Google tes­tuje login bez zadá­va­nia hesla

Martin Bohunický / 24. decembra 2015 / Tech a inovácie

Google potvr­dil, že pra­cuje na spô­sobe, ako sa pri­hlá­siť do Google účtu bez písa­nia hesla.

Miesto hesla pou­žije sys­tém na auten­ti­fi­ká­ciu noti­fi­ká­ciu, ktorá príde do tvojho smart­fónu. Nejak podobne fun­guje už “Account Key” na Yahoo.

Heslá sú zvy­čajne najz­ra­ni­teľ­nej­šou čas­ťou, pokiaľ ide o naše účty. Väč­šina ľudí nepou­žíva zlo­žité heslá, resp. pou­ží­vajú 1 – 2 heslá po celom inter­nete. Exis­tujú potom mož­nosti auten­ti­fi­ká­cie ako USB s taj­ným toke­nom, alebo zadá­va­nie kódu, ktorý ti príde cez sms. Väč­šina pou­ží­va­te­ľov sa tomu ale vyhýba, pre­tože je to pre nich jed­no­du­cho otravné, zdĺhavé a nepo­va­žujú to za potrebné.

Prí­stup Googlu by však naopak mal ponúk­nuť ešte rých­lejší prí­stup k účtu. Zadáš do loginu svoj mail, na mobile sa ti zobrazí noti­fi­ká­cia, ktorá sa ťa spýta, či sa práve sna­žíš pri­hlá­siť do účtu. Povieš áno a si vnútri.

Screen Shot 2015-12-23 at 12.54.26

Pokiaľ by sa na celom pro­cese Googlu niečo nez­dalo, jed­no­du­cho si vypýta ešte aj tvoje heslo. Ak by ti mobil náho­dou nie­kto ukra­dol, Google v tomto prí­pade odpo­rúča spra­viť login z iného zaria­de­nia a odstrá­niť mož­nosť prí­stupu z tvojho mobilu. Takýto spô­sob pri­hla­so­va­nia bude pocho­pi­teľne voli­teľný a môžeš ho kedy­koľ­vek vypnúť.

Momen­tálne fun­guje na tejto novej fun­kcii nie­koľko pozva­ných ľudí. Google zatiaľ komen­to­vať, kedy chce novinku uviesť do pre­vádzky aj pre verej­nosť. V kaž­dom prí­pade, fun­go­vať bude ako na Andro­ide, tak na iOS.

Screen Shot 2015-12-23 at 12.57.21

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)