Goog­le pred­sta­vil plá­ny vlast­né­ho head­se­tu a VR plat­for­my!

Rišo Néveri / 18. mája 2016 / Lifehacking

Ako je to už kaž­do­roč­ným zvy­kom, Goog­le aj ten­to rok pred­sta­vil na svo­jej I/O kon­fe­ren­cii mno­ho vzru­šu­jú­cich novi­niek. Ten­to rok sa medzi ne radí aj Head­set, ale tak­tiež plat­for­mu pre vir­tu­ál­nu rea­li­tu, zalo­že­nú na Andro­ide.

freshNews

Zaria­de­nie umož­ňu­jú­ce vstú­piť pou­ží­va­te­ľo­vi do vir­tu­ál­nej rea­li­ty nie je žiad­nou novin­kou a nie je novin­kou ani od Goog­le. Spo­loč­nosť nás už pred­sa pred dvo­ma rok­mi prek­va­pi­la vte­dy zrej­me naj­lac­nej­ším VR head­se­tom na trhu — Goog­le Card­bo­ar­dom (čítaj kar­tó­nom). Ten­to rok si však prir­pa­vi­la nie­čo nové, nie­čo sofis­ti­ko­va­nej­šie a tým je prvot­ný dizajn pre ich vlast­ný VR head­set.

FINALDaydreamRefernceDesign.0-2

foto: theverge.com

Nové zaria­de­nie je súčas­ťou ini­cia­tí­vy Dayd­re­am — mobil­nej VR plat­for­my zalo­že­nej na Andro­ide N. Rov­na­ko ako s Andro­idom, sa Goog­le spo­lie­ha na svo­jich hard­vé­ro­vých par­tne­rov (HTC, Sam­sung, LG, Huawei a ďal­ší iní už pra­cu­jú na svo­jich zaria­de­niach). Tí by mali na plat­for­me Dayd­re­am posta­viť svo­je vlast­né head­se­ty pod­ľa refe­renč­né­ho dizaj­nu, kto­rý Goog­le dnes pred­sta­vil a dostať ju tak medzi zákaz­ní­kov — vytvo­riť ďal­ší eko­sys­tém na pre­daj obsa­hu vývo­já­rov, vyda­va­te­ľov a rôz­nych iných tvor­cov.

Okrem head­se­tu je Dayd­re­am ovlá­da­ný malým diaľ­ko­vým ovlá­da­čom podob­ným ako má aj App­le TV ale­bo naprí­klad smart tele­ví­zo­ry od LG. Ovlá­dač sní­ma pohy­by rukou zabu­do­va­ný­mi sen­zor­mi a umož­ňu­je tým ovlá­dať zaria­de­nia vo VR a samot­né roz­hra­nie.

Asi naj­dô­le­ži­tej­šou infor­má­ci­ou je, že zaria­de­nia pre plat­for­mu Dayd­re­am budú fun­go­vať na prin­cí­pe Card­bo­ar­du, či Sam­sung Gear VR, ale naroz­diel od Card­bo­ar­du, do kto­ré­ho sa dá vlo­žiť tak­mer kaž­dé Andro­id zaria­de­nie, do tých­to head­se­tov bude mož­né pou­žiť iba špe­ciál­ne navr­hnu­té zaria­de­nia s Andro­idom N. Prvé zaria­de­nia by mali uzrieť svet­lo sve­ta na jeseň.

Cena je otáz­na a Goog­le sa k nej zatiaľ nevy­jad­ril. Urči­te môže­me čakať cenov­ku podob­nú Gear VR, kto­rú sta­no­vil Sam­sung na 99$, pres­nú cenu však zatiaľ nik netu­ší. Jed­no je však isté..

Kon­com roka môže­me s kľu­dom pove­dať, že vir­tu­ál­na rea­li­ta je tu a pou­ží­va­te­lia si ju začí­na­jú napl­no maso­vo uží­vať nie vďa­ka drah­ším head­se­tom, ale vďa­ka dostup­ným zaria­de­niam, kto­ré šikov­ní vývo­já­ri a hac­ke­ri urči­te spo­jaz­dnia aj na star­ších zaria­de­niach. Ja sa už na svo­je IMAX fil­my pria­mo z obý­vač­ky teším. Čo ty?

daydreamOne

foto: theverge.com

Zdroj: TheVerge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: goog­le

Pridať komentár (0)