Google pred­mety už aj v slo­ven­skom vzde­lá­va­com sys­téme

Visibility: Zuzana Beláková / 5. jún 2014 / Tools a produktivita

Aka­dé­mia Médií (Odborná vysoká škola mediál­nej a mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cie v Bra­ti­slave) roz­ši­ruje svoje port­fó­lio pred­me­tov o dva nové, jedi­nečné pred­mety. Uni­kát­nym pro­jek­tom pri­náša do slo­ven­ského vzde­lá­va­cieho sys­tému po prvý­krát pred­mety Google.

V aka­de­mic­kom roku 2014 – 2015 sa budú môcť štu­denti nie­len Aka­dé­mie Médií, ale aj všet­kých slo­ven­ských vyso­kých škôl, pri­hlá­siť do kurzu Google Ana­ly­tics a Google AdWords. Tie im pred­sta­via nástroje, ktoré sú v dneš­nej dobe nevy­hnut­nos­ťou webo­vej ana­ly­tiky a online reklam­ných kam­paní.

Kurz Google Ana­ly­tics štu­den­tov pod­robne obo­známi s prob­le­ma­ti­kou webo­vej ana­ly­tiky, naučia sa vďaka nemu pra­co­vať s repor­tami a grafmi, sle­do­vať a vyhod­no­co­vať online kam­pane a aktívne využí­vať uži­točné fun­kcie daného nástroja pre vylep­šo­va­nie efek­ti­vity webu.

Vďaka kurzu Google AdWords štu­denti zís­kajú vedo­mosti o fun­go­vaní online reklamy a PPC sys­té­mov. Naučia sa využí­vať všetky mož­nosti nástroja Google AdWords od tex­to­vého vyhľa­dá­va­nia, kon­tex­to­vých reklám vrá­tane ban­ne­rov, až po remar­ke­ting a You­Tube video kam­pane.

Štu­denti absol­vujú v rámci kre­dit­ného sys­tému jeden a pol hodi­nové kurzy desať­krát za semes­ter, pri­čom, ak sa pri­hlá­site tento rok, tak môžete kurz absol­vo­vať zadarmo. Pod­mien­kou pre pri­hlá­se­nie sa do kur­zov je aspoň základná zna­losť roz­hraní a výstu­pom z kurzu je akre­di­to­vaný cer­ti­fi­kát Google Ana­ly­tics a Google AdWords.

Pri­hla­so­vať do kur­zov sa môžu štu­denti priamo na stránke Aka­dé­mie médií vypl­ne­ním pri­hla­so­va­cieho for­mu­lára.

Zdroj: Visi­bi­lity

Pridať komentár (0)