Gigantický campus ESETu či Hotel vo Vysokých Tatrách. Toto je 5 projektov, ktoré menia vzhľad slovenských miest

Mária Ambrozová / 30. júna 2018 / Architektúra

  • Na na­šom ma­lom Slo­ven­sku vy­rastá je­den zau­jí­mavý ar­chi­tek­to­nický pro­jekt za dru­hým a mnohé sú ešte len na pa­pieri
  • Roz­hodli sme sa preto zo­zbie­rať tie, ktoré síce ešte možno nie sú úplne ho­tové, no mes­tám sľu­bujú vý­znamný po­zi­tívny prí­nos
zdroj: Floreát Ideapark/bct-ke.sk
  • Na na­šom ma­lom Slo­ven­sku vy­rastá je­den zau­jí­mavý ar­chi­tek­to­nický pro­jekt za dru­hým a mnohé sú ešte len na pa­pieri
  • Roz­hodli sme sa preto zo­zbie­rať tie, ktoré síce ešte možno nie sú úplne ho­tové, no mes­tám sľu­bujú vý­znamný po­zi­tívny prí­nos

Lom­nické Korzo

Ob­rov­ský pro­jekt vo Vy­so­kých Tat­rách má so se­bou do ob­lasti pri­niesť uby­to­va­nie v dvoch ho­te­loch, 13 po­d­zem­ných ga­ráží s 295 mies­tami, po­vr­chové par­ko­visko s ďal­šími 106 mies­tami, ale aj pre­na­jí­ma­teľný par­ter, ob­jekty ob­chodu a slu­žieb či prí­stre­šok a eku­me­nickú ka­pl­nku. Svoje ak­ti­vity hlási už od roku 2010. Vý­stavba a za­čia­tok pre­vádz­ko­va­nia sa však kvôli via­ce­rým prob­lé­mom pre­súva a Vy­soké Tatry si podľa po­sled­ných in­for­má­cií na nový vzhľad po­čkajú až do roku 2020. Od­ha­do­vané ná­klady in­ves­tora sku­piny Esin Group pred­sta­vo­vali ešte pred ôs­mimi rokmi pri­bližne 50 mi­li­ó­nov eur.

Ná­dvo­rie

Tr­nav­ské Ná­dvo­rie sme na Star­ti­tupe už nie­koľ­ko­krát spo­me­nuli. Pro­jekt pod­ni­ka­te­ľov Tr­n­kov­cov v srdci mesta už síce stojí a teší sa veľ­kej ob­ľube, no po­tre­buje ešte po­sledné úp­ravy. Ok­rem re­štau­rá­cie Aka­dé­mia, di­zaj­no­vého ob­chodu Kumšt, of­ficu si­ru­pov Her­bert či co­wor­kingu a kul­túr­neho pries­toru Malý Ber­lín tu už one­dlho bude aj miesto pre uby­to­va­nie nie­koľ­kých štu­den­tov či luk­ra­tívne Airbnb. Mi­ro­slav a Mi­chal Tr­n­kovci už v Tr­nave do oži­ve­nia pa­miat­kovo chrá­ne­ných bu­dov od roku 2012 in­ves­to­vali v rámci svo­jich fi­lan­tro­pic­kých ak­ti­vít viac ako 15 mi­li­ó­nov eur.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (18)
zdroj: Vi­zu­ali­zá­cia/Ná­dvo­rie
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (18)
zdroj: Co­wor­king/ Ná­dvo­rie
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (18)
zdroj: Vi­zu­ali­zá­cia/Ná­dvo­rie

Flo­reát Ide­a­park

Síce menší, no o nič me­nej vý­znamný, než za­tiaľ spo­mí­nané pro­jekty je pieš­ťan­ský Flo­reát Ide­a­park. Do kú­peľ­ného mesta pri­náša of­fice pries­tory, ktoré mu môže zá­vi­dieť aj Bra­ti­slava. Pries­tory v rámci nie­koľ­kých po­schodí ar­chi­tekt La­di­slav Nagy zo spo­loč­nosti DKLN fle­xi­bilne roz­de­lil na mo­derne vy­ba­vené miest­nosti ur­čené na pre­ná­jom, co­wor­king pre men­šie firmy a jed­not­liv­cov, zdie­ľané za­sa­da­cie miest­nosti s mož­nos­ťou na pre­ná­jom, mul­ti­funkčný kon­fe­renčný pries­tor s roz­lo­hou 300 m2 ur­čený na pred­nášky a se­mi­náre a ďal­šie pries­tory pre re­lax. V rámci stavby pri­náša in­ves­tor VGD Slo­va­kia do Pieš­ťan in­ves­tí­ciu vyš­šiu ako 6 mi­li­ó­nov eur a ob­ľú­be­nému kú­peľ­nému mestu aj týmto pro­jek­tom za­bez­pečí vyš­šiu at­rak­ti­vitu.

