Goog­le si nechal paten­to­vať nový spô­sob odbe­ru krvi, kto­rý sa zaobí­de bez ihly

Alexandra Duláková / 8. decembra 2015 / Lifehacking

Sve­to­zná­ma spo­loč­nosť nám všet­kým, kto­rých pri pomys­le­ní na ihly a odber krvi stria­sa hrô­zou, pri­pra­vi­la krás­ny via­noč­ný dar­ček – ale­bo aspoň svet­lú vidi­nu do budúc­nos­ti. Tou­to metó­dou plá­nu­jú momen­tál­ne pomôcť naj­mä ľuďom s cuk­rov­kou, kto­rí si od ihiel za nor­mál­nych okol­nos­tí veľ­mi neod­dých­nu. Sní­vať však môž­me aj my – a mož­no sa jed­né­ho dňa doč­ká­me podob­nej metó­dy aj u obvod­né­ho leká­ra.

Zaria­de­nie bude mať dve podo­by – buď si ho adept nastok­ne na prst, ale­bo ho bude nosiť ako hodin­ky. Zatiaľ sú obe podo­by síce len v štá­diu vývo­ja, ale je isté, že hodin­ky mera­jú­ce a zobra­zu­jú­ce hod­no­ty glu­kó­zy v krvi nás prek­va­pia rôz­ny­mi doda­toč­ný­mi fun­kcia­mi. Naprí­klad pre­po­je­ním zaria­de­nia s apli­ká­ci­ou, kto­rá by v prí­pa­de prí­liš níz­kych hod­nôt posla­la varo­va­nie blíz­kym oso­bám ale­bo leká­ro­vi, aby doká­za­li cuk­rov­ká­ro­vi včas pomôcť. Goog­le má pred­sa vo zvy­ku prek­va­po­vať v pozi­tív­nom zmys­le slo­va. 

google-patent-smartwatch-blood-wearable

Samot­né odo­be­ra­nie krvi je asi naj­väč­šou záha­dou toh­to pro­jek­tu. Fun­kciu spus­tí náh­ly prí­boj vzdu­chu do hlav­ne zaria­de­nia, kto­rá bude obsa­ho­vať mik­ro­čas­ti­ce schop­né pre­pic­hnu­tia kože. Množ­stvo krvi, kto­ré sa odo­be­rie, bude mini­mál­ne – pre­to je zatiaľ zaria­de­nie rie­še­ním len pre veľ­mi jed­no­du­ché krv­né tes­ty, kto­rým na ana­lý­zu sta­čí málo krvi. Pri­bliž­ne kvap­ku krvi vsa­je ďal­šia hla­veň s vnú­tor­ným pod­tla­kom. Ana­lý­za násled­ne pre­beh­ne vrám­ci zaria­de­nia.

Čo sa týka boles­ti tej­to pro­ce­dú­ry, bude vraj sku­toč­ne zaned­ba­teľ­ná – dokon­ca ove­ľa men­šia aj v porov­na­ní s malič­ký­mi ihla­mi, kto­ré sa momen­tál­ne na tie­to kon­trol­né tes­ty pou­ží­va­jú. Samy o sebe totiž veľ­kú bolesť nespô­so­bu­jú, ale keď si cuk­rov­kár den­ne odo­be­rá nie­koľ­ko vzo­riek po dobu mno­hých rokov, po dlh­šom čase to môže jeho prs­ty, odkiaľ sa krv berie naj­čas­tej­šie, pozna­čiť. Čím menej inva­zív­nu metó­du teda ved­ci pri­ve­dú na svet, tým lep­šie. Pod­ľa Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej orga­ni­zá­cie tvo­ria cuk­rov­ká­ri momen­ták­ne až 9 per­cent dospe­lých ľudí.

This undated photo released by Google shows a contact lens Google is testing to explore tear glucose. After years of scalding soldering hair-thin wires to miniaturize electronics, Brian Otis, Google X project lead, has burned his fingertips so often that he can no longer feel the tiny chips he made from scratch in Google’s Silicon Valley headquarters, a small price to pay for what he says is the smallest wireless glucose sensor that has ever been made. (AP Photo/Google)

Táto bez­ih­lo­vá metó­da však nie je prvým poči­nom Goog­lu v oblas­ti regu­lo­va­nia cuk­rov­ky. V spo­lu­prá­ci s fir­mou Novar­tis vyví­ja očné šošov­ky, kto­ré by pro­stred­níc­tvom pre­po­je­nia na smartp­ho­ne tak­tiež mera­li hod­no­ty glu­kó­zy v krvi a v pod­sta­te spĺňa­li tú istú fun­kciu ako nedáv­no paten­to­va­né zaria­de­nie cel­kom bez krvi. Ich ďal­šie šošov­ky by zase mali pomôcť s lieč­bou krát­ko­zra­kos­ti.

Pre­po­je­nie inte­li­gent­ných tech­no­ló­gií a medi­cí­ny sa zatiaľ javí ako jeden z naj­väč­ších tri­um­fov ľud­stva a kaž­dý podob­ný postup v lieč­be a rie­še­ní váž­nych zdra­vot­ných prob­lé­mov nás môže len tešiť. Netre­ba sa však rado­vať pri­sko­ro. Ako sa vyjad­ri­li pred­sta­vi­te­lia Goog­lu, paten­tov majú mno­ho, pri­čom nie všet­ky sa vždy pre­me­nia na rea­li­tu. Ten­to kon­krét­ny by sa však mohol.

google_patent_diabetes_blood

zdroj: rt.com + digitaltrends.com

Pridať komentár (0)