Google spúšťa interné har­dwa­rové odde­le­nie – čoskoro sa doč­káme nových gad­ge­tov

Michal Sorkovský / 29. apríla 2016 / Tech a inovácie

Google vytvo­ril svoje interné har­dwa­rové odde­le­nie, bude ho viesť bývalý CEO Moto­rola.

unnamed

Rick Oster­loh, ktorý Google opus­til, keď ame­rický gigant pre­dal Moto­rolu spo­loč­nosti Lenovo, sa vra­cia, aby vie­dol nové har­dwa­rové odde­le­nie. To by malo zdru­žiť všetky har­dware pro­dukty spo­loč­nosti (Nexus, OnHub, Chro­me­book Pixels atď) pod jed­nou stre­chou.

Hlavná spot­re­bi­teľ­ská har­dware značka Googlu, Nest, para­doxne súčas­ťou nového odde­le­nia nebude. Avšak Google Glass, ktoré boli pod dohľa­dom šéfa Nest-u Tonyho Fadella, budú po novom spa­dať pod odde­le­nie Ricka Oster­loha.

00281

foto: youtube.com

Nová har­dware diví­zia bude okrem Nexusu či Chro­me­book Pixel dohlia­dať na Chro­me­cast, Pixel C (a každé nové har­dware zaria­de­nie), OnHub, ale aj na ATAP, har­dwa­rové expe­ri­men­tálne labo­ra­tó­rium Googlu. Bude pod ňu spa­dať aj nová sada pro­duk­tov s náz­vom „living room“, ktorý naz­na­čuje, že Google sku­točne tvrdo pra­cuje na pro­duk­toch do domác­nosti.

Nepo­chybne ide zo strany ame­ric­kej spo­loč­nosti o šikovný krok. Vytvo­re­nie samos­tat­ného inter­ného har­dwa­ro­vého odde­le­nia záro­veň sig­na­li­zuje, že Google vidí aj v tejto oblasti svoju budúc­nosť.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: foxbusiness.com

Pridať komentár (0)