Google pred­sta­vil plány vlast­ného head­setu a VR plat­formy!

Rišo Néveri / 18. mája 2016 / Tools a produktivita

Ako je to už kaž­do­roč­ným zvy­kom, Google aj tento rok pred­sta­vil na svo­jej I/O kon­fe­ren­cii mnoho vzru­šu­jú­cich novi­niek. Tento rok sa medzi ne radí aj Head­set, ale tak­tiež plat­formu pre vir­tu­álnu rea­litu, zalo­ženú na Andro­ide.

freshNews

Zaria­de­nie umož­ňu­júce vstú­piť pou­ží­va­te­ľovi do vir­tu­ál­nej rea­lity nie je žiad­nou novin­kou a nie je novin­kou ani od Google. Spo­loč­nosť nás už predsa pred dvoma rokmi prek­va­pila vtedy zrejme naj­lac­nej­ším VR head­se­tom na trhu — Google Card­bo­ar­dom (čítaj kar­tó­nom). Tento rok si však prir­pa­vila niečo nové, niečo sofis­ti­ko­va­nej­šie a tým je prvotný dizajn pre ich vlastný VR head­set.

FINALDaydreamRefernceDesign.0-2

foto: theverge.com

Nové zaria­de­nie je súčas­ťou ini­cia­tívy Dayd­ream — mobil­nej VR plat­formy zalo­že­nej na Andro­ide N. Rov­nako ako s Andro­idom, sa Google spo­lieha na svo­jich hard­vé­ro­vých par­tne­rov (HTC, Sam­sung, LG, Huawei a ďalší iní už pra­cujú na svo­jich zaria­de­niach). Tí by mali na plat­forme Dayd­ream posta­viť svoje vlastné head­sety podľa refe­renč­ného dizajnu, ktorý Google dnes pred­sta­vil a dostať ju tak medzi zákaz­ní­kov — vytvo­riť ďalší eko­sys­tém na pre­daj obsahu vývo­já­rov, vyda­va­te­ľov a rôz­nych iných tvor­cov.

Okrem head­setu je Dayd­ream ovlá­daný malým diaľ­ko­vým ovlá­da­čom podob­ným ako má aj Apple TV alebo naprí­klad smart tele­ví­zory od LG. Ovlá­dač sníma pohyby rukou zabu­do­va­nými sen­zormi a umož­ňuje tým ovlá­dať zaria­de­nia vo VR a samotné roz­hra­nie.

Asi naj­dô­le­ži­tej­šou infor­má­ciou je, že zaria­de­nia pre plat­formu Dayd­ream budú fun­go­vať na prin­cípe Card­bo­ardu, či Sam­sung Gear VR, ale naroz­diel od Card­bo­ardu, do kto­rého sa dá vlo­žiť tak­mer každé Android zaria­de­nie, do týchto head­se­tov bude možné pou­žiť iba špe­ciálne navr­hnuté zaria­de­nia s Andro­idom N. Prvé zaria­de­nia by mali uzrieť svetlo sveta na jeseň.

Cena je otázna a Google sa k nej zatiaľ nevy­jad­ril. Určite môžeme čakať cenovku podobnú Gear VR, ktorú sta­no­vil Sam­sung na 99$, presnú cenu však zatiaľ nik netuší. Jedno je však isté..

Kon­com roka môžeme s kľu­dom pove­dať, že vir­tu­álna rea­lita je tu a pou­ží­va­te­lia si ju začí­najú naplno masovo uží­vať nie vďaka drah­ším head­se­tom, ale vďaka dostup­ným zaria­de­niam, ktoré šikovní vývo­jári a hac­keri určite spo­jaz­dnia aj na star­ších zaria­de­niach. Ja sa už na svoje IMAX filmy priamo z obý­vačky teším. Čo ty?

daydreamOne

foto: theverge.com

Zdroj: TheVerge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: google

Pridať komentár (0)