Ná­zov bu­dovy – Flo­reát Ide­a­park nie je ná­hodný. Jeho ko­rene sa spá­jajú s osob­nos­ťou Ľu­do­víta Win­tera, ktorý sa po­sta­ral o dobré meno mesta Pieš­ťany aj za hra­ni­cami Slo­ven­ska. Za­ned­baný pries­tor oproti Kú­peľ­nému os­trovu v ob­dobí konca pr­vej sve­to­vej vojny pre­me­nil na záh­radnú štvrť mesta a na­zval ju práve Flo­reát.

In­ves­tor sa roz­ho­dol bu­dovu v rámci mesta stra­te­gicky umiest­niť a ná­jom­ní­kom sľu­buje in­di­vi­du­álne pris­pô­so­be­nie. Prob­lém ne­bude na­prí­klad ani s par­ko­va­ním. A prečo práve Pieš­ťany? Ma­rián Škor­ník, ma­na­ging par­tner spo­loč­nosti VGD Slo­va­kia, nám pre­zra­dil: „V Pieš­ťa­noch a okolí je do­sta­tok od­bor­ní­kov, ktorí môžu byť sú­čas­ťou na­šej ko­mu­nity. Chceme pris­pieť ku kva­lite ich ži­vota, aby ne­mu­seli ces­to­vať za prá­cou do hlav­ného mesta a na­vyše mohli pra­co­vať v pro­stredí pek­ného kú­peľ­ného mesta.“

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (18)
zdroj: Flo­reát Ide­a­park
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (18)
zdroj: Flo­reát Ide­a­park
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (18)
zdroj: Flo­reát Ide­a­park
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (18)
zdroj: Flo­reát Ide­a­park
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (18)
zdroj: Flo­reát Ide­a­park

Bu­si­ness Cen­trum Tesla

Ani Ko­šice ne­ob­chá­dzajú vý­znamné in­ves­tí­cie do skráš­ľo­va­nia mesta a vy­tvá­ra­nia no­vých pries­to­rov pre ši­kovné biz­nisy. Na vý­chod Slo­ven­ska za­ví­tala in­ves­tičná sku­pina Penta Real Es­tate a v dy­na­mic­kej časti mesta Ko­šice po­sta­vila Bu­si­ness Cen­trum Tesla. Jed­no­du­chá ele­gan­cia je pri­már­nym zna­kom dvoch no­vých bu­dov, ktoré vo svo­jich pries­to­roch po­nú­kajú mo­derné kan­ce­lár­ske pries­tory, nie­koľko od­dy­cho­vých zón, množ­stvo ze­lene, po­hodlné par­ko­va­nie a sa­moz­rejme roz­siahly pries­tor na pre­ná­jom. Pr­vou fá­zou bolo zre­kon­štru­ova­ných nie­koľko star­ších bu­dov bý­va­lého vý­skum­ného ústavu, no a cen­trum BCT2 je úpl­nou no­vin­kou. Len na vý­stavbu dru­hej fázy in­ves­tor od­ha­dol ná­klady na 11,5 mi­li­óna eur.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (18)
zdroj: Vi­zu­ali­zá­cia/bct-ke.sk
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (18)
zdroj: Vi­zu­ali­zá­cia/bct-ke.sk
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (18)
zdroj: Vi­zu­ali­zá­cia/bct-ke.sk

Nový ESET cam­pus na Pat­rónke

A na ko­niec to naj­veľ­ko­le­pej­šie. Bra­ti­slav­ská vo­jen­ská ne­moc­nica na Pat­rónke sa mi­nulý rok do­stala do rúk in­ves­to­rom z ESETU, ktorí na štvr­tý­krát vy­hrali dražbu o opus­tený areál a plá­nujú na Slo­ven­sku vy­tvo­riť je­di­nečný cam­pus. In­ves­tor pre­ko­nal svo­jich sú­pe­rov po­nu­kou 26,2 mi­li­óna eur.

Hoci po ná­kupe sa spo­loč­nosť k bu­dúc­nosti kom­plexu veľmi ne­vy­jad­ruje, in­for­má­cie z nášho mi­nu­lo­roč­ného článku pla­tia. Vieme, ako si soft­vé­rová spo­loč­nosť pred­sta­vuje vý­stavbu, kto­rej ná­klady na re­a­li­zá­ciu by ne­mali pre­siah­nuť sumu 100 mi­li­ó­nov eur. Na po­zemku ne­moc­nice by mal vy­rásť im­po­zantný kom­plex s roz­lo­hou 25 ti­síc m2 s kan­ce­lár­skymi pries­tormi pre 1 400 za­mest­nan­cov, špor­to­vis­kom, je­dál­ňou, apart­má­no­vou čas­ťou či do­konca fi­rem­nou škôl­kou.

Člá­nok bol vy­tvo­rený v spo­lu­práci s VGD Slo­va­kia.

Pridať komentár (0)