého odevu☺

Momen­tálne je na trhu veľa lac­ných obcho­dov, kde člo­vek kúpi oble­če­nie za pár korún. Dá sa roz­be­hnúť a udr­žať odevný biz­nis na Slo­ven­sku?

Ja si mys­lím, že áno. Za posledné roky vzniklo na Slo­ven­sku cel­kom veľa mód­nych zna­čiek a hlavne sa zvi­di­teľ­nilo veľa mla­dých tvor­cov cez sociálne médiá a rôzne veľké a malé módne podu­ja­tia. Naj­dô­le­ži­tej­šie, ale je to, že hlavne ľudia na Slo­ven­sku začali pod­po­ro­vať kva­litné slo­ven­ské výrobky a domá­cich tvor­cov ☺

11401366_365630980310767_8212452166914009723_n

Pôso­bíte na trhu už veľa rokov, začí­nali ste prak­ticky u vás doma v byte v Senci. Akým naj­väč­ším výzvam ste museli čeliť počas vášho pod­ni­ka­nia?

Áno, venu­jeme sa šitiu už veľmi veľa rokov. Aj keď máme tra­dí­ciu šitia u nás v rodine už tak­mer 40 rokov, tak sme sa otvo­rili slo­ven­ským zákaz­ní­kom len pred pár rokmi. Otec v tom čase šil hlavne pre diva­delné insce­ná­cie do zahra­ni­čia a spo­lu­pra­co­val so saló­nom vo Viedni a mal vlastnú kli­en­telu tak­tiež z Viedne. Takže slo­ven­skí zákaz­níci začali vní­mať našu tvorbu až otvo­re­ním salónu v Bra­ti­slave, a tým sa dostá­vam k prvej veľ­kej výzve, a tou bola — ako na spô­sob našej práce zare­a­gujú ľudia u nás na Slo­ven­sku, či sú ochotní si počkať na kon­krétny odev nie­kedy aj dva až tri mesiace. Sna­žili sme si všetko robiť po svo­jom a zlep­šo­vať pre­pra­co­va­nie kaž­dého jed­ného odevu a postupne sme zis­tili, že tento spô­sob šitia tu už tak­mer nikto nerobí. Kaž­dou ďal­šou výzvou je sa dopra­co­vá­vať k doko­na­losti pri kaž­dom jed­nom obleku, alebo odeve z nášho salóna.

Muži z celého sveta k vám cho­dia, aby ste im ušili obleky. Čím to je, že sa tak radi vra­cajú späť k Mucs­kov­com?

Je pravda, že máme zákaz­ní­kov z rôz­nych kútov sveta, ale pod­statná je pre nás spo­koj­nosť kaž­dého jed­ného gen­tle­mana a je naozaj jedno či je to pán, ktorý má bežnú nor­málnu prácu na Slo­ven­sku alebo je to operný spe­vák zo zahra­ni­čia. Mys­lím si, že to, prečo sa ku nám zákaz­níci vra­cajú je nie­len o výsled­nom kva­lit­nom odeve, ale o cel­ko­vej službe. Neraz sa nám stáva, že ces­tu­jeme za kli­en­tom aj do zahra­ni­čia a vybe­rieme sa všetci traja. Takže mám pocit, že úprimný, osobný a ľud­ský prí­stup ku kaž­dému jed­nému zákaz­ní­kovi je to, čo ľudia tak­tiež oce­nia.

DSC07577

Poroz­prá­vajte nám o svo­jom tíme. Podľa čoho vybe­ráte ľudí, s kto­rými spo­lu­pra­cu­jete?

