Google spúšťa vlastný star­tu­pový inku­bá­tor

Nikola Tokárová / 26. apríla 2016 / Startupy

Google pri­šiel s plá­nom na inku­bá­tor, ktorý má slú­žiť aj ako pre­ven­cia pred odcho­dom zamest­nan­cov ku kon­ku­renč­ným fir­mám.

Google spúšťa svoj vlastný inku­bá­tor. Interne sa zatiaľ nazýva Area 120 a má umož­niť pod­ni­ka­te­ľom a ich tímom vyví­jať vlastné nápady, samoz­rejme s pod­po­rou Googlu. Táto pod­pora môže byť finančná, s tým, že títo pod­ni­ka­te­lia dostanú šancu zís­kať Google aj ako hlav­ného inves­tora.

Výkonní ria­di­te­lia Don Har­ri­son a Brad­ley Horo­witz budú inku­bá­tor mana­žo­vať. Bliž­šie detaily sú zatiaľ neznáme, ale rôzne zdroje hovo­ria o tom, že po návrhu biz­nis plá­nov jed­not­li­vých tímov, budú schopné pra­co­vať v inku­bá­tore na full-time. Po nie­koľ­kých mesia­coch sa budú môcť tímy odde­liť ako samos­tatné, nové spo­loč­nosti.

Google-Douglas-County-Georgia-Data-Center-Pipes

foto: www.winroy.ie

Google musí bojo­vať, aby si udr­žal svo­jich naj­lep­ších zamest­nan­cov

Google sa vyjad­ril, že dúfa, že inku­bá­tor upo­kojí situ­áciu medzi talen­to­va­nými, no vzá­jomne si kon­ku­ru­jú­cimi spo­loč­nos­ťami.

Google nedávno stra­til Reginu Dugan, vedúcu pokro­či­lých tech­no­ló­gií, ktorá pre­stú­pila k Face­bo­oku. Otáz­kou aj napriek tomu ostáva, či je Google schopný vytvo­riť pro­stre­die, v kto­rom budú môcť talen­to­vaní zamest­nanci slo­bodne roz­ví­jať svoje nápady.

AP_707543174032

foto: mashable.com

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto: www.winroy.ie

Pridať komentár (0)