Google si ťa poti­chu nahráva. Ako to zasta­viť?

Veronika Šagátová / 8. septembra 2016 / Tools a produktivita

Google si sta­rost­livo ukladá a zapa­mä­táva všetky infor­má­cie, ktoré si pro­stred­níc­tvom neho vyhľa­dá­val, vrá­tane tvojho hlasu.

Inter­ne­tový vyhľa­dá­vač Google je naj­pou­ží­va­nejší. Nie každý však vie, že všetko, čo nás zau­jíma, o čom si chceme alebo potre­bu­jeme pre­čí­tať, jed­no­du­cho všetko, čo zadá­vame do vyhľa­dá­va­nia, si Google ukladá. Tento vyhľa­dá­vač však vie o nás omnoho viac — ukladá si aj audio nahrávky nášho hlasu.

Google si ucho­váva záznam zvu­ko­vých otá­zok, ktoré si mu polo­žil cez hla­sovú vyhľa­dá­va­ciu fun­kciu. Možeš tam nájsť všetky otázky, ktoré si sa cez tento vyhľa­dá­vač pýtal. Tieto záznamy sú prí­stupné online, našťas­tie si ich môžeš vypo­čuť iba ty.

Kde tieto nahrávky nájsť a vyma­zať ich

V prvom rade sa musíš pri­hlá­siť do history.google.com cez tvoje Google pri­hla­so­va­cie údaje. Zobrazí sa ti celá his­tó­ria tebou vyhľa­dá­va­ných polo­žiek, vrá­tane videí, ktoré si si poze­ral cez You­Tube. V sek­cii Ria­de­nie akti­vity náj­deš his­tó­riu svo­jej Hla­so­vej a zvu­ko­vej akti­vity. Ak máš túto akti­vitu poza­sta­venú, res­pek­tíve neak­tívnu, zna­mená to, že v tvo­jej his­tó­rii sa nena­chá­dzajú žiadne záznamy.

foto: Quartz

Google spus­til kon­com júna nový por­tál, na kto­rom sú prí­stupné všetky tvoje čin­nosti súvi­siace s tvo­jim osob­ným Google účtom. Okrem toho, že si tam môžeš spra­vo­vať nasta­ve­nia ochrany osob­ných úda­jov, môžeš si pre­ze­rať, čo si vyhľa­dá­val, ale aj kde si sa v tom čase nachá­dzal.

Google nebol zasti­hnu­teľný na odpo­ve­da­nie, prečo ukla­dajú aktu­álne zvu­kové nahrávky pou­ží­va­te­ľov. Por­tál Quartz uvie­dol, že tieto záznamy sa archi­vujú prav­de­po­dobne preto, že vďaka nim vie roz­li­šo­vať rôzne prí­zvuky ľudí. Alebo využíva dáta na zosta­ve­nie prvého umelo inte­li­gent­ného robota.

Zdroj a zdroj titul­nej foto­gra­fie: Quartz

Pridať komentár (0)