Goog­le pri­pra­vu­je real-time hla­so­vé pre­kla­dy pre mobil­né zaria­de­nia

Lukáš Gašparík jr. / 12. januára 2015 / Tech a inovácie

Po tom ako v minu­lom roku Mic­ro­soft spus­til pre­kla­da­teľ­ské služ­by na Sky­pe pri­chá­dza s nie­čím podob­ným aj Goog­le. V blíz­kej dobe by mal Goog­le aktu­ali­zo­vať mobil­nú apli­ká­ciu pre roz­poz­na­nie reči v celej rade jazy­kov.

Goog­le by mal túto pri­pra­vo­va­nú apli­ká­ciu pre Andro­id ozná­miť už čosko­ro. Nová fun­kcia uľah­čí mno­hým ľudom naprí­klad ces­to­va­nie, štú­dium jazy­kov, či cel­ko­vú komu­ni­ká­ciu ľudí z celé­ho sve­ta. Pod­ľa New York Times by apli­ká­cia mala fun­go­vať veľ­mi jed­no­du­cho. Sta­čí hovo­riť v svo­jom rod­nom jazy­ku a prí­jem­ca bude počú­vať vaše slo­vá už pre­lo­že­né do jeho rod­nej reči.

Dru­hou fun­kci­ou by malo byť roz­poz­ná­va­nie tex­tu pro­stred­níc­tvom foto­apa­rá­tu. Po odfo­te­ní apli­ká­cia auto­ma­tic­ky roz­poz­ná text, kto­rý násled­ne pre­lo­ží do váš­ho jazy­ka. Táto tech­no­ló­gia už v súčas­nos­ti exis­tu­je. Goog­lu sa poda­ri­lo v máji minu­lé­ho roka zís­kať spo­loč­nosť Quest Visu­al, kto­rá sa zaobe­rá prá­ve tou­to prob­le­ma­ti­kou a na trh pri­nies­la apli­ká­ciu s náz­vom Word Lens Trans­la­tor. Goog­le plá­nu­je Quest Visu­al začle­niť do svoj­ho eko­sys­té­mu a zdo­ko­na­liť tak posky­to­va­nie tej­to služ­by.

V blíz­kej dobe by sme sa tak moh­li doč­kať real-time pre­kla­dov v hla­so­vej, či obra­zo­vej for­me, čo by zna­me­na­lo význa­my krok dopre­du v oblas­ti pre­kla­dov.

Čo si mys­lí­te, nahra­dí Goog­le v blíz­kej dobe pre­kla­da­te­ľov a tlmoč­ní­kov?

zdroj: nytimes.com

Pridať komentár (0)