Google si nechal paten­to­vať nový spô­sob odberu krvi, ktorý sa zaobíde bez ihly

Alexandra Duláková / 8. decembra 2015 / Tech a inovácie

Sve­to­známa spo­loč­nosť nám všet­kým, kto­rých pri pomys­lení na ihly a odber krvi striasa hrô­zou, pri­pra­vila krásny via­nočný dar­ček – alebo aspoň svetlú vidinu do budúc­nosti. Touto metó­dou plá­nujú momen­tálne pomôcť najmä ľuďom s cuk­rov­kou, ktorí si od ihiel za nor­mál­nych okol­ností veľmi neod­dýchnu. Sní­vať však môžme aj my – a možno sa jed­ného dňa doč­káme podob­nej metódy aj u obvod­ného lekára.

Zaria­de­nie bude mať dve podoby – buď si ho adept nastokne na prst, alebo ho bude nosiť ako hodinky. Zatiaľ sú obe podoby síce len v štá­diu vývoja, ale je isté, že hodinky mera­júce a zobra­zu­júce hod­noty glu­kózy v krvi nás prek­va­pia rôz­nymi doda­toč­nými fun­kciami. Naprí­klad pre­po­je­ním zaria­de­nia s apli­ká­ciou, ktorá by v prí­pade prí­liš níz­kych hod­nôt poslala varo­va­nie blíz­kym oso­bám alebo leká­rovi, aby doká­zali cuk­rov­ká­rovi včas pomôcť. Google má predsa vo zvyku prek­va­po­vať v pozi­tív­nom zmysle slova. 

google-patent-smartwatch-blood-wearable

Samotné odo­be­ra­nie krvi je asi naj­väč­šou záha­dou tohto pro­jektu. Fun­kciu spustí náhly prí­boj vzdu­chu do hlavne zaria­de­nia, ktorá bude obsa­ho­vať mik­ro­čas­tice schopné pre­pic­hnu­tia kože. Množ­stvo krvi, ktoré sa odo­be­rie, bude mini­málne – preto je zatiaľ zaria­de­nie rie­še­ním len pre veľmi jed­no­du­ché krvné testy, kto­rým na ana­lýzu stačí málo krvi. Pri­bližne kvapku krvi vsaje ďal­šia hla­veň s vnú­tor­ným pod­tla­kom. Ana­lýza následne pre­behne vrámci zaria­de­nia.

Čo sa týka bolesti tejto pro­ce­dúry, bude vraj sku­točne zaned­ba­teľná – dokonca oveľa men­šia aj v porov­naní s malič­kými ihlami, ktoré sa momen­tálne na tieto kon­trolné testy pou­ží­vajú. Samy o sebe totiž veľkú bolesť nespô­so­bujú, ale keď si cuk­rov­kár denne odo­berá nie­koľko vzo­riek po dobu mno­hých rokov, po dlh­šom čase to môže jeho prsty, odkiaľ sa krv berie naj­čas­tej­šie, pozna­čiť. Čím menej inva­zívnu metódu teda vedci pri­vedú na svet, tým lep­šie. Podľa Sve­to­vej zdra­vot­níc­kej orga­ni­zá­cie tvo­ria cuk­rov­kári momen­tákne až 9 per­cent dospe­lých ľudí.

This undated photo released by Google shows a contact lens Google is testing to explore tear glucose. After years of scalding soldering hair-thin wires to miniaturize electronics, Brian Otis, Google X project lead, has burned his fingertips so often that he can no longer feel the tiny chips he made from scratch in Google’s Silicon Valley headquarters, a small price to pay for what he says is the smallest wireless glucose sensor that has ever been made. (AP Photo/Google)

Táto bez­ih­lová metóda však nie je prvým poči­nom Googlu v oblasti regu­lo­va­nia cuk­rovky. V spo­lu­práci s fir­mou Novar­tis vyvíja očné šošovky, ktoré by pro­stred­níc­tvom pre­po­je­nia na smartp­hone tak­tiež merali hod­noty glu­kózy v krvi a v pod­state spĺňali tú istú fun­kciu ako nedávno paten­to­vané zaria­de­nie cel­kom bez krvi. Ich ďal­šie šošovky by zase mali pomôcť s lieč­bou krát­ko­zra­kosti.

Pre­po­je­nie inte­li­gent­ných tech­no­ló­gií a medi­cíny sa zatiaľ javí ako jeden z naj­väč­ších tri­um­fov ľud­stva a každý podobný postup v liečbe a rie­šení váž­nych zdra­vot­ných prob­lé­mov nás môže len tešiť. Netreba sa však rado­vať pri­skoro. Ako sa vyjad­rili pred­sta­vi­te­lia Googlu, paten­tov majú mnoho, pri­čom nie všetky sa vždy pre­me­nia na rea­litu. Tento kon­krétny by sa však mohol.

google_patent_diabetes_blood

zdroj: rt.com + digitaltrends.com

Pridať komentár (0)