Goog­le kúpil Song­zu! Chce kom­plet­ne ovlá­dať hudob­nú bran­džu

Šandi / 2. júla 2014 / Lifehacking

Goog­le kúpil hudob­nú služ­bu Song­za a chce pomo­cou nej vylep­šiť vlast­né Play Music. Song­za sa zaobe­rá dopo­ru­čo­va­ním pla­y­lis­tov vhod­ný­ch pre urči­té čin­nos­ti. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že zozna­my skla­dieb zosta­vu­jú hudob­ní exper­ti, nie algo­rit­my, ako sa sna­ží sám Goog­le ale­bo aj kon­ku­ren­cia ako Spo­ti­fy či Dee­zer. Detai­ly obcho­du nepo­zná­me, ale pred mesia­com sa šuš­ka­lo, že je fir­ma na pre­daj za 15 mili­ó­nov dolá­rov.

Songza ponúka niekoľko nálad: hudbu, ktorá vás upokojí, udrží vzrušených, alebo ktorá vás má ešte len nabudiť. Ďalšie nálady sú vhodné pre prácu, riadenie, varenie, zaspávanie, prebúdzanie, randenie, prípadne vám aplikácia odporučí úplne novú muziku.

Po vybraní nálady (ponuka sa mení v priebehu dňa) si užívateľ zvolí hudobný štýl a Sonza mu ponúkne niektorý z playlistov. Či sa hudba užívateľom páči a pre danú činnosť sa aj hodí, rozhodnú ľudia sami pomocou lajkovania.

Služba beží od roku 2007, ale stále funguje len v USA a Kanade. Počúvanie je zadarmo, a to na webe aj v aplikáciách pre Android, iOS, WP a BlackBerry. Kvôli regionálnym zámkom u nás bohužiaľ k stiahnutiu nie je. O rozšírenie by sa ale mohol postarať Google. Ten sľubuje, že na funkčnosti Songz nič meniť nebude, ale v najbližších mesiacoch bude hľadať spôsob, ako lepšie "ľudskejšie" doporučovania hudby ponúknuť aj vo svojej službe Play Music.

Zdroj: songza, google

Pridať komentár (0)