Google pri­pra­vuje real-time hla­sové pre­klady pre mobilné zaria­de­nia

Lukáš Gašparík jr. / 12. januára 2015 / Tech a inovácie

Po tom ako v minu­lom roku Mic­ro­soft spus­til pre­kla­da­teľ­ské služby na Skype pri­chá­dza s nie­čím podob­ným aj Google. V blíz­kej dobe by mal Google aktu­ali­zo­vať mobilnú apli­ká­ciu pre roz­poz­na­nie reči v celej rade jazy­kov.

Google by mal túto pri­pra­vo­vanú apli­ká­ciu pre Android ozná­miť už čoskoro. Nová fun­kcia uľahčí mno­hým ľudom naprí­klad ces­to­va­nie, štú­dium jazy­kov, či cel­kovú komu­ni­ká­ciu ľudí z celého sveta. Podľa New York Times by apli­ká­cia mala fun­go­vať veľmi jed­no­du­cho. Stačí hovo­riť v svo­jom rod­nom jazyku a prí­jemca bude počú­vať vaše slová už pre­lo­žené do jeho rod­nej reči.

Dru­hou fun­kciou by malo byť roz­poz­ná­va­nie textu pro­stred­níc­tvom foto­apa­rátu. Po odfo­tení apli­ká­cia auto­ma­ticky roz­pozná text, ktorý následne pre­loží do vášho jazyka. Táto tech­no­ló­gia už v súčas­nosti exis­tuje. Googlu sa poda­rilo v máji minu­lého roka zís­kať spo­loč­nosť Quest Visual, ktorá sa zaoberá práve touto prob­le­ma­ti­kou a na trh pri­niesla apli­ká­ciu s náz­vom Word Lens Trans­la­tor. Google plá­nuje Quest Visual začle­niť do svojho eko­sys­tému a zdo­ko­na­liť tak posky­to­va­nie tejto služby.

V blíz­kej dobe by sme sa tak mohli doč­kať real-time pre­kla­dov v hla­so­vej, či obra­zo­vej forme, čo by zna­me­nalo významy krok dopredu v oblasti pre­kla­dov.

Čo si mys­líte, nahradí Google v blíz­kej dobe pre­kla­da­te­ľov a tlmoč­ní­kov?

zdroj: nytimes.com

Pridať komentár (0)