Gomos — modu­lárne domy, ktoré sa dajú posta­viť za tri dni

Dárius Polák / 26. júla 2016 / Zaujímavosti

Modu­lárna archi­tek­túra sa stáva popu­lár­nou a to z dob­rého dôvodu.

Tento typ domu sa dokáže posta­viť za rela­tívne krátky čas, resp. tri dni. Gomos je nový modu­lárny sta­vebný sys­tém pozos­tá­va­júci z betó­no­vých modu­lov vyro­be­ných v továrni, z kto­rých sa dá posta­viť prí­stre­šok.

Viac ako dvad­sať spo­loč­ností spo­jilo svoje sily a vybu­do­valo tento dom v Arouca v Por­tu­gal­sku. Je to úplne prvá budova, ktorá bola posta­vená pomo­cou sys­tému Gomos. Šéf tohto pro­jektu archi­tekt Samuel Gonçal­ves, zakla­da­teľ SUM­MARY Stu­dio, chcel týmto dizaj­nom pou­ká­zať na jed­no­du­chosť a efek­tív­nosť celého kon­štrukč­ného pro­cesu.

1

Každý jed­not­livý modul (Gomo) vychá­dza z továrne hotový, vrá­tane interiéru/exteriéru, izo­lač­ného sys­tému, oken­ných rámov, nábytku a vodnej/elektrickej inšta­lá­cie. Mon­táž budovy je dokon­čená za nie­koľko dní a to jed­no­du­chým spo­je­ním týchto modu­lov. Celé to pre­bieha v šty­roch fázach — výroba kon­štrukč­ných modu­lov, obklady, pre­prava a mon­táž. Celý pro­ces tejto jedi­neč­nej stavby je zachy­tený na videu od por­tu­gal­skej agen­túry Buil­ding Pic­tu­res.

23456791011121314

zdroj: inhabitat.com, zdroj všet­kých foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)