Goog­le pla­tí za objav bez­peč­nost­ných dier naozaj sluš­né sumy

Timotej Vančo / 21. júna 2016 / Business

Goog­le si uve­do­mu­je, že bez­peč­nosť v Andro­ide musí brať veľ­mi váž­ne. Od minu­lé­ho roka, kedy Goog­le spus­til prog­ram s náz­vom Andro­id Secu­ri­ty Rewards, už sti­hol zapla­tiť 488 715,12 € pre 82 ľudí, kto­rí sa sna­žia hľa­dať bez­peč­nost­né chy­by a die­ry v Andro­ide.

Vyze­rá to tak, že Goog­le chce úro­veň ich bez­peč­nos­ti dvi­hnúť na ďal­ší level. Spo­loč­nosť bude ponú­kať až o 33 až 50 per­cent viac peňa­zí ako odme­nu. Prog­ra­má­to­ri, kto­rí uká­žu aj dôkaz, kde sa chy­ba nachá­dza dosta­nú o 50 per­cent viac, zatiaľ čo ostat­ní „iba“ o 33 per­cent viac.

Na zákla­de Goog­le secu­ri­ty blo­gu, sme zis­ti­li, že naj­viac pla­te­ní prog­ra­má­to­ri dosta­li 67 309,4€ za 26 náj­de­ných chýb a 15 prog­ra­má­to­rov dosta­lo po 8 885,73€ ale­bo viac.

Spo­loč­ne sme spra­vi­li veľ­kú inves­tí­ciu do výsku­mu bez­peč­nos­ti, kto­rá robí Andro­id sil­ným ope­rač­ným sys­té­mom. Zatiaľ iba začí­na­me, ale už sa teší­me na ďal­šie úspe­chy v budúc­nos­ti.“ napí­sa­li zamest­nan­ci Goog­lu na ich blo­gu.

Google_Chrome_Android_stock_2.0.0

foto: theverge.com

Samoz­rej­me, že Goog­le sa neza­obe­rá iba ope­rač­ným sys­té­mom Andro­id. Ak vývo­jár ale­bo hac­ker náj­de chy­bu, kto­rá nie je súčas­ťou ope­rač­né­ho sys­té­mu Andro­id, Goog­le ich moti­vu­je k tomu, aby ju nahlá­si­li, pre­to­že to pomô­že v zlep­še­ní bez­peč­nos­ti v celom mobil­nom prie­mys­le. A nie­len to, Goog­le dáva tiež odme­ny za hľa­da­nie chýb v ich webo­vom pre­hlia­da­či — Chro­me a v ďal­ších služ­bách, kto­ré posky­tu­jú. Spo­loč­nosť zatiaľ vypla­ti­la cel­ko­vo viac ako 10 mili­ó­nov za odme­ny.

Prog­ram odmien je skve­lý nie­len pre hac­ke­rov, ale aj pre zákaz­ní­kov. Tie­to prog­ra­my pod­po­ru­jú hac­ke­rov, aby uve­rej­ňo­va­li sprá­vy o svo­jich zis­te­niach namies­to ich využi­tia pre vlast­ný zisk. Z toh­to dôvo­du to zača­li robiť aj iné tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti, kto­ré zavied­li ich vlast­ný odme­ňo­va­cí prog­ram. Sú to naprí­klad spo­loč­nos­ti ako Mic­ro­soft, Ocu­lus a Pay­pal.

Samoz­rej­me, že Goog­le nie je jedi­ná fir­ma, kto­rá berie bez­peč­nosť na veľ­kú váhu. App­le nedáv­no ozná­mil, že naria­ďu­jú pou­ží­va­nie HTTPS šif­ro­va­nia pre všet­ky apli­ká­cie v App Sto­re od 1.1.2017.

Pra­vid­lá zís­ka­nia odmien zís­kaš na tom­to odka­ze.

Zdroj člán­ku: appy-geek.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: technobuffalo.com

Pridať komentár (0)