Goog­le spúš­ťa vlast­ný star­tu­po­vý inku­bá­tor

Nikola Tokárová / 26. apríla 2016 / Startupy

Goog­le pri­šiel s plá­nom na inku­bá­tor, kto­rý má slú­žiť aj ako pre­ven­cia pred odcho­dom zamest­nan­cov ku kon­ku­renč­ným fir­mám.

Goog­le spúš­ťa svoj vlast­ný inku­bá­tor. Inter­ne sa zatiaľ nazý­va Area 120 a má umož­niť pod­ni­ka­te­ľom a ich tímom vyví­jať vlast­né nápa­dy, samoz­rej­me s pod­po­rou Goog­lu. Táto pod­po­ra môže byť finanč­ná, s tým, že títo pod­ni­ka­te­lia dosta­nú šan­cu zís­kať Goog­le aj ako hlav­né­ho inves­to­ra.

Výkon­ní ria­di­te­lia Don Har­ri­son a Brad­ley Horo­witz budú inku­bá­tor mana­žo­vať. Bliž­šie detai­ly sú zatiaľ nezná­me, ale rôz­ne zdro­je hovo­ria o tom, že po návrhu biz­nis plá­nov jed­not­li­vých tímov, budú schop­né pra­co­vať v inku­bá­to­re na full-time. Po nie­koľ­kých mesia­coch sa budú môcť tímy odde­liť ako samos­tat­né, nové spo­loč­nos­ti.

Google-Douglas-County-Georgia-Data-Center-Pipes

foto: www.winroy.ie

Goog­le musí bojo­vať, aby si udr­žal svo­jich naj­lep­ších zamest­nan­cov

Goog­le sa vyjad­ril, že dúfa, že inku­bá­tor upo­ko­jí situ­áciu medzi talen­to­va­ný­mi, no vzá­jom­ne si kon­ku­ru­jú­ci­mi spo­loč­nos­ťa­mi.

Goog­le nedáv­no stra­til Regi­nu Dugan, vedú­cu pokro­či­lých tech­no­ló­gií, kto­rá pre­stú­pi­la k Face­bo­oku. Otáz­kou aj napriek tomu ostá­va, či je Goog­le schop­ný vytvo­riť pro­stre­die, v kto­rom budú môcť talen­to­va­ní zamest­nan­ci slo­bod­ne roz­ví­jať svo­je nápa­dy.

AP_707543174032

foto: mashable.com

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto: www.winroy.ie

Pridať komentár (0)