Goog­le Mapy po novom vidia tvoj dom v lep­šom roz­lí­še­ní

Petra Lančaričová / 28. júna 2016 / Tech a inovácie

Goog­le už má kom­plet­né foto­gra­fie z nové­ho sate­li­tu.

Goog­le posky­tu­je už tak­mer všet­ko, ale po vyhľa­dá­va­ní sú z jeho slu­žieb urči­te naj­po­pu­lár­nej­šie mapy. Okrem Goog­le baló­nov, kto­ré majú vytvá­rať WiFi zdar­ma, má Goog­le na obež­nej drá­he svo­je sate­lity a prá­ve vďa­ka nim môže služ­ba ako Goog­le Maps fun­go­vať.

earth rozdiel

foto: androidauthority.com

Do roku 2013 robil foto­gra­fie našej Zeme sate­lit Land­sat 7, kto­rý bol však nahra­de­ný mlad­ším bra­tom Land­sat 8. Ten pri­nie­sol znač­ne kva­lit­nej­šie foto­gra­fie Zeme, ale aj detek­ciu vlh­kos­ti a mra­čien, z kto­rých vie nový sate­lit vytvo­riť ostrej­ší obraz.

Sta­rý sate­lit sní­mal Zem roz­lí­še­ním 1 na 15 met­rov štvor­co­vých, o novom infor­má­cie meter na pixel však ešte nemá­me. Dva a pol roč­ná prá­ca Land­sa­tu 8 pri­nies­la viac ako 700 bili­ó­nov pixe­lov, čiže asi jeden peta­bajt dát.

Goog­le naozaj vie, ako na to a my si môže­me uží­vať jas­nej­šie fot­ky našich domov z obež­nej drá­hy.

orbit

zdroj: macrumors.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: digitalrev.com/youtube.com

Pridať komentár (0)