Google opäť prek­va­puje — kon­taktná šošovka s foto­apa­rá­tom

Šandi / 28. apríl 2014 / Business

Spo­loč­nosť Google vyvíja kon­taktné šošovky vyba­vené minia­túr­nym foto­apa­rá­tom. Ten by v spo­jení s počí­ta­čom mal vedieť roz­poz­ná­vať farby, tváre, tvary alebo kon­krétne objekty a mohol tak pomôcť (nie­len) ľuďom s očnou vadou

Teraz Google pokro­čil ďalej a do šošo­viek chce namon­to­vať rovno minia­túrny foto­apa­rát. Či a kedy by sa tento vyná­lez mohol dostať do bež­ného pou­ži­tia nie je zatiaľ jasné, detaily plá­no­va­ného pro­jektu vyplynú z paten­to­vej pri­hlášky.

Iden­ti­fi­ká­cia tvárí a nebez­pe­čen­stvo

Vlastný sní­mač by bol na kon­takt­nej šošovke umiest­nený tak , aby neovp­lyv­ňo­val zorné pole oka . Obraz z neho by bol pre­ná­šaný na ďal­šie spra­co­va­nie a infor­má­cie môžu byť vizu­ali­zo­vané do vášho smart­fónu , alebo priamo do šošovky. ” Výhoda foto­apa­rátu priamo v šošovke je jasná, otáz­kou je však bez­peč­nosť pou­ži­tia také­hoto zaria­de­nia. Je veľmi prav­de­po­dobné, že pre­daj také­hoto zaria­de­nia môže EU zaká­zať.

Vizu­ali­zo­vané dáta môžu presne koreš­pon­do­vať so scé­nou, na ktorú sa člo­vek pozerá . Naprí­klad na pre­chode môže sys­tém varo­vať hla­som , že sa blíži vozidlo a prejsť nie je práve bez­pečné . Využi­tie vyná­lezu je široké . Okrem pomoci ľuďom s vadou zraku tu je celá paleta mož­ností ” roz­ší­re­nie rea­lity ” podobne , ako to už dnes vie Google Glass . Sys­tém rozo­zná­va­nia tvárí môže pomôcť poli­caj­tom pri bež­ných cest­ných kon­tro­lách a jed­no­du­chým pohľa­dom dovnútra vozidla pre­kon­tro­lo­vať v data­báze hľa­da­ných osôb.

V kaž­dom prí­pade sa od Google máme na čo tešiť.

Pridať komentár (0)