Google je už všade!

Richard Bednár / 15. jún 2014 / Tools a produktivita

Svet Google je plný ino­vá­cií. Jeho cie­ľom je pre­nik­núť prav­de­po­dobne všade. A stať sa tam domi­nant­ným. Hold, sila značky určite pomáha. Podarí sa im to aj s nasle­du­jú­cimi novin­kami?

Google Flight Search

Rád by som vám pred­sta­vil jednu z horú­cich novi­niek — službu na vyhľa­dá­va­nie letov Google Flight Search. Ide o jed­no­du­chý nástroj, ktorý ponúka lety väč­šiny letec­kých spo­loč­ností. Dizajn stránky umož­ňuje jed­no­du­chú orien­tá­ciu. Po vybratí najv­hod­nej­ších letov (ceny sú štan­dardne zora­dené od naj­niž­šej) si môžete kúpiť letenku cez ces­tovnú kan­ce­lá­riu alebo sa pre­lin­ko­vať na leteckú spo­loč­nosť. Pod kalen­dá­rom sa nachá­dza graf cien, aby ste tak videli, ktoré mesiace a dni sú cenovo prí­ťaž­li­vej­šie. Ak sa ešte roz­ho­du­jete, kam presne letieť, a na kto­rom letisku pri­stáť, pomôže vám Google mapka.

Google Shop­ping Express

Dru­hou horú­cou novin­kou je plat­forma na pre­daj asi všet­kého, na čo si spo­me­niete — Google Shop­ping Express. Google by chcel ukro­jiť kúsok z koláča retai­lo­vým fir­mám. Prvým kro­kom, ktorý firma uro­bila, bolo pri­lá­ka­nie nových uží­va­te­ľov troma sľubmi – dovoz v deň objed­na­nia, doru­če­nie na prvý pol­rok zadarmo a 10-dolá­rový rabat pri prvom nákupe. Otáz­kou zostáva, či to na pred­be­hnu­tie kon­ku­ren­cie bude sta­čiť. Naku­po­vať sa zatiaľ dá len v rámci USA, a to len vo vybra­ných mes­tách.

Diaľ­kovo ovlá­dané Google auto

Napriek tomu, že tento pro­jekt je dlh­šie známy, je stále aktu­álny. Cie­ľom je vytvo­riť auto so samo­na­vi­gač­ným sys­té­mom bez vodiča. Šéfom pro­jektu je inži­nier Sebas­tian Thrun, ria­di­teľ Stan­ford Arti­fi­cial Intel­li­gence Labo­ra­tory a vyná­lezca Google Street View.

Keď ame­rický štát Nevada schvá­lil 29. júna 2011 zákon povo­ľu­júci pre­vádzku áut bez vodiča, tech­no­ló­gie v tejto oblasti dostali zelenú. Prvým autom bola Toy­ota Prius s modi­fi­ko­va­nou expe­ri­men­tál­nou bez­pi­lot­nou tech­no­ló­giou práve od Google. V apríli 2012 sa k povo­le­niu áut bez vodiča pri­dala aj Flo­rida a o pár mesia­cov na to aj Kali­for­nia. Ak sa chcete dozve­dieť viac, odpo­rú­čam TEDx video so Sebas­tia­nom Thru­nom.

Doodle 4 Google Win­ner

A na záver cel­kom milá súťaž Doodle 4 Google, kto­rej siedmy roč­ník sa konal pred­ne­dáv­nom. Google sa spý­tal detí vo veku do 12 rokov, čo by vytvo­rili, aby bol svet lep­ším mies­tom. Nápad mali nakres­liť ako Google logo. Prišlo viac než 100 000 odpo­vedí, z toho 250 fina­lis­tov, 50 štát­nych víťa­zov. Abso­lút­nym víťa­zom sa stala 11-ročná Aud­rey Zhang z New Yorku. 

foto: recodetech.files.wordpress.com

Pridať komentár (0)