Google mieri do ves­míru za cenu 1 miliardy dolá­rov kúpou firmy Sky­box

Šandi / 26. máj 2014 / Tools a produktivita

Tech­no­ló­gie Googlu máme vo vrecku, v počí­ta­čoch, jeho autá bráz­dia cesty, balóny lie­tajú v stra­to­sfére a okrem toho kúpili firmu vyrá­ba­júcu bez­pi­lotné lie­tadlá. Zem aj vzduch Google už ovlá­dol, teraz možno zamieri do ves­míru. Zdroje blízke maga­zínu TechC­runch tvr­dia, že Google je tesne blízko od nákupu spo­loč­nosti Sky­box Ima­ging, za ktorú údajne zaplatí viac ako miliardu dolá­rov.

Že má Google záu­jem aj o sate­lity, napí­sal už v apríli den­ník The Infor­ma­tion, Larry Page a spol. si vraj okrem sky­box vyhliadli aj kon­ku­renčný Pla­net Labs. Roko­va­nia so sky­box sú ale v pokro­či­lej­šom štá­diu. Podľa zdro­jov je na základe pred­vla­ňaj­šej 70 mili­ó­no­vej injek­cie, súčasná hod­nota sky­boxu medzi 500 a 700 mili­ónmi dolá­rov. Google by tak za každú akciu zapla­til dvoj­ná­so­bok.

Čo je Sky­box?

Sate­lity sky­box sa zame­ria­vajú pre­dov­šet­kým na sním­ko­va­nie Zeme. Firma vypus­tila prvý z 24 mini­sa­te­li­tov, kto­rých hlav­nou pred­nos­ťou je cena. Vývoj a vypus­te­nie prvého Sky­Satu stálo 50 mili­ó­nov a u armád­nych dru­žíc sa náklady špl­hajú až do miliárd.

Sate­lit pra­cuje s roz­lí­še­ním 90cm na pixel. S takýmto pri­blí­že­ním dokáže fotiť farebné alebo mul­tis­pek­trálne snímky, či točiť čier­no­biele HD video (až 90 sekúnd pri 30 fps).

Sky­box chce kapa­citu pre­na­jí­mať fir­mám a orga­ni­zá­ciám, ktoré vďaka tomu môžu tak­mer v reál­nom čase sle­do­vať roz­siahle fab­riky, ropné plo­šiny, či veľké sklady. Orga­ni­zá­ciám poslúži pri huma­ni­tár­nych akciách alebo záchra­nách počas kata­strof. Tvor­co­via vidia prí­le­ži­tosť aj v poľ­no­hos­po­dár­stve. Maji­te­lia polí môžu sle­do­vať a ana­ly­zo­vať, ako sa darí úrode, či ju plošne nena­padli nejakí škod­co­via a pod.

Sky­box je veľmi podobný ku Google Earth. To je tiež možno dôvod, prečo má o neho práve Google záu­jem. 

Pridať komentár (0)