Google nahliadne do vašich domo­vov za 550 mil. USD

Šandi / 23. júna 2014 / Tech a inovácie

Je to mesiac, čo den­ník The Infor­ma­tion pri­šiel so sprá­vou, že má Google záu­jem o kúpu spo­loč­nosti Drop­cam. Špe­ku­lá­cie boli sku­točne prav­divé, hoci Drop­cam nekúpi priamo Google, ale jeho dcéra Nest, ktorú tento rok kúpil za 3,2 miliardy dolá­rov. Nová akvi­zí­cia ho vyjde na 555 mili­ó­nov dolá­rov.

Nest aj Drop­cam pod­ni­kajú v rov­na­kom odvetví — pre­po­jené domác­nosti. Nest vyrába chytré ter­mos­taty a dymové hlá­siče. Drop­cam zabez­pe­čuje domác­nosť pomo­cou kamier alebo sen­zo­rov pohybu. V spo­loč­nom ozná­mení obe spo­loč­nosti sľu­bujú, že uro­bia všetko pre ochranu uží­va­te­ľov a že exis­tu­júce uží­va­te­lia sa zlú­če­nie nemu­sia báť. Upo­zor­ňujú aj na fakt, že ich služby budú vždy pla­tené, nie s rekla­mou, ako je u Googlu zvy­kom.

Čo Drop­cam pre­dáva?

V ponuke spo­loč­nosti náj­deme základnú indoor kameru Drop­cam za 149 dolá­rov. Tá má 107° uhol záberu, 4× zoom, základnú zvu­kovú i obra­zovú kva­litu. Lepší Drop­cam Pro zabe­rie až 130°, má 8× zoom, lepší mik­ro­fón a aj optiku, ktorá si doko­na­lej­šie poradí v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach. Kamera je ale drah­šia, stojí 199 dolá­rov.

Kamery berú napá­ja­nie z USB, obraz vie bez­drô­tovo stre­a­mo­vať cez Wi-Fi (ver­zia Pro má 5GHz sieť). Video možno sle­do­vať online na webe alebo v apli­ká­ciách iOS a Android. Na diaľku je tak možné ovlá­dať, nasta­vo­vať nahrá­va­nie, plá­no­vať alebo aktu­ali­zo­vať. Drop­cam pre­dáva aj clou­dové úlo­žisko pre záznam videa. Za 9,95 USD mesačne (99 USD ročne) uchová až 7 denný záznam, za 29,95 USD mesačne (299 USD ročne) potom až 30 dňový. Tu sa ponúka pre­po­je­nie s úlo­žis­kom Drive.

Drop­cam odpo­rúča kamery p

re zabez­pe­če­nie, strá­že­nie detí, zvie­ra­cích maz­ná­či­kov alebo sle­do­va­nie pod­ni­kov kvôli krá­de­žiam. V lete sa začne za 29 dolá­rov pre­dá­vať ešte sen­zor pohybu Tabs, ktorý pou­ží­va­teľ pri­lepí k dve­rám alebo oknu a pri otvo­rení mu príde správa na mobil, alebo sa vyšle sig­nál k záznamu na kamere.

Zdro: the­verge, busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)