Google Mapy po novom vidia tvoj dom v lep­šom roz­lí­šení

Petra Lančaričová / 28. júna 2016 / Tech a inovácie

Google už má kom­pletné foto­gra­fie z nového sate­litu.

Google posky­tuje už tak­mer všetko, ale po vyhľa­dá­vaní sú z jeho slu­žieb určite naj­po­pu­lár­nej­šie mapy. Okrem Google baló­nov, ktoré majú vytvá­rať WiFi zdarma, má Google na obež­nej dráhe svoje sate­lity a práve vďaka nim môže služba ako Google Maps fun­go­vať.

earth rozdiel

foto: androidauthority.com

Do roku 2013 robil foto­gra­fie našej Zeme sate­lit Land­sat 7, ktorý bol však nahra­dený mlad­ším bra­tom Land­sat 8. Ten pri­nie­sol značne kva­lit­nej­šie foto­gra­fie Zeme, ale aj detek­ciu vlh­kosti a mra­čien, z kto­rých vie nový sate­lit vytvo­riť ostrejší obraz.

Starý sate­lit sní­mal Zem roz­lí­še­ním 1 na 15 met­rov štvor­co­vých, o novom infor­má­cie meter na pixel však ešte nemáme. Dva a pol ročná práca Land­satu 8 pri­niesla viac ako 700 bili­ó­nov pixe­lov, čiže asi jeden peta­bajt dát.

Google naozaj vie, ako na to a my si môžeme uží­vať jas­nej­šie fotky našich domov z obež­nej dráhy.

orbit

zdroj: macrumors.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: digitalrev.com/youtube.com

Pridať komentár (0)