Google sa roz­ho­dol vstú­piť do biz­nisu Sygicu!

Martin Kráľ / 28. máj 2015 / Business

Google vstu­puje do tvr­dého boja, kde na neho čaká slo­ven­ský Sygic. 

Na dneš­nej kon­fe­ren­cii I / O Google pred­sta­vil novú fun­kciu, ktorá sa čoskoro objaví v apli­ká­cii Google Maps. Ak nech­cete pla­tiť za dáta alebo viete, že budeme mimo dosahu sig­nálu, naprí­klad v zahra­ničí, stačí si ulo­žiť výrez máp.

Túto fun­kciu mapy pod­po­rujú už nejakú dobu. Teraz však bude možné v ulo­že­nom výreze aj vyhľa­dá­vať alebo naplá­no­vať trasu a pou­ží­vať turn-by-turn hla­sovú navi­gá­ciu.

Sygic sa v posled­ných mesia­coch snaží ukro­jiť trh z veľmi luk­ra­tív­neho dash­bo­ard navi­gač­ného biz­nisu, v kto­rom pro­stred­níc­tvom Mir­ror­Link chce penet­ro­vať čo naj­viac trhu a zís­kať čo naj­viac auto­mo­bi­liek. Dote­raz bol Sygic u auto­mo­bi­liek ako Range Rover, Jaguar, Škoda, Honda, Volk­swa­gen pre­fe­ro­vaný hlavne kvôli off­line mapám, ktoré im Google neve­del ponúk­nuť. No situ­ácia sa čoskoro zmení. Google pri­chá­dza s turn-by-turn hla­so­vou navi­gá­ciou v režime off­line, ktorá postaví Sygic do neprí­jem­nej pozí­cie. 

Mož­nosť pou­ží­vať fun­kcie bez pri­po­je­nia prišla záro­veň s fun­kciou You­tube Off­line, kedy bude možné video ulo­žiť do tele­fónu na 48 hodín.

Pred­sta­vená novinka by sa mala v Google Mapách obja­viť kon­com tohto roka, možno už aj skôr. Nechajme sa prek­va­piť, v kaž­dom prí­pade držíme Sygicu palce a už teraz je isté že Google narazí na sil­ného hráča v neľah­kom boji. #GoSy­gic

zdroj: sygic, techc­runch

Pridať komentár (0)