Goog­le pred­me­ty už aj v slo­ven­skom vzde­lá­va­com sys­té­me

Visibility: Zuzana Beláková / 5. júna 2014 / Tools a produktivita

Aka­dé­mia Médií (Odbor­ná vyso­ká ško­la mediál­nej a mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cie v Bra­ti­sla­ve) roz­ši­ru­je svo­je port­fó­lio pred­me­tov o dva nové, jedi­neč­né pred­me­ty. Uni­kát­nym pro­jek­tom pri­ná­ša do slo­ven­ské­ho vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu po prvýk­rát pred­me­ty Goog­le.

 

V akademickom roku 2014 – 2015 sa budú môcť študenti nielen Akadémie Médií, ale aj všetkých slovenských vysokých škôl, prihlásiť do kurzu Google Analytics a Google AdWords. Tie im predstavia nástroje, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutnosťou webovej analytiky a online reklamných kampaní.

Kurz Google Analytics študentov podrobne oboznámi s problematikou webovej analytiky, naučia sa vďaka nemu pracovať s reportami a grafmi, sledovať a vyhodnocovať online kampane a aktívne využívať užitočné funkcie daného nástroja pre vylepšovanie efektivity webu.

Vďaka kurzu Google AdWords študenti získajú vedomosti o fungovaní online reklamy a PPC systémov. Naučia sa využívať všetky možnosti nástroja Google AdWords od textového vyhľadávania, kontextových reklám vrátane bannerov, až po remarketing a YouTube video kampane.

Študenti absolvujú v rámci kreditného systému jeden a pol hodinové kurzy desaťkrát za semester, pričom, ak sa prihlásite tento rok, tak môžete kurz absolvovať zadarmo. Podmienkou pre prihlásenie sa do kurzov je aspoň základná znalosť rozhraní a výstupom z kurzu je akreditovaný certifikát Google Analytics a Google AdWords.

Prihlasovať do kurzov sa môžu študenti priamo na stránke Akadémie médií vyplnením prihlasovacieho formulára.

Zdroj: Visibility

Pridať komentár (0)