Gomos – modulárne domy, ktoré sa dajú postaviť za tri dni

Dárius Polák / 26. júla 2016 / Zaujímavosti

Mo­du­lárna ar­chi­tek­túra sa stáva po­pu­lár­nou a to z dob­rého dô­vodu.

Tento typ domu sa do­káže po­sta­viť za re­la­tívne krátky čas, resp. tri dni. Go­mos je nový mo­du­lárny sta­vebný sys­tém po­zos­tá­va­júci z be­tó­no­vých mo­du­lov vy­ro­be­ných v to­várni, z kto­rých sa dá po­sta­viť prí­stre­šok.

Viac ako dvad­sať spo­loč­ností spo­jilo svoje sily a vy­bu­do­valo tento dom v Arouca v Por­tu­gal­sku. Je to úplne prvá bu­dova, ktorá bola po­sta­vená po­mo­cou sys­tému Go­mos. Šéf tohto pro­jektu ar­chi­tekt Sa­muel Go­nçal­ves, za­kla­da­teľ SUM­MARY Stu­dio, chcel týmto di­zaj­nom po­u­ká­zať na jed­no­du­chosť a efek­tív­nosť ce­lého kon­štrukč­ného pro­cesu.

1

Každý jed­not­livý mo­dul (Gomo) vy­chá­dza z to­várne ho­tový, vrá­tane in­te­ri­éru/ex­te­ri­éru, izo­lač­ného sys­tému, oken­ných rá­mov, ná­bytku a vod­nej/elek­tric­kej in­šta­lá­cie. Mon­táž bu­dovy je do­kon­čená za nie­koľko dní a to jed­no­du­chým spo­je­ním týchto mo­du­lov. Celé to pre­bieha v šty­roch fá­zach – vý­roba kon­štrukč­ných mo­du­lov, ob­klady, pre­prava a mon­táž. Celý pro­ces tejto je­di­neč­nej stavby je za­chy­tený na vi­deu od por­tu­gal­skej agen­túry Bu­il­ding Pic­tu­res.

2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

zdroj: in­ha­bi­tat.com, zdroj všet­kých fo­to­gra­fií: in­ha­bi­tat.com

Pridať komentár (0)