Goog­le pri­chá­dza s revo­luč­nou klá­ves­ni­cou pre iOS

Michal Sorkovský / 13. mája 2016 / Lifehacking

Exis­tu­je množ­stvo klá­ves­níc tre­tích strán pre iOS. Mož­no aj pre­to môže byť pre nie­ko­ho prek­va­pe­ním, že sa Goog­le roz­ho­dol spra­viť ďal­šiu, obsa­hu­jú­cu naprí­klad aj obľú­be­né GIFi. 

Goog­le vče­ra sprí­stup­nil Gbo­ard pre iPho­ne s cie­ľom pri­niesť do tvoj­ho mobi­lu všet­ko, bez toho, aby si musel opus­tiť app­ku, v kto­rej prá­ve píšeš. Klá­ves­ni­ca od Goog­le zahŕňa GIF ani­má­cie, smaj­lí­ky či mož­nosť vyhľa­dať obcho­dy či reštau­rá­cie v oko­lí, rov­na­ko ako aj naj­nov­šie sprá­vy zo sve­ta, poča­sie či hoci­čo iné, čo môžeš bež­ne nájsť cez Goog­le. Čiže všet­ko.

gboard

foto: technobuffalo.com

Apli­ká­cia ti teda doslo­va popod prs­ty pri­ná­ša infor­má­cie z celé­ho sve­ta, vtip­né obráz­ky, rov­na­ko ako aj kla­sic­ké smaj­lí­ky. A samoz­rej­me je, ako väč­ši­na apli­ká­cií od Goog­le, dostup­ná zadar­mo. Spr­vu bude klá­ves­ni­ca dostup­ná len pre pou­ží­va­te­ľov z USA, pokiaľ by sa však ove­ri­la, budeš si ju môcť do svoj­ho iOS stiah­nuť aj ty.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: googleblog.blogspot.com

Pridať komentár (0)