Goog­le si ťa poti­chu nahrá­va. Ako to zasta­viť?

Veronika Šagátová / 8. septembra 2016 / Lifehacking

Goog­le si sta­rost­li­vo ukla­dá a zapa­mä­tá­va všet­ky infor­má­cie, kto­ré si pro­stred­níc­tvom neho vyhľa­dá­val, vrá­ta­ne tvoj­ho hla­su.

Inter­ne­to­vý vyhľa­dá­vač Goog­le je naj­pou­ží­va­nej­ší. Nie kaž­dý však vie, že všet­ko, čo nás zau­jí­ma, o čom si chce­me ale­bo potre­bu­je­me pre­čí­tať, jed­no­du­cho všet­ko, čo zadá­va­me do vyhľa­dá­va­nia, si Goog­le ukla­dá. Ten­to vyhľa­dá­vač však vie o nás omno­ho viac — ukla­dá si aj audio nahráv­ky náš­ho hla­su.

Goog­le si ucho­vá­va záznam zvu­ko­vých otá­zok, kto­ré si mu polo­žil cez hla­so­vú vyhľa­dá­va­ciu fun­kciu. Možeš tam nájsť všet­ky otáz­ky, kto­ré si sa cez ten­to vyhľa­dá­vač pýtal. Tie­to zázna­my sú prí­stup­né onli­ne, našťas­tie si ich môžeš vypo­čuť iba ty.

Kde tie­to nahráv­ky nájsť a vyma­zať ich

V prvom rade sa musíš pri­hlá­siť do history.google.com cez tvo­je Goog­le pri­hla­so­va­cie úda­je. Zobra­zí sa ti celá his­tó­ria tebou vyhľa­dá­va­ných polo­žiek, vrá­ta­ne videí, kto­ré si si poze­ral cez You­Tu­be. V sek­cii Ria­de­nie akti­vi­ty náj­deš his­tó­riu svo­jej Hla­so­vej a zvu­ko­vej akti­vi­ty. Ak máš túto akti­vi­tu poza­sta­ve­nú, res­pek­tí­ve neak­tív­nu, zna­me­ná to, že v tvo­jej his­tó­rii sa nena­chá­dza­jú žiad­ne zázna­my.

foto: Quartz

Goog­le spus­til kon­com júna nový por­tál, na kto­rom sú prí­stup­né všet­ky tvo­je čin­nos­ti súvi­sia­ce s tvo­jim osob­ným Goog­le účtom. Okrem toho, že si tam môžeš spra­vo­vať nasta­ve­nia ochra­ny osob­ných úda­jov, môžeš si pre­ze­rať, čo si vyhľa­dá­val, ale aj kde si sa v tom čase nachá­dzal.

Goog­le nebol zasti­hnu­teľ­ný na odpo­ve­da­nie, pre­čo ukla­da­jú aktu­ál­ne zvu­ko­vé nahráv­ky pou­ží­va­te­ľov. Por­tál Quartz uvie­dol, že tie­to zázna­my sa archi­vu­jú prav­de­po­dob­ne pre­to, že vďa­ka nim vie roz­li­šo­vať rôz­ne prí­zvu­ky ľudí. Ale­bo využí­va dáta na zosta­ve­nie prvé­ho ume­lo inte­li­gent­né­ho robo­ta.

Zdroj a zdroj titul­nej foto­gra­fie: Quartz

Pridať komentár (0)