Google kúpil Songzu! Chce kom­pletne ovlá­dať hudobnú bran­džu

Šandi / 2. júla 2014 / Tools a produktivita

Google kúpil hudobnú službu Songza a chce pomo­cou nej vylep­šiť vlastné Play Music. Songza sa zaoberá dopo­ru­čo­va­ním pla­y­lis­tov vhod­ných pre určité čin­nosti. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že zoznamy skla­dieb zosta­vujú hudobní experti, nie algo­ritmy, ako sa snaží sám Google alebo aj kon­ku­ren­cia ako Spo­tify či Dee­zer. Detaily obchodu nepo­známe, ale pred mesia­com sa šuš­kalo, že je firma na pre­daj za 15 mili­ó­nov dolá­rov.

Songza ponúka nie­koľko nálad: hudbu, ktorá vás upo­kojí, udrží vzru­še­ných, alebo ktorá vás má ešte len nabu­diť. Ďal­šie nálady sú vhodné pre prácu, ria­de­nie, vare­nie, zaspá­va­nie, pre­bú­dza­nie, ran­de­nie, prí­padne vám apli­ká­cia odpo­ručí úplne novú muziku.

Po vybraní nálady (ponuka sa mení v prie­behu dňa) si uží­va­teľ zvolí hudobný štýl a Sonza mu ponúkne nie­ktorý z pla­y­lis­tov. Či sa hudba uží­va­te­ľom páči a pre danú čin­nosť sa aj hodí, roz­hodnú ľudia sami pomo­cou laj­ko­va­nia.

Služba beží od roku 2007, ale stále fun­guje len v USA a Kanade. Počú­va­nie je zadarmo, a to na webe aj v apli­ká­ciách pre Android, iOS, WP a Black­Berry. Kvôli regi­onál­nym zám­kom u nás bohu­žiaľ k stia­hnu­tiu nie je. O roz­ší­re­nie by sa ale mohol posta­rať Google. Ten sľu­buje, že na funkč­nosti Songz nič meniť nebude, ale v najb­liž­ších mesia­coch bude hľa­dať spô­sob, ako lep­šie “ľud­skej­šie” dopo­ru­čo­va­nia hudby ponúk­nuť aj vo svo­jej službe Play Music.

Zdroj: songza, google

Pridať komentár (0)