Google platí za objav bez­peč­nost­ných dier naozaj slušné sumy

Timotej Vančo / 21. júna 2016 / Business

Google si uve­do­muje, že bez­peč­nosť v Andro­ide musí brať veľmi vážne. Od minu­lého roka, kedy Google spus­til prog­ram s náz­vom Android Secu­rity Rewards, už sti­hol zapla­tiť 488 715,12 € pre 82 ľudí, ktorí sa sna­žia hľa­dať bez­peč­nostné chyby a diery v Andro­ide.

Vyzerá to tak, že Google chce úro­veň ich bez­peč­nosti dvi­hnúť na ďalší level. Spo­loč­nosť bude ponú­kať až o 33 až 50 per­cent viac peňazí ako odmenu. Prog­ra­má­tori, ktorí ukážu aj dôkaz, kde sa chyba nachá­dza dostanú o 50 per­cent viac, zatiaľ čo ostatní „iba“ o 33 per­cent viac.

Na základe Google secu­rity blogu, sme zis­tili, že naj­viac pla­tení prog­ra­má­tori dostali 67 309,4€ za 26 náj­de­ných chýb a 15 prog­ra­má­to­rov dostalo po 8 885,73€ alebo viac.

Spo­ločne sme spra­vili veľkú inves­tí­ciu do výskumu bez­peč­nosti, ktorá robí Android sil­ným ope­rač­ným sys­té­mom. Zatiaľ iba začí­name, ale už sa tešíme na ďal­šie úspe­chy v budúc­nosti.“ napí­sali zamest­nanci Googlu na ich blogu.

Google_Chrome_Android_stock_2.0.0

foto: theverge.com

Samoz­rejme, že Google sa neza­oberá iba ope­rač­ným sys­té­mom Android. Ak vývo­jár alebo hac­ker nájde chybu, ktorá nie je súčas­ťou ope­rač­ného sys­tému Android, Google ich moti­vuje k tomu, aby ju nahlá­sili, pre­tože to pomôže v zlep­šení bez­peč­nosti v celom mobil­nom prie­mysle. A nie­len to, Google dáva tiež odmeny za hľa­da­nie chýb v ich webo­vom pre­hlia­dači — Chrome a v ďal­ších služ­bách, ktoré posky­tujú. Spo­loč­nosť zatiaľ vypla­tila cel­kovo viac ako 10 mili­ó­nov za odmeny.

Prog­ram odmien je skvelý nie­len pre hac­ke­rov, ale aj pre zákaz­ní­kov. Tieto prog­ramy pod­po­rujú hac­ke­rov, aby uve­rej­ňo­vali správy o svo­jich zis­te­niach namiesto ich využi­tia pre vlastný zisk. Z tohto dôvodu to začali robiť aj iné tech­no­lo­gické spo­loč­nosti, ktoré zaviedli ich vlastný odme­ňo­vací prog­ram. Sú to naprí­klad spo­loč­nosti ako Mic­ro­soft, Ocu­lus a Pay­pal.

Samoz­rejme, že Google nie je jediná firma, ktorá berie bez­peč­nosť na veľkú váhu. Apple nedávno ozná­mil, že naria­ďujú pou­ží­va­nie HTTPS šif­ro­va­nia pre všetky apli­ká­cie v App Store od 1.1.2017.

Pra­vidlá zís­ka­nia odmien zís­kaš na tomto odkaze.

Zdroj článku: appy-geek.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: technobuffalo.com

Pridať komentár (0)