Goog­le pre­sta­via tele­fón­ne búd­ky

Kika Besedičová / 23. júla 2014 / Lifehacking

Goog­le, IBM, Sam­sung, Cis­co a ďal­ší­ch viac než 50 spo­loč­nos­tí sa pod­ľa den­ní­ka Blo­om­berg uchá­dza­jú o to, aby moh­li v New Yor­ku nahra­diť sta­ré tele­fón­ne auto­ma­ty nov­šou elek­tro­ni­kou. IT odde­le­nie mes­ta pri­šlo už pred dvo­ma rok­mi s plá­nom, že sa z búdok sta­nú bez­plat­né Wi-Fi hots­po­ty. Fun­kcia tele­fó­nov im ale naďa­lej zosta­ne, pre­to­že nie všet­ci majú mobil a nie vždy sa na neho dá spo­ľa­hnúť.

Od roku 2012 sú už niektoré mestské búdky preorientované, ale teraz hľadjú partnera, ktorý by si modernizáciu vzal na starosť. Podmienkou je bezplatná prevádzka internetovej siete. Navyše s roamingom, takže po pripojení k jednej búdke dôjde k automatickému pripojenie aj k ďalším.

Operátor by zarábal na telefónnych službách (okrem bezplatnej linky 911 a 311) a reklame na atraktívnych miestach. Google sa k zámeru vyjadrovať nechce, ale sám už operátora na niekoľkých frontoch robí. Bezplatnú Wi-Fi prevádzkuje v Mountain View a v okolí Chelsea v New Yorku, pretože na týchto miestach má pobočky. Ďalej rozširuje optickú sieť Fiber, v Afrike stavia projekt Link a internet chce bezdrôtovo šíriť pomocou balónov, dronov aj satelitov.

Projekt Link v Afrike

Zdroj: bloomberg

 

Pridať komentár (0)