Google pri­chá­dza s revo­luč­nou klá­ves­ni­cou pre iOS

Michal Sorkovský / 13. mája 2016 / Tools a produktivita

Exis­tuje množ­stvo klá­ves­níc tre­tích strán pre iOS. Možno aj preto môže byť pre nie­koho prek­va­pe­ním, že sa Google roz­ho­dol spra­viť ďal­šiu, obsa­hu­júcu naprí­klad aj obľú­bené GIFi. 

Google včera sprí­stup­nil Gbo­ard pre iPhone s cie­ľom pri­niesť do tvojho mobilu všetko, bez toho, aby si musel opus­tiť appku, v kto­rej práve píšeš. Klá­ves­nica od Google zahŕňa GIF ani­má­cie, smaj­líky či mož­nosť vyhľa­dať obchody či reštau­rá­cie v okolí, rov­nako ako aj naj­nov­šie správy zo sveta, poča­sie či hocičo iné, čo môžeš bežne nájsť cez Google. Čiže všetko.

gboard

foto: technobuffalo.com

Apli­ká­cia ti teda doslova popod prsty pri­náša infor­má­cie z celého sveta, vtipné obrázky, rov­nako ako aj kla­sické smaj­líky. A samoz­rejme je, ako väč­šina apli­ká­cií od Google, dostupná zadarmo. Sprvu bude klá­ves­nica dostupná len pre pou­ží­va­te­ľov z USA, pokiaľ by sa však ove­rila, budeš si ju môcť do svojho iOS stiah­nuť aj ty.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: googleblog.blogspot.com

Pridať komentár (0)