Je veľmi dôle­žité si vybrať správ­nych ľudí na spo­lu­prácu, či už krát­ko­dobú alebo dlho­dobú. Nie­kedy je to čisto iba o náhode, ďalej refe­ren­cie, ale aj vlastný vnú­torný pocit a sym­pa­tie k ľuďom a k ich práci. Samoz­rejme, že nie vždy každá jedna spo­lu­práca vyjde, ale cel­kovo sme radi za kaž­dého jed­ného člo­veka, s kto­rým sme spo­lu­pra­co­vali. Cel­kovo nás v salóne pra­cuje 5 ľudí — otec, brat Pat­rik, ja a dve dámy, ktoré u nás šijú. Pat­rik má na sta­rosti dielňu a ja zase tu obchod­nej­šiu časť rodin­ného pod­niku a spo­ločne kre­a­tívu okolo mar­ke­tingu, stri­hov, látok a všetko, čo súvisí s našou prá­cou. Čo sa týka diva­del­ných kos­tý­mov, tak spo­lu­pra­cu­jeme s Bori­som Haneč­kom, kde Boris má na sta­rosti dám­ske kos­týmy a my pán­ske, a spo­ločne si dopl­n­kovo vypo­má­hame ☺(svadby,projekty.) O náš PR sa nám momen­tálne stará Simonka Budin­ská.

Ľudia sa často nezau­jí­majú odkiaľ ich oble­če­nie pochá­dza, dôle­žitá je pre nich hlavne nízka cena a rýchla dostup­nosť. Mys­líte si, že ľudia na Slo­ven­sku sú dosta­točne infor­mo­vaní o otáz­kach udr­ža­teľ­nej módy?

Čo sa týka infor­mo­va­nosti a záujmu ľudí o to, čo si kupujú a nosia oble­čené, tak si mys­lím, že sa to mení k lep­šiemu kaž­dým jed­ným rokom. Jed­nak je to záu­jem ľudí o to, čo nosia, samotné značky a tvor­co­via infor­mujú svo­jich zákaz­ní­kov o rôz­nych výrob­ných postu­poch a mate­riá­loch, s kto­rými pra­cujú a o tom, kde sa daný odev vyro­bil. Ale závisí to hlavne na kaž­dom jed­nom z nás, či sa k týmto infor­má­ciám dosta­neme, pre­tože počí­tač a inter­net už má naozaj tak­mer každý a je to len o tom, či Vás to zau­jíma alebo nie.

DSC07184

Začí­nali ste v byte v Senci nie­koľko desia­tok rokov dozadu a váš biz­nis skvelo napre­duje dodnes. Akú radu by ste dali začí­na­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom?

Určite by som pora­dil kaž­dému jed­nému, a to nie len pod­ni­ka­te­ľovi, aby sa úprimne zamys­lel nad tým, čo chce v živote robiť a ako svo­jimi činmi ovplyvní nie­len svoj, ale aj životy dru­hých ľudí. Aby si veril, nebál sa ísť si za svo­jim cie­ľom, nehľa­dal všade nejakú pre­kážku, a hlavne nemal pred­sudky voči iným ľuďom a ich názo­rom. I keď je super mať veľké sny a ciele, nie vždy sa všetko a rýchlo podarí, ale to je len dobré, pre­tože to Vám otvára oči a dvere k iným prí­le­ži­tos­tiam. A ako poslednú radu by som spo­me­nul to, že je dôle­žité si uží­vať práve tú cestu k svo­jim cie­ľom a každý jeden pre­žitý deň.

Dostali ste nie­kedy nejakú naozaj zvláštnu alebo vtipnú požia­davku od kli­en­tov?

☺ Tak ako má každý zákaz­ník svoj pohľad na jeho Bes­poke oblek, tak má každý jeden svoje viac či menej špe­ci­fické požia­davky. Naprí­klad, počas zimy sme dokon­čo­vali obleky pre zákaz­níka, kde sme na vnú­tor­ných stra­nách zadnej strany saka vytvo­rili skryté vrecko pre jeho osobné veci. Keďže počas roka veľa ces­tuje a občas sa dostane nie do veľmi bez­peč­ných kra­jín, tak týmto spô­so­bom sa vie naprí­klad vyhnúť okrad­nu­tiu, čiže veľmi prak­tická požia­davka. :D Samoz­rejme sú to rôzne kom­bi­ná­cie látok, vytvo­re­nie smo­kingu v štýle 30tych rokov, kon­certný operný kos­tým, čiže nie je to len o kla­sic­kom busi­ness obleku, ale o celej škále či už súčas­ných alebo his­to­ric­kých ode­vov. ☺

Zdroj fotky: Archív Maxi­mi­lián Mucska Tailors/facebook

Pridať komentár (0)