Google štar­tuje biz­nis s inter­ne­to­vými domé­nami

Šandi / 25. jún 2014 / Tools a produktivita

Google bude regis­trá­to­rom domén. Je prek­va­pivé, že na to naj­väč­šia inter­ne­tová firma sveta pri­stú­pila až dnes. Podľa jej zástup­cov ale nie je neskoro. Podľa inter­ných výsku­mov vraj až 55% malých pod­ni­kov nemá vlastné webovky. Navyše sa okrem tra­dič­ných národ­ných a gene­ric­kých domén ako. Com, Org, Net, Eu apod začnú roz­ši­ro­vať nové, takže vypukne ďal­šie horúčka. Samotný Google ich chce viac ako stovku.

Regis­trá­cia zatiaľ beží v tes­to­va­com štá­diu a je len na pozvánky, vyžia­dať si ju môžete tu. Google sa stará iba o správu adresy, nie hos­ting alebo tvorbu webu, hoci k tomu nástroje a služby má. Teore­ticky by mohol spolu s domé­nou ponú­kať aj Google Apps apod Nič z toho ale nerobí a zatiaľ sa spo­lieha na par­tne­rov, ktorí hos­ting a webovky rieši za neho.

Medzi ne patrí Sho­pify, Squ­ares­pace, Weebly alebo Wix. Pre­dá­vať bude domény so všet­kými kon­cov­kami, na ktoré si spo­me­niete (vrá­tane tých nových).

Zatiaľ toho veľa nevieme. Info­web Google Domain sklo­ňuje nie­koľko fun­kcií ako pri­vátne domény (nebudú vidieť osobné údaje o drži­te­ľovi) bez prí­platku alebo až 100 sub­do­mén. Každý si bude môcť nasta­viť pre­sme­ro­va­nie e-mailu aj adresy. Chý­bať nebude ani pokro­čilé nasta­ve­nia, tele­fo­nická a e-mai­lová pod­pora a iné služby alebo vychy­távky.

Zdroj: google

Pridať komentár (0)