Goog­le tes­tu­je login bez zadá­va­nia hes­la

Martin Bohunický / 24. decembra 2015 / Tech a inovácie

Goog­le potvr­dil, že pra­cu­je na spô­so­be, ako sa pri­hlá­siť do Goog­le účtu bez písa­nia hes­la.

Mies­to hes­la pou­ži­je sys­tém na auten­ti­fi­ká­ciu noti­fi­ká­ciu, kto­rá prí­de do tvoj­ho smart­fó­nu. Nejak podob­ne fun­gu­je už “Account Key” na Yahoo.

Hes­lá sú zvy­čaj­ne najz­ra­ni­teľ­nej­šou čas­ťou, pokiaľ ide o naše účty. Väč­ši­na ľudí nepou­ží­va zlo­ži­té hes­lá, resp. pou­ží­va­jú 1 – 2 hes­lá po celom inter­ne­te. Exis­tu­jú potom mož­nos­ti auten­ti­fi­ká­cie ako USB s taj­ným toke­nom, ale­bo zadá­va­nie kódu, kto­rý ti prí­de cez sms. Väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov sa tomu ale vyhý­ba, pre­to­že je to pre nich jed­no­du­cho otrav­né, zdĺha­vé a nepo­va­žu­jú to za potreb­né.

Prí­stup Goog­lu by však naopak mal ponúk­nuť ešte rých­lej­ší prí­stup k účtu. Zadáš do logi­nu svoj mail, na mobi­le sa ti zobra­zí noti­fi­ká­cia, kto­rá sa ťa spý­ta, či sa prá­ve sna­žíš pri­hlá­siť do účtu. Povieš áno a si vnút­ri.

Screen Shot 2015-12-23 at 12.54.26

Pokiaľ by sa na celom pro­ce­se Goog­lu nie­čo nez­da­lo, jed­no­du­cho si vypý­ta ešte aj tvo­je hes­lo. Ak by ti mobil náho­dou nie­kto ukra­dol, Goog­le v tom­to prí­pa­de odpo­rú­ča spra­viť login z iné­ho zaria­de­nia a odstrá­niť mož­nosť prí­stu­pu z tvoj­ho mobi­lu. Taký­to spô­sob pri­hla­so­va­nia bude pocho­pi­teľ­ne voli­teľ­ný a môžeš ho kedy­koľ­vek vypnúť.

Momen­tál­ne fun­gu­je na tej­to novej fun­kcii nie­koľ­ko pozva­ných ľudí. Goog­le zatiaľ komen­to­vať, kedy chce novin­ku uviesť do pre­vádz­ky aj pre verej­nosť. V kaž­dom prí­pa­de, fun­go­vať bude ako na Andro­ide, tak na iOS.

Screen Shot 2015-12-23 at 12.57.21

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)