Goog­le spúš­ťa inter­né har­dwa­ro­vé odde­le­nie – čosko­ro sa doč­ká­me nových gad­ge­tov

Michal Sorkovský / 29. apríla 2016 / Tech a inovácie

Goog­le vytvo­ril svo­je inter­né har­dwa­ro­vé odde­le­nie, bude ho viesť býva­lý CEO Moto­ro­la.

unnamed

Rick Oster­loh, kto­rý Goog­le opus­til, keď ame­ric­ký gigant pre­dal Moto­ro­lu spo­loč­nos­ti Leno­vo, sa vra­cia, aby vie­dol nové har­dwa­ro­vé odde­le­nie. To by malo zdru­žiť všet­ky har­dwa­re pro­duk­ty spo­loč­nos­ti (Nexus, OnHub, Chro­me­bo­ok Pixels atď) pod jed­nou stre­chou.

Hlav­ná spot­re­bi­teľ­ská har­dwa­re znač­ka Goog­lu, Nest, para­dox­ne súčas­ťou nové­ho odde­le­nia nebu­de. Avšak Goog­le Glass, kto­ré boli pod dohľa­dom šéfa Nest-u Tony­ho Fadel­la, budú po novom spa­dať pod odde­le­nie Ric­ka Oster­lo­ha.

00281

foto: youtube.com

Nová har­dwa­re diví­zia bude okrem Nexu­su či Chro­me­bo­ok Pixel dohlia­dať na Chro­me­cast, Pixel C (a kaž­dé nové har­dwa­re zaria­de­nie), OnHub, ale aj na ATAP, har­dwa­ro­vé expe­ri­men­tál­ne labo­ra­tó­rium Goog­lu. Bude pod ňu spa­dať aj nová sada pro­duk­tov s náz­vom „living room“, kto­rý naz­na­ču­je, že Goog­le sku­toč­ne tvrdo pra­cu­je na pro­duk­toch do domác­nos­ti.

Nepo­chyb­ne ide zo stra­ny ame­ric­kej spo­loč­nos­ti o šikov­ný krok. Vytvo­re­nie samos­tat­né­ho inter­né­ho har­dwa­ro­vé­ho odde­le­nia záro­veň sig­na­li­zu­je, že Goog­le vidí aj v tej­to oblas­ti svo­ju budúc­nosť.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: foxbusiness.com

Pridať komentár (